Taules retributives dels empleats públics

AGT1312 - Informació general sobre les retribucions anuals brutes globals dels diferents cossos i nivells dels empleats públics. En el cas de personal funcionari, taules retributives i import de les retribucions percebudes, agrupades per nivells i cossos, amb detall de les retribucions bàsiques i complementàries. Per al personal laboral, retribucions bàsiques, complement d'antiguitat, pagues extraordinàries i altres complements i plusos específics.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Retribucions
 • Observacions:
  A l'apartat "empleats públics i retribucions" es pot accedir a les retribucions del personal funcionari de l'AMB des de l'any 2019 fins a l'any 2022, agrupades per nivells i cossos, en format PDF, que s'apliquen també al personal que ocupa places de funcionari en règim laboral. Aquesta informació no està totalment actualitzada ja que no incorpora els increments previstos al Reial decret llei 18/2022, de 18 d'octubre. En format de dades obertes, es publica un arxiu de retribucions que està totalment obsolet, amb les retribucions relatives a l'any 2015. D'altra banda, pel que fa a les retribucions del personal laboral, s'informa que, a l'AMB, no existeixen places en règim laboral, ja que es va produir un procés de funcionarització al qual no van acollir-se la totalitat de treballadors laborals i que, en aquests casos, s'apliquen les taules retributives del personal funcionari, d'acord amb la qualificació d'aquests llocs de treball ocupats per personal laboral.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  13.12.22