Plans de mobilitat urbana dels municipis

Els plans de mobilitat urbana (PMU) són el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.

Les principals característiques que han de complir els PMU són:
  1. L'àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el del municipi o, amb l'acord corresponent dels ajuntaments afectats, el de diversos municipis amb un esquema de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana contínua com si no n'integren cap.
  2. El contingut dels plans de mobilitat urbana s'ha d'adequar als criteris i les orientacions establerts pels plans directors de mobilitat de llur àmbit i, si escau, als plans específics, i ha d'incloure un pla d'accés als sectors industrials de llur àmbit territorial.
  3. La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana correspon als ajuntaments.
  4. En el procés d'elaboració dels plans de mobilitat urbana ha de restar garantida la participació del consell territorial de la mobilitat o bé, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, la consulta al consell comarcal corresponent i als organismes, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat. Abans d'aprovar?los, cal l'informe de l'autoritat territorial de la mobilitat del seu àmbit territorial o, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, del departament de la Generalitat competent en matèria d'infraestructures i serveis de transport. En aquest informe, l'ens corresponent s'ha de pronunciar sobre la coherència del pla amb els criteris i les orientacions establerts pel corresponent pla director de mobilitat i hi ha de vetllar.
  5. L'elaboració i l'aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que, d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col?lectiu urbà de viatgers.
  6. Els plans de mobilitat urbana s'han de revisar cada sis anys.
PMU dels municipis de l'AMB
A l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 29 dels 36 municipis que la integren han de redactar i aprovar els seus plans de mobilitat urbana, en compliment de la Llei 9/2003 de la mobilitat. No obstant això, els set municipis de l'AMB que no estan obligats per la llei també estan elaborant llurs plans de mobilitat urbana.

Els objectius preferents dels PMU són la millora de la qualitat ambiental a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'augment de la mobilitat en transport públic i en modes no motoritzats i la disminució dels efectes negatius generats per l'ús del vehicle privat.

Mapa de l'estat dels plans de mobilitat urbana dels municipis de l'AMB

Darrera actualització: abril 2018

Mapa de l'estat dels plans de mobilitat urbana
Convenis entre AMB i DIBA
L'AMB ha signat dos convenis de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la redacció i finançament conjunt de plans de mobilitat urbana dels municipis metropolitans. 

El 2010 es va signar el primer conveni entre les dues administracions, en virtut del qual la Diputació va aportar 1.069.000 € i l'AMB (en aquell moment EMT) 841.000 €. Aquesta inversió ha permès elaborar els PMU de 17 municipis de la primera corona metropolitana (tots menys Barcelona, que el redacta amb els seus recursos pressupostaris).

El 2012 es va signar el segon conveni per al finançament dels PMU dels 18 municipis de la segona corona metropolitana, amb una inversió total prevista d'1.109.481,8 €, sufragada a parts iguals entre les dues institucions.
L'adhesió al conveni per part dels municipis de la segona corona estableix els següents requeriments: 
  • S'identificarà tota la informació prèvia disponible que es requereixi per a l'elaboració del PMU.
  • Es crearà una comissió de seguiment del PMU on hi haurà representats tots els organismes i totes les regidories del municipi vinculades a la mobilitat.
  • Es designarà un tècnic municipal per tal de realitzar el curs de planificació i gestió de la mobilitat.
  • S'inscriurà el municipi a la Xarxa MOBAL, una xarxa que aplega els responsables municipals de la mobilitat de la província de Barcelona i que permet compartir informació sobre qüestions de mobilitat.