Aigua

Per poder garantir el millor servei de subministrament d'aigua als tres milions de persones que habiten el territori metropolità, l'AMB disposa d'una complexa xarxa d'instal·lacions repartides per tota la geografia metropolitana.

EDAR Sant Feliu
Infraestructures del cicle de l'aigua
Mitjançant una extensa xarxa de transport, l'aigua prèviament captada i potabilitzada es distribueix als usuaris. Un cop utilitzada, l'aigua residual, juntament amb les aigües pluvials, es recull a través del clavegueram municipal. La xarxa de col·lectors s'encarrega de dur l'aigua a les depuradores, on es tracta abans de ser reutilitzada o retornada al medi.

Instal·lacions del cicle de l'aigua

 • Abastament
  L'aigua s'obté majoritàriament de fonts superficials (81%) de les conques dels rius Ter i Llobregat. També s'obté aigua de fonts subterrànies (15%) a través de més de 60 pous, repartits entre els aqüífers de la vall Baixa i del delta del Llobregat i gestionats per diverses companyies.

  La dessalinitzadora de la conca del Llobregat, gestionada per l'empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) per mandat de l'Agència Catalana de l'Aigua, produeix 200.000 m3 d'aigua al dia.

  Un cop captada, l'aigua es transporta fins a les estacions de tractament d'aigua potable (ETAP). Les principals són la de Sant Joan Despí i les d'Abrera i Cardedeu, fora del territori metropolità. N'hi ha 10 més de menor envergadura.

  Un cop l'aigua ha estat potabilitzada es distribueix als 36 municipis de l'àrea metropolitana, a través d'una xarxa de distribució formada per 5.500 km de canonades i 150 dipòsits de capçalera, on es poden emmagatzemar fins a 540.000 m3 d'aigua potable.
 • Sanejament
  Les aigües residuals es recullen als claveguerams, que són gestionats pels municipis. Una xarxa de col·lectors connecta els claveguerams amb les depuradores. Al territori metropolità hi ha una xarxa de col·lectors de 3.000 km, 300 dels quals són de gestió metropolitana. La resta els gestiona cada municipi.

  A l'AMB hi ha set estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR). L'AMB és l'encarregada, a través de l'empresa pública EMSSA, d'evacuar, tractar i sanejar una mitjana d'11.000 litres d'aigües residuals per segon, durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
 • Reutilització
  A les estacions de regeneració d'aigua (ERA) es duen a terme els tractaments necessaris per poder donar a l'aigua nous usos que no requereixen aigua potable: el reg, la neteja urbana i usos industrials i ambientals. A l'AMB hi ha quatre ERA, situades a les EDAR del Baix Llobregat, Gavà, Sant Feliu de Llobregat i Montcada.
 • Prevenció d'inundacions
  El clavegueram i la xarxa de col·lectors, que recullen les aigües residuals i tenen una gran capacitat d'emmagatzematge, també tenen la funció de drenar les aigües pluvials (especialment a les zones urbanitzades).

  L'AMB disposa, a més, una sèrie d'infraestructures destinades específicament a la prevenció d'inundacions. Són els dipòsits de retenció i les basses de laminació, que acumulen l'aigua de les pluges i, quan estan plens, l'alliberen lentament i gradual. Així mateix, disposa dels sistemes anti-DSU, que eviten que l'aigua surti dels claveguerams.