Urbanisme

L'AMB té competències en ordenació urbanística integrada del territori metropolità mitjançant la iniciativa de formulació i les aprovacions inicial i provisional del Pla director urbanístic metropolità (PDUM) i el Pla d'ordenació urbanística metropolità (POUM) així com les seves modificacions posteriors.

A més d'actuacions i gestions relacionades amb la cartografia o els estudis territorials, des d'aquesta àrea es coopera i s'assisteix tècnicament, jurídicament i econòmicament els municipis en matèria de planificació, programes d'actuació, projectes i obres i disciplina urbanística.

Pla Director Urbanístic

$escapeTool.html($alt)