Suport als ajuntaments

Programa de subvencions als ajuntaments metropolitans per contribuir a la implementació de la Llei de Transparència

El desplegament de la legislació de transparència i bon govern planteja nombrosos reptes organitzatius i instrumentals que requereixen compromís institucional, coordinació interadministrativa i inversió de recursos. Per contribuir a impulsar els canvis administratius que planteja aquest repte a nivell municipal, des de l'any 2016, l'AMB ha establert diverses línies de subvencions adreçades als ajuntaments metropolitans per finançar projectes de transparència i bon govern que donin resposta a les necessitats i prioritats específiques de cada govern local, d'acord amb la seva autonomia.

L'Agència de Transparència és la responsable de l'execució d'aquestes actuacions de suport, primer mitjançant un programa pilot de subvencions directes i posteriorment amb convocatòries bianuals de subvencions adreçades a tots els ajuntaments de l'àrea metropolitana.