Subvencions als ajuntaments metropolitans per al foment de la transparència (2020-2021)

La convocatòria de subvencions als ajuntaments metropolitans 2020-2021 va ser aprovada pel Consell Metropolità el 25 de febrer de 2020 i publicada al BOPB el 13 de juliol de 2020.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica el text complet de l'extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions.


Beneficiaris: Ajuntaments que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objecte: Subvencions per al disseny, desenvolupament i execució de projectes relacionats amb la transparència, dins de l'àmbit metropolità.

Bases reguladores: Publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 08/07/2020 (aprovació definitiva).

Període elegible: Les actuacions subvencionades s'hauran de correspondre al període 2020-2021 i la data màxima de finalització serà el 30 de setembre de 2021, sense possibilitat de pròrroga.

Convocatòria: Extracte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 13 de juliol de 2020.

Quantia: L'import total de la convocatòria és de 400.000€ que es distribuiran entre els exercicis 2020 i 2021, amb una quantia de 100.000€ i 300.000€, respectivament. L'import màxim que aportarà l'AMB serà de 15.000€ per municipi i el percentatge d'ajut no podrà excedir el 90% del pressupost del projecte.

Termini de presentació de sol·licituds: Un mes des de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. El termini finalitza el 13/08/2020.

Sol·licituds: La sol·licitud anirà acompanyada del projecte proposat que inclourà una memòria econòmica i tècnica, que definirà els objectius que es pretenen assolir amb l'actuació.

Projectes subvencionables: Els projectes subvencionables tindran per objectiu la implementació de la normativa de transparència en els aspectes o àmbits següents:

 • Retiment de comptes
 • Dret d'accés a la informació pública
 • Cartes de serveis
 • Codi ètic
 • Bústia ètica
 • Formació
 • Igualtat de gènere
 • Portal de transparència
 • Transparència i integritat en la contractació pública

Valoració: Rebran subvenció tots aquells projectes que hagin obtingut una puntuació mínima de 45 punts. Els projectes seran valorats per l'òrgan col·legiat de selecció d'acord amb el barem de puntuació establert:

 • Adequació del projecte als àmbits establerts (fins a 35 punts)
 • Població del municipi (fins a 20 punts)
 • Caràcter innovador del projecte (fins a 10 punts)
 • Adhesió de l'ajuntament al programa Demèter d'equitat de gènere promogut per l'Agència de Transparència (10 punts)
 • Adhesió de l'ajuntament a la incorporació als plecs de condicions econòmico-administratives dels seus contractes de les clàusules de transparència en la contractació (10 punts)
 • Sistema d'avaluació de la publicitat activa (5 punts)
 • Previsió d'avaluació posterior del projecte (5 punts)
 • No obtenció de subvenció en projectes presentats a les convocatòries 2017-2018 i 2018-2019 (5 punts)

Pagament: Les subvencions concedides es transferiran en dos pagaments. El primer, en concepte de bestreta i, el segon, es tramitarà dins l'exercici 2021, una vegada rebuda la justificació de l'execució total del projecte.

Text de les bases reguladores:

Les bases reguladores per a la concessió de subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència van ser aprovades pel Consell Metropolità el 25 de febrer de 2020 i publicades al BOPB el 9 de març de 2020, quedant definitivament aprovades el 26 de juny de 2020 després de la suspensió dels terminis derivada de l'estat d'alarma entre el 14 de març i el 18 de maig de 2020.

Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència (2020-2021)

Text de la convocatòria:

La convocatòria de subvencions als ajuntaments metropolitans 2020-2021 va ser aprovada pel Consell Metropolità el 25 de febrer de 2020 i publicada al BOPB el 13 de juliol de 2020.

Convocatòria de subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2020-2021

Cronograma de la convocatòria:

 

 

Documentació per presentar les sol·licituds:

Els sol·licitants han de presentar el projecte proposat que inclourà una memòria econòmica i una tècnica on es defineixin els objectius que es pretenen assolir amb l'actuació.

S'acompanyarà de la següent documentació (en arxiu adjunt):

Formulari de sol·licitud de subvenció

Adhesió al Programa Demèter. El compromís que fa referència a "Avaluar l'impacte en la igualtat de gènere en l'àmbit metropolità" pot adaptar-se fent referència a l'àmbit municipal (en el seu cas)

Adhesió a les Clàusules de transparència en la contractació pública (en el seu cas)

Adhesió al sistema MIPAT (Monitorització de la informació, la publicitat activa i la transparència) (en el seu cas)

Fitxa d'identificació financera de creditors SEPA

Declaració d'obligacions de transparència

Pla viabilitat econòmica del projecte (pressupost general)

Document d'informació addicional que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de subvenció

També s'haurà de lliurar el certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Generalitat de Catalunya.

Els ajuntaments que participin en la convocatòria hauran de presentar les seves sol·licituds mitjançant la plataforma EACAT. En paral·lel, i per garantir un millor control de les trameses, us agrairem que envieu un correu electrònic informant de la presentació de cada sol·licitud a transparencia@amb.cat.

Justificació de la subvenció:

La justificació de la subvenció es farà mitjançant la presentació del document compte justificatiu/certificació de despesa i la documentació complementària corresponent prevista a les bases de la convocatòria. El termini de justificació finalitzarà el 31 d'octubre de 2021, sense possibilitat de pròrroga.

Adjudicació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2020-2021)

La Junta de Govern de l'AMB, en sessió celebrada el 27 d'octubre de 2020, va atorgar subvencions als 18 ajuntaments metropolitans que van participar a la convocatòria en règim de concurrència competitiva (2020-2021), per al desenvolupament de projectes en matèria de transparència.

Ajuntament Projecte Import projecte (€) Puntuació (45 punts o més) Import adjudicat (€) % subvenció
Total subvencions 2018-2019   629.415,50 1.120 400.000 14,56
Badalona Aplicació de als documents de llenguatge no sexista al catàleg de tràmits i a la documentació administrativa 18.287,80 50 16.459,02 90,0%
Badia del Vallès Millora del retiment de comptes: seguiment i avaluació del Pla d'acció municipal i de l'execució del pressupost 13.120,00 80 11.808,00 90,0%
Barberà del Vallès Gestió del portal de transparència. Objectiu 2021: màxima transparència, accessibilitat i participació ciutadana 18.486,90 60 16.638,21 90,0%
Castelldefels Avancem cap al bon govern: millores en matèria de transparència 86.855,50 45 27.027,22 31,1%
Gavà Codi ètic i pla d'integritat 20.471,99 65 18.424,79 90,0%
L'Hospitalet del Llobregat Formació i sensibilització corporativa en l'àmbit de la transparència 15.000,00 50 13.500,00 90,0%
Montcada i Reixac Implantació del portal opendata a l'Ajuntament de Montcada i Reixac 30.905,00 55 27.814,50 90,0%
Montgat Montgat: un municipi mes transparent 16.650,00 65 14.985,00 90,0%
El Papiol Pla d'actuació per millorar la publicitat activa de l'Ajuntament del Papiol a través de la presencia a les seves xarxes socials 37.290,00 70 33.561,00 90,0%
Ripollet Projecte tècnic pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència en el disseny d'un pla d'igualtat de gènere de l'Ajuntament de Ripollet 67.382,44 50 30.030,24 44,6%
Sant Climent de Llobregat La contractació pública transparència durant la pandèmia de la COVID 19 23.000,00 80 20.700,00 90,0%
Sant Feliu de Llobregat Elaboració i impuls d'un Pla de gestió de riscos en matèria de contractació 15.000,00 60 13.500,00 90,0%
Sant Joan Despí Implantació d'un sistema de retiment de comptes del PAM 16.019,60 75 14.417,64 90,0%
Sant Vicenç dels Horts Retiment de comptes de l'acció de govern 30.000,00 45 27.000,00 90,0%
Santa Coloma de Cervelló Programa de millora en els sistemes d'atenció, transparència i protecció de dades ciutadanes 15.000,00 70 13.500,00 90,0%
Santa Coloma de Gramenet Codi ètic i de conducta de l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 39.102,27 60 35.192,04 90,0%
Tiana Foment de la transparència i bon govern 140.844,00 70 42.042,34 29,9%
Torrelles de Llobregat Carta de serveis de torrelles de Llobregat: un compromís amb la ciutadania 26.000,00 70 23.400,00 90,0%

 

Acord de la Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, d'adjudicació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2020-2021)

Justificació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2020-2021)

Adjudicació final de subvencions d'acord amb l'import justificat pels ajuntaments beneficiaris.

Ajuntament Projecte Import projecte (€) Import adjudicat inicialment (€) Import justificat (€) Adjudicació final (€)
Total subvencions 2020-2021   629.415,50 400.000,00 466.119,01 268.751,01
Badalona Aplicació de als documents de llenguatge no sexista al catàleg de tràmits i a la documentació administrativa 18.287,80 16.459,02 22.111,60 16.459,02
Badia del Vallès Millora del retiment de comptes: seguiment i avaluació del Pla d'acció municipal i de l'execució del pressupost 13.120,00 11.808,00 15.875,20 11.808,00
Barberà del Vallès Gestió del portal de transparència. Objectiu 2021: màxima transparència, accessibilitat i participació ciutadana 18.486,90 16.638,21 Renúncia 0,00
Castelldefels Avancem cap al bon govern: millores en matèria de transparència 86.855,50 27.027,22 89.255,65 27.027,22
Gavà Codi ètic i pla d'integritat 20.471,99 18.424,79 Renúncia 0,00
L'Hospitalet del Llobregat Formació i sensibilització corporativa en l'àmbit de la transparència 15.000,00 13.500,00 15.125,00 13.500,00
Montcada i Reixac Implantació del portal opendata a l'Ajuntament de Montcada i Reixac 30.905,00 27.814,50 31.234,40 27.814,50
Montgat Montgat: un municipi mes transparent 16.650,00 14.985,00 16.664,69 14.985,00
El Papiol Pla d'actuació per millorar la publicitat activa de l'Ajuntament del Papiol a través de la presencia a les seves xarxes socials 37.290,00 33.561,00 37.350,82 33.561,00
Ripollet Projecte tècnic pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència en el disseny d'un pla d'igualtat de gènere de l'Ajuntament de Ripollet 67.382,44 30.030,24 Renúncia 0,00
Sant Climent de Llobregat La contractació pública transparència durant la pandèmia de la COVID 19 23.000,00 20.700,00 24.026,45 20.700,00
Sant Feliu de Llobregat Elaboració i impuls d'un Pla de gestió de riscos en matèria de contractació 15.000,00 13.500,00 15.000,00 13.500,00
Sant Joan Despí Implantació d'un sistema de retiment de comptes del PAM 16.019,60 14.417,64 16.167,17 14.417,64
Sant Vicenç dels Horts Retiment de comptes de l'acció de govern 30.000,00 27.000,00 Renúncia 0,00
Santa Coloma de Cervelló Programa de millora en els sistemes d'atenció, transparència i protecció de dades ciutadanes 15.000,00 13.500,00 12.735,84 11.462,26
Santa Coloma de Gramenet Codi ètic i de conducta de l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 39.102,27 35.192,04 Renúncia 0,00
Tiana Foment de la transparència i bon govern 140.844,00 42.042,34 146.712,15 42.042,34
Torrelles de Llobregat Carta de serveis de torrelles de Llobregat: un compromís amb la ciutadania 26.000,00 23.400,00 23.860,04 21.474,04

 

Acord de la Junta de Govern de 9 de novembre de 2021, d'acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Gavà a la subvenció per a projectes en matèria de transparència (2020-2021)

Acord de la Junta de Govern d'11 de gener de 2022, de justificació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2020-2021)

Acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 2022, d'acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a la subvenció per a projectes en matèria de transparència (2020-2021)

Acord de la Junta de Govern de 8 de març de 2022, d'acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a la subvenció per a projectes en matèria de transparència (2020-2021)

Acord de la Junta de Govern de 31 de maig de 2022, d'acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Barberà del Vallès a la subvenció per a projectes en matèria de transparència (2020-2021)

Acord de la Junta de Govern de 12 de juliol de 2022, de justificació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Tiana per a projectes en matèria de transparència (2020-2021)

Acord de la Junta de Govern de 13 de setembre de 2022, d'acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Ripollet a la subvenció per a projectes en matèria de transparència (2020-2021)