Sensibilització i foment

Sensibilització i foment

Programes de formació, divulgació, recerca i foment de la transparència i la integritat pública

L'establiment d'un model de govern obert basat en els principis de transparència i integritat pública que posi a disposició de la ciutadania tota la informació sobre el funcionament intern del sector públic i que contribueixi a la millora de la qualitat democràtica de les polítiques públiques i de la gestió dels serveis públics requereix introduir ajustos en el funcionament de les administracions i canvis en la cultura administrativa. Per promoure aquests canvis són necessàries accions de conscienciació i sensibilització, mitjançant la formació, la divulgació i la recerca, i de foment d'iniciatives que contribueixin al desplegament de la normativa de transparència i bon govern.