Formació

Aula de Transparència

L'AMB té el compromís de promoure una cultura basada en els principis de transparència, integritat pública i bon govern, impulsant un coneixement sistemàtic i estructurat d'aquestes matèries, que es vehicula a través de l'Aula de Transparència, un programa de formació continuada que s'organitza amb la col·laboració d'experts de l'àmbit universitari i altres institucions i administracions.

Les sessions de l'Aula de Transparència estan adreçades als enllaços de transparència de l'AMB, a tot el personal interessat de l'administració metropolitana, als directius i personal tècnic de les entitats vinculades i prestadores de serveis, així com als càrrecs electes i personal dels municipis metropolitans i de les altres institucions i administracions públiques de Catalunya.

Els temes tractats analitzen els reptes que plantegen i les solucions pràctiques aplicades en matèries com els codis de conducta, els serveis d'interès general universal, la contractació pública, el dret d'accés a la informació, la protecció de dades personals, els grups d'interès, la gestió documental, la rendició de comptes, els conflictes d'interessos, els riscos penals, la integritat institucional, la prevenció de la corrupció, etc.

El programa Aula de Transparència s'estructura en tres tipus d'activitats formatives:

  • Les Jornades de Formació són sessions monogràfiques de caràcter tècnic especialitzat que aborden els continguts des d'un punt de vista interdisciplinari i que es duen a terme presencialment a la sala d'actes de l'AMB o en línia.
  • Anualment, l'Agència de Transparència també organitza Seminaris Internacionals amb l'objectiu de promoure el diàleg entre experts, acadèmics i professionals de la gestió pública i la ciutadania on es combinen anàlisis jurídiques en profunditat amb reflexions des d'un punt de vista comparat.
  • Els Diàlegs de Transparència són sessions en format píndola, focalitzades sobre estudis de cas o solucions pràctiques aplicades a un àmbit concret i impartides per especialistes o investigadors en la matèria i que tenen lloc presencialment a l'aula de formació de l'Agència de Transparència o en línia.
  • Els Tallers d'Integritat són activitats formatives internes focalitzades en qüestions de bon govern, ètica, integritat i compliance i adreçades al personal directiu, tècnic i administratiu més exposat als riscos d'integritat derivats de la presa de decisions o de la gestió de fons públics.

Atenent als principis d'eficiència, aprofitament i reutilització dels recursos públics des d'aquesta pàgina estan disponibles els vídeos íntegres i el material presentat en les jornades realitzades .