Informes externs

Els informes son dissertacions en què es presenten de forma objectiva les dades rellevants relatives a una consulta (fets i/o fonaments de dret), per mitjà del qual s'analitza i es fonamenta, des d'un punt de vista tècnic o jurídic, qualsevol resolució que s'hagi de prendre. Pertanyen, generalment, a l'àmbit de l'assessorament jurídic preventiu donat que es demana una opinió jurídica en relació a una qüestió concreta.

La seva funció és, doncs, aportar elements per a l'adopció d'una decisió o resposta jurídica adequada al context metropolità, encara que no expressi necessàriament el punt de vista de l'òrgan que l'encarrega.

Dins dels informes, en funció de la seva finalitat, abast i responsabilitat, és possible identificar les conegudes com "legal opinion", pròpies del dret anglosaxó, exigides en determinats escenaris en els quals se sol·licita una determinada opinió legal concreta, qualificada pels seus efectes i per les responsabilitats derivades de la seva emissió.

D'acord amb l'article 8.1.h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Agència de Transparència fa públics els informes i estudis externs que encarrega.

Relació d'informes externs