Divulgació

Divulgació

Des de la seva creació, l'Agència de Transparència ha desplegat diverses iniciatives per divulgar i promoure els coneixements sobre transparència, bon govern i integritat pública amb l'objectiu de fomentar una cultura administrativa del govern obert i de sensibilitzar el personal de l'administració metropolitana i del seu sector públic en el nou paradigma de la transparència.

L'activitat divulgativa de l'Agència es concreta en l'elaboració de recomanacions i orientacions sobre la implementació d'aspectes concrets de la legislació sobre transparència i integritat pública, la publicació de la revista Lux Barcelona i de la col·lecció de monografies Quaderns Lux, l'encàrrec d'informes i dictàmens externs que permetin aprofundir sobre els determinats aspectes que plantegen dubtes i l'exposició de fotografies "Gent i paisatges" per difondre la realitat metropolitana.