Subvencions als ajuntaments metropolitans pel foment de la transparència (2018-2019)

Convocatòria aprovada per acord del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de 20 de març de 2018 i publicada al BOPB el 8 de juny de 2018, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència (2018-2019).

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.


Beneficiaris: Ajuntaments que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objecte: Subvencions per a la realització de projectes per a la implementació de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Bases reguladores: Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 31/05/2018 (aprovació definitiva).

Període elegible: Les actuacions subvencionades hauran d'haver començat a partir del 01/014/2018 i la data màxima de finalització serà el 31/10/19.

Convocatòria: Extracte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 08/06/2018.

Quantia: L'import total de la convocatòria és de 100.000 euros per l'exercici 2018 i 240.000 euros per l'exercici 2019, que fan un total de 340.000 euros. L'import màxim que podrà ser concedit a un ajuntament serà de 15.000 euros i el límit màxim subvencionat sobre el pressupost del projecte serà del 90%.

Termini de presentació de sol·licituds: Un mes comptador des de de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El termini finalitza el 09/07/2018.

Sol·licituds: La sol·licitud anirà acompanyada del projecte pel qual es sol·licita la subvenció.

Valoració: La convocatòria es resoldrà per aplicació dels següents criteris de valoració:

  • Adequació del projecte als següents àmbits: retiment de comptes, dret d'accés a la informació pública, cartes de servei, codi ètic, formació, igualtat de gènere i portal de transparència.
  • Població del municipi.
  • El caràcter innovador del projecte presentat.
  • Adhesió al programa Demèter d'equitat de gènere.
  • Adhesió a las clàusules de transparència en la contractació.
  • No obtenció de subvenció en projectes presentats en la convocatòria 2017-2018.

Pagament: La subvenció es pagarà en dues parts. La primera, en concepte de bestreta, per la part proporcional que sobre el total atorgat representen els 100.000 corresponents a l'anualitat 2018. En cap cas la bestreta podrà superar el 30% del total de la subvenció atorgada. El segon pagament, de la resta de l'import atorgat, es tramitarà una vegada rebuda l'execució total del projecte.

Text de les bases reguladores:

Les bases reguladores per a la concessió de subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència van ser aprovades pel Consell Metropolità el 20 de març de 2018 i publicades al BOPB el 4 d'abril de 2018, quedant definitivament aprovades el 17 de maig de 2018.

Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència (2018-2019)

Text de la convocatòria:

La convocatòria de subvencions als ajuntaments metropolitans 2018-2019 va ser aprovada pel Consell Metropolità el 20 de març de 2018 i publicada al BOPB el 8 de juny de 2018.

Convocatòria de subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2018-2019

Cronograma de la convocatòria:

 

 

Documentació per presentar les sol·licituds:

La sol·licitud ha d'anar acompanyada del projecte pel qual es demana la subvenció, detallat de manera que permeti avaluar els criteris d'adjudicació establerts a la convocatòria. El projecte inclourà una memòria tècnica, una memòria econòmica (pla de viabilitat econòmica) i un cronograma d'execució.

S'acompanyarà de la següent documentació (en arxiu adjunt):

Formulari de sol·licitud de subvenció

Adhesió al Programa Demèter. El compromís relacionat en darrer lloc del document d'adhesió que fa referència a "Avaluar l'impacte en la igualtat de gènere en l'àmbit metropolità" pot adaptar-se fent referència a l'àmbit municipal (en el seu cas)

Adhesió a les Clàusules de transparència en la contractació pública (en el seu cas).

Fitxa d'identificació financera de creditors SEPA

Declaració d'obligacions de transparència

Pla de viabilitat econòmica del projecte (pressupost general)

Document d'informació addicional que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de subvenció

Les sol·licituds s'han de presentar a través de la plataforma EACAT. En paral·lel, i per garantir d'un millor control de les trameses, us agrairem que envieu un correu electrònic informant de la presentació de cada sol·licitud a amarti@amb.cat.

Justificació de la subvenció:

La justificació de la subvenció es farà amb la presentació de l'informe final, integrat per una memòria tècnica i s'acompanyarà del certificat acreditatiu de les despeses efectuades signat pel Secretari/a General o l'Interventor/a de fons. El termini de justificació finalitza el 30/11/19.

Adjudicació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2018-2019)

La Junta de Govern de l'AMB, en sessió celebrada el 18 de setembre de 2018, va atorgar subvencions a 23 ajuntaments metropolitans que van participar a la convocatòria en règim de concurrència competitiva (2018-2019), per al desenvolupament de projectes en matèria de transparència.

Ajuntament Projecte Import projecte (€) Puntuació (45 punts o més) Import adjudicat (€) % subvenció
Total subvencions 2018-2019   599.249,18 1.690,00 340.000,00 15,32
Badia del Valles Badia trasparent 2a. Part 16.000,00 80 14.400,00 90,0%
Barberà del Vallès Millora del portal de transparència municipal 30.000,00 65 13.871,67 46,2%
Begues Sistema de gestió de qualitat:cartes de serveis 27.000,00 80 17.072,82 63,2%
Castellbisbal Establiment sistema únic de tramitació de sol.licituds d'accés a la informació pública 16.662,80 70 14.938,72 89,7%
Cerdanyola del Vallès Transparència i dades oberts (Open Data) 17.847,50 80 16.062,75 90,0%
Cervelló Impuls de la transparència en l'ajuntament de Cervelló mitjançant un portal de videoactes i formacions 2018-2019 34.751,54 90 19.206,92 55,3%
Corbera de llobregat L'Ajuntament transparent 16.667,00 80 15.000,30 90,0%
Cornellà de Llobregat Implementació de criteris d'accessibiltiat cognitiva, lectura fàcil i llenguatge clar com a eines per facilitar el retiment de comptes 59.169,00 80 17.072,82 28,9%
Esplugues de Llobregat Activar el sistema d'indicadors de gènere SIG 8.591,00 60 7.731,90 90,0%
Gavà Retiment de comptes basat en l'Open data. Millora del Pla d'Actuació Municipal 40.963,56 70 14.938,72 36,5%
Montgat Ordenació de l'arxiu municipal 31.344,00 60 12.804,62 40,9%
La Palma de Cervelló Implementació millora del portal de transparència 17.000,00 95 15.300,00 90,0%
El Papiol Pla d'actuació per millorar la transparència 20.000,00 85 18.000,00 90,0%
Sant Boi de Llobregat Creació de cartes de serveis com a eina per a la presa de decisions 18.808,00 70 14.938,72 79,4%
Sant Climent de Llobregat Dret d'accés a la informació i clàusules de transparència en la contractació 21.000,00 80 17.072,82 81,3%
Sant Cugat del Vallès Provisió i explotació d'una plataforma amigable de visualització d'informació municipal d'interès per a la ciutadania i retiment de comptes 32.000,00 55 11.737,57 36,7%
Sant Feliu de Llobregat Seguiment i avaluació de plans estratègics amb dimensió social per a la millora del rendiment de comptes 16.500,00 60 12.804,62 77,6%
Sant Joan Despí Millora cartes de serveis municipals 16.600,00 80 14.940,00 90,0%
Sant Just Desvern Protocol de gestió de continguts i un procediment d'anonimització de dades (millora contínua del Portal de Transaprència) 14.908,00 75 13.417,20 90,0%
Santa Coloma de Cervelló Implementació de l'audioacta 29.289,27 75 16.005,77 54,6%
Tiana Creació de l'àrea de transparència i bon govern 49.796,51 75 16.005,77 32,1%
Torrelles de Llobregat Carta de serveis de Torrelles de Llobregat: un compromís amb la ciutadania 26.000,00 75 16.005,77 61,6%
Viladecans Impuls de polítiques d'igualtat per al personal de l'Ajuntament de Viladecans 38.351,00 50 10.670,52 27,8%

 

Acord de la Junta de Govern de 18 de setembre de 2018, d'adjudicació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2018-2019)

Justificació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2018-2019)

Adjudicació final de subvencions d'acord amb l'import justificat pels ajuntaments beneficiaris.

Ajuntament Projecte Import projecte (€) Import adjudicat inicialment (€) Import justificat (€) Adjudicació final (€)
Total subvencions 2018-2019   599.249,18 340.000,00 526.264,55 284.444,75
Badia del Valles Badia trasparent 2a. Part 16.000,00 14.400,00 18.119,75 14.400,00
Barberà del Vallès Millora del portal de transparència municipal 30.000,00 13.871,67 22.041,25 10.191,63
Begues Sistema de gestió de qualitat:cartes de serveis 27.000,00 17.072,82 23.844,95 15.077,80
Castellbisbal Establiment sistema únic de tramitació de sol.licituds d'accés a la informació pública 16.662,80 14.938,72 16.290,79 14.605,20
Cerdanyola del Vallès Transparència i dades oberts (Open Data) 17.847,50 16.062,75 Renúncia  
Cervelló Impuls de la transparència en l'ajuntament de Cervelló mitjançant un portal de videoactes i formacions 2018-2019 34.751,54 19.206,92 37.563,05 19.206,92
Corbera de llobregat L'Ajuntament transparent 16.667,00 15.000,30 19.894,58 15.000,30
Cornellà de Llobregat Implementació de criteris d'accessibiltiat cognitiva, lectura fàcil i llenguatge clar com a eines per facilitar el retiment de comptes 59.169,00 17.072,82 59.169,00 17.072,82
Esplugues de Llobregat Activar el sistema d'indicadors de gènere SIG 8.591,00 7.731,90 8.591,00 7.731,00
Gavà Retiment de comptes basat en l'Open data. Millora del Pla d'Actuació Municipal 40.963,56 14.938,72 42.146,00 14.938,72
Montgat Ordenació de l'arxiu municipal 31.344,00 12.804,62 14.318,10 5.849,22
La Palma de Cervelló Implementació millora del portal de transparència 17.000,00 15.300,00 16.545,00 14.890,50
El Papiol Pla d'actuació per millorar la transparència 20.000,00 18.000,00 18.098,97 16.289,07
Sant Boi de Llobregat Creació de cartes de serveis com a eina per a la presa de decisions 18.808,00 14.938,72 17.180,11 13.364,65
Sant Climent de Llobregat Dret d'accés a la informació i clàusules de transparència en la contractació 21.000,00 17.072,82 29.102,29 17.072,82
Sant Cugat del Vallès Provisió i explotació d'una plataforma amigable de visualització d'informació municipal d'interès per a la ciutadania i retiment de comptes 32.000,00 11.737,57 15.143,10 5.554,47
Sant Feliu de Llobregat Seguiment i avaluació de plans estratègics amb dimensió social per a la millora del rendiment de comptes 16.500,00 12.804,62 21.269,05 12.804,62
Sant Joan Despí Millora cartes de serveis municipals 16.600,00 14.940,00 16.604,00 14.940,00
Sant Just Desvern Protocol de gestió de continguts i un procediment d'anonimització de dades (millora contínua del Portal de Transaprència) 14.908,00 13.417,20 14.908,00 13.417,20
Santa Coloma de Cervelló Implementació de l'audioacta 29.289,27 16.005,77 29.289,27 16.005,77
Tiana Creació de l'àrea de transparència i bon govern 49.796,51 16.005,77 47.796,51 15.362,92
Torrelles de Llobregat Carta de serveis de Torrelles de Llobregat: un compromís amb la ciutadania 26.000,00 16.005,77 Revocació  
Viladecans Impuls de polítiques d'igualtat per al personal de l'Ajuntament de Viladecans 38.351,00 10.670,52 38.349,78 10.669,12

 

Acord del Consell Metropolità de 29 d'octubre de 2019, d'acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a la subvenció per a projectes en matèria de transparència (2018-2019)

Acord de la Junta de Govern de 10 de març de 2020, de conformitat a les modificacions substancials dels ajuntaments de Barberà del Vallès, Corbera de Llobregat, Montgat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Cugat del Vallès a les subvencions atorgades per a projectes en matèria de transparència (2018-2019)

Acord de la Junta de Govern de 7 de juliol de 2020, de revocació a l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat de la subvenció per a projectes en matèria de transparència (2018-2019)

Acord de la Junta de Govern de 28 de juliol de 2020, de justificació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2018-2019)

Acord de la Junta de Govern de 29 de setembre de 2020, de justificació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2018-2019)

Acord de la Junta de Govern de 22 de desembre de 2020, d'acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la subvenció per a projectes en matèria de transparència (2018-2019)