Subvencions als ajuntaments metropolitans pel foment de la transparència (2017-2018)

Convocatòria aprovada per acord de 30 de maig de 2017 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 7 d'agost del 2017, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2017-2018.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.


Objecte: Subvencions per a la realització de projectes per a la implementació de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Beneficiaris: Ajuntaments que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Bases reguladores: Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 03/08/2017.

Convocatòria: Extracte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 10/08/2017.

Quantia: L'import total de la convocatòria és de 140.000 euros per a l'exercici 2017 i 140.000 euros per a l'exercici 2018, que fan un total de 280.000 euros. L' import màxim que podrà ser concedit a un ajuntament serà de 20.000 euros i el límit màxim subvencionat sobre el pressupost del projecte serà del 90% per a municipis de fins a 20.000 habitants, del 75% para municipis entre 20.001 i 50.000 habitants i del 50% per a municipis de més de 50.000 habitants.

Termini de presentació de sol·licituds: Un mes comptador des de de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El termini finalitza el 12/09/2017.

Sol·licituds: La sol·licitud anirà acompanyada del projecte pel qual es sol·licita la subvenció.

Valoració: Es valorarà en la resolució de la convocatòria el caràcter innovador del projecte presentat, la possibilitat de la seva reutilització, adaptació i implantació en altres ajuntaments, així com la adequació del projecte als següents àmbits: retiment de comptes, dret d'accés a la informació pública, cartes de serveis, codi ètic, formació i igualtat de gènere.

Pagament: La subvenció es pagarà en dues parts: la primera en concepte de bestreta del 50% una vegada l'ajuntament beneficiari hagi acceptat la subvenció; el 50% restant es tramitarà una vegada rebuda la justificació de l'execució total del projecte.

Text de les bases reguladores:

Les bases reguladores per a la concessió de subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència van ser aprovades pel Consell Metropolità el 30 de maig de 2017 i publicades al BOPB el 14 de juny de 2017, quedant definitivament aprovades el 26 de juliol de 2017.

Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència (2017-2018)

Text de la convocatòria:

La convocatòria de subvencions als ajuntaments metropolitans 2017-2018 va ser aprovada pel Consell Metropolità el 30 de maig de 2017 i publicada al BOPB el 10 d'agost de 2017.

Convocatòria de subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2017-2018

Cronograma de la convocatòria:

 

Cronograma de la convocatòria

 

Documentació per presentar les sol·licituds:

Formulari de sol·licitud

La sol·licitud ha d'anar acompanyada del projecte pel qual es demana la subvenció, detallat de manera que permeti avaluar els criteris d'adjudicació establerts a la convocatòria. El projecte inclourà una memòria tècnica i una memòria econòmica.

Declaració expressa que es compleixen tots els requisits per poder gaudir de la subvenció

Documentació per la justificació de la subvenció:

La justificació de la subvenció es farà amb la presentació de l'informe final, integrat per una memòria tècnica i una memòria econòmica.

La memòria tècnica haurà d'explicar els objectius del projecte, el calendari, el desenvolupament i les conclusions.

La memòria econòmica inclourà la relació de totes les despeses derivades del projecte proposat, independentment de quina sigui la font de finançament i es presentarà amb model "Compte justificatiu. Certificat de despesa" o en un format equivalent que contingui mateixa la informació i s'adjuntarà tota la documentació requerida per aquest model.

Compte justificatiu. Certificat de despesa

Adjudicació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2017-2018)

La Junta de Govern de l'AMB, en sessió celebrada el 28 de novembre de 2017, va atorgar subvencions a 19 projectes de 17 ajuntaments metropolitans que van participar a la convocatòria en règim de concurrència competitiva (2017-2018), per al desenvolupament de projectes en matèria de transparència.

Ajuntament Projecte Import projecte (€) Puntuació (45 punts o més) Import adjudicat (€) % subvenció
Total subvencions 2017-2018   603.110,84 1.175 272.850,24 45,24%
Badalona Anonimització de dades de la documentació a publicar en el portal de transparència 10.000,00 85 5.000,00 50,0%
Badalona Carta de serveis d'Atenció Ciutadana 6.000,00 50 3.000,00 50,0%
Badia del Vallès Badia Transparent 19.675,00 55 17.314,00 88,0%
Begues Begues eficient i transparent 32.903,40 50 20.000,00 60,8%
Castelldefels Gestió integral de la transparència en un model certificat de qualitat 59.000,00 45 18.568,00 31,5%
Esplugues de Llobregat Esplugues Obert 27.588,00 70 20.000,00 72,5%
Gavà Projecte de retiment de comptes i informació pública de l'Ajuntament de Gavà, Opendata, un pas més cap al rendiment de comptes; cartes de servei, transparència i compromís de servei públic 73.008,36 70 20.000,00 27,4%
Molins de Rei Projecte de desenvolupament de la transparència a l'Ajuntament de Molins de Rei 91.388,12 65 20.000,00 21,9%
Ripollet Desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència de l'ajuntament de Ripollets i els seus patronats 36.247,71 60 9.986,24 27,5%
Sant Boi de Llobregat Procediment per a la integració de les metadades i dels instruments de descripció dels expedients de les llicències d'obres al Portal de Transparència 36.869,43 60 18.000,00 48,8%
Sant Climent de Llobregat Compromìs amb la ciutadania: les cartes de serveis de Sant Climent, dins de l'àmbit metropolità 20.000,00 45 18.000,00 90,0%
Sant Cugat del Vallès Valoració del nivell de maduresa en gestió documental per a la transparència i publicitat activa de l'Ajuntament de Sant Cugat 4.000,00 60 2.000,00 50,0%
Sant Feliu de Llobregat Elaboració de cartes de serveis, com a instruments de garantia de la transparència i el retiment de comptes 26.500,00 60 19.875,00 75,0%
Sant Joan Despí Implantació de la video acta 28.253,45 80 20.000,00 70,8%
Sant Just Desvern Sistema de gestió i manteniment del catàleg de serveis de l'ajuntament 15.246,00 65 9.075,00 59,5%
Sant Vicenç dels Horts Desenvolupament del portal de transparència i actualització automàtica de continguts 57.207,37 60 20.000,00 35,0%
Sta. Coloma de Cervelló Dades obertes - govern obert. Racionalització integral de les dades públiques 22.200,00 60 19.980,00 90,0%
Sta. Coloma de Gramenet Sensibilització i formació en matèria de transparència 8.871,00 70 1.330,00 15,0%
Sta. Coloma de Gramenet Marc d'integritat institucional 28.153,00 65 9.290,00 33,0%

 

Acord de la Junta de Govern de 28 de novembre de 2017, d'adjudicació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2017-2018)

Justificació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2017-2018)

Adjudicació final de subvencions d'acord amb l'import justificat pels ajuntaments beneficiaris.

Ajuntament Projecte Import projecte (€) Import adjudicat inicialment (€) Import justificat (€) Adjudicació final (€)
Total subvencions 2017-2018   603.110,84 272.850,24 582.078,23 255.733,11
Badalona Anonimització de dades de la documentació a publicar en el portal de transparència 10.000,00 5.000,00 9.349,00 4.174,50
Badalona Carta de serveis d'Atenció Ciutadana 6.000,00 3.000,00 4.077,70 2.038,85
Badia del Vallès Badia Transparent 19.675,00 17.314,00 18.029,00 15.865,52
Begues Begues eficient i transparent 32.903,40 20.000,00 35.862,33 20.000,00
Castelldefels Gestió integral de la transparència en un model certificat de qualitat 59.000,00 18.568,00 62.924,12 18.568,00
Esplugues de Llobregat Esplugues Obert 27.588,00 20.000,00 29.551,18 20.000,00
Gavà Projecte de retiment de comptes i informació pública de l'Ajuntament de Gavà, Opendata, un pas més cap al rendiment de comptes; cartes de servei, transparència i compromís de servei públic 73.008,36 20.000,00 74.242,44 20.000,00
Molins de Rei Projecte de desenvolupament de la transparència a l'Ajuntament de Molins de Rei 91.388,12 20.000,00 94.441,16 20.000,00
Ripollet Desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència de l'ajuntament de Ripollets i els seus patronats 36.247,71 9.986,24 Revocació  
Sant Boi de Llobregat Procediment per a la integració de les metadades i dels instruments de descripció dels expedients de les llicències d'obres al Portal de Transparència 36.869,43 18.000,00 37.499,86 18.000,00
Sant Climent de Llobregat Compromìs amb la ciutadania: les cartes de serveis de Sant Climent, dins de l'àmbit metropolità 20.000,00 18.000,00 18.754,52 15.536,24
Sant Cugat del Vallès Valoració del nivell de maduresa en gestió documental per a la transparència i publicitat activa de l'Ajuntament de Sant Cugat 4.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00
Sant Feliu de Llobregat Elaboració de cartes de serveis, com a instruments de garantia de la transparència i el retiment de comptes 26.500,00 19.875,00 26.500,00 19.875,00
Sant Joan Despí Implantació de la video acta 28.253,45 20.000,00 30.976,00 20.000,00
Sant Just Desvern Sistema de gestió i manteniment del catàleg de serveis de l'ajuntament 15.246,00 9.075,00 16.214,66 9.075,00
Sant Vicenç dels Horts Desenvolupament del portal de transparència i actualització automàtica de continguts 57.207,37 20.000,00 57.207,37 20.000,00
Sta. Coloma de Cervelló Dades obertes - govern obert. Racionalització integral de les dades públiques 22.200,00 19.980,00 24.706,89 19.980,00
Sta. Coloma de Gramenet Sensibilització i formació en matèria de transparència 8.871,00 1.330,00 9.589,00 1.330,00
Sta. Coloma de Gramenet Marc d'integritat institucional 28.153,00 9.290,00 28.153,00 9.290,00

 

Acord de la Junta de Govern de 29 de maig de 2018, d'autorització de la modificació no substancial de l'Ajuntament de Sant Joan Despí a les subvencions atorgades per a projectes en matèria de transparència (2017-2018)

Acord de la Junta de Govern de 12 de juny de 2018, d'autorització de la modificació no substancial de l'Ajuntament de Badia del Vallès a les subvencions atorgades per a projectes en matèria de transparència (2017-2018)

Acord de la Junta de Govern de 10 de juliol de 2018, d'establiment del termini màxim de justificació de les subvencions als ajuntaments metropolitans atorgades per a projectes en matèria de transparència (2017-2018)

Acord de la Junta de Govern de 31 de novembre de 2018, d'autorització de la modificació substancial de l'Ajuntament de Ripollet a les subvencions atorgades per a projectes en matèria de transparència (2017-2018)

Acord de la Junta de Govern de 30 d'abril de 2019, d'iniciació del procediment de reintegrament de l'import satisfet a l'Ajuntament de Ripollet en concepte de bestreta de la subvenció per a projectes en matèria de transparència (2017-2018)

Acord del Consell Metropolità de 18 de juny de 2019, de revocació a l'Ajuntament de Ripollet de la subvenció per a projectes en matèria de transparència (2017-2018)

Acord del Consell Metropolità de 6 de maig de 2020, de tancament del programa de subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2018-2019)