Programa Demèter

Programa Demèter

Transparència en la igualtat de gènere com a instrument per a la innovació en el bon govern

L'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és responsable de coordinar les accions i iniciatives orientades a impulsar la transparència, facilitar el dret d'accés a la informació i promoure el bon govern.

La igualtat de gènere i l'objectiu d'assolir un equilibri del 50% entre homes i dones en les empreses, les administracions públiques i la societat civil constitueix un dels objectius de la governança mundial, tal com recull l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. En aquest sentit, és clau que totes les polítiques públiques de tots els nivells de govern incorporin transversalment la perspectiva de gènere.

La igualtat efectiva entre homes i dones constitueix un repte, i també una oportunitat, per molts àmbits de l'economia, la política i la societat. L'Àrea Metropolitana de Barcelona no és cap excepció i ha d'assumir la seva parcel·la de responsabilitat per avançar cap a una societat més igualitària.

L'Agència de Transparència ha assumit la promoció de la igualtat de gènere a l'AMB com un dels eixos d'actuació prioritaris en el marc de la innovació en el bon govern i ha impulsat el Programa Demèter , com a instrument per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de transparència i en els projectes d'innovació en el bon govern per contribuir a assolir l'equilibri i la coresponsabilitat entre dones i homes.

Aquesta assumpció es va fer efectiva a través del Decret de Presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 21 de novembre de 2017, pel qual l'AMB es va adherir al Programa Demèter. Seguidament, el Consell Metropolità de l'AMB, en sessió de 28 de novembre de 2017, va restar assabentat de l'esmentat Decret pel qual s'aprova la implementació a l'AMB i als seus organismes dependents de les propostes contingudes al Programa Demèter per a la transparència en l'equitat de gènere com a instrument per a la innovació en el bon govern.

Decret de Presidència, de 21 de novembre de 2017, d'adhesió de l'AMB al Programa Demèter per a la transparència en l'equitat de gènere com a instrument per a la innovació en el bon govern

Assabentat al Consell Metropolità, de 28 de novembre de 2017, de la implementació a l'AMB i entitats vinculades del Programa Demèter

Objectius

 1. Incorporar la dimensió de gènere en totes les dades, fomentant la transparència en la visualització i l'accés a les dades, reforçant els principis de legalitat, equitat i promoció de la igualtat.
 2. Fomentar el diagnòstic dels factors que estan sent un obstacle en la igualtat en l'accés de les dones als càrrecs directius, aplicant la metodologia del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Guia pràctica de diagnosi d'igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions)
 3. Publicar i difondre els resultats del diagnòstic sobre la igualtat entre dones i homes.
 4. Elaborar instruments i impulsar la formació per la promoció continuada de la igualtat d'oportunitats.
 5. Establir mesures efectives de protecció davant l'assetjament sexual i per raó de sexe.
 6. Impulsar condicions especials d'execució en la contractació pública relatives a la promoció de la igualtat efectiva i de preferència en l'adjudicació de contractes en determinades circumstàncies per a les empreses licitadores que disposin de mesures en aquest sentit.
 7. Avaluar l'impacte en la igualtat de gènere en l'àmbit metropolità.

Què oferim?

 • Acreditació del Programa Demèter, que dóna accés al Segell d'Excel·lència Empresarial en matèria d'Igualtat de Gènere.
 • Suport i acompanyament en la implementació de les mesures de diagnòstic i correcció dels desequilibris de gènere.
 • Coordinació i col·laboració amb l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, l'Institut Català de les Dones, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i l'Associació 50/50.

Impacte

La transparència en les dades sobre la situació real de les dones en els diversos àmbits millorarà el diagnòstic sobre la realitat, posant en relleu les situacions de desigualtat que encara persisteixen en molts àmbits.

La major visibilitat del paper de les dones hauria de contribuir a incorporar la perspectiva de gènere en totes les decisions i iniciatives de l'administració metropolitana i hauria de facilitar l'adopció de polítiques que contribueixin a assolir una igualtat efectiva entre homes i dones en tots els àmbits i nivells de responsabilitat.

Programa Demèter
 

 

En el marc de les diferents línies de formació de l'Agència de Transparència, el 23 de novembre de 2018, en la sessió del diàleg de transparència sobre lideratge femení , que es va dur a terme a l'Agència de Transparència, es va crear la primera reunió del grup de treball Demèter sobre "Equitat i Bon Govern Metropolità", entre dones directives i amb càrrecs de comandament de l'AMB i de les seves entitats vinculades , que van voler formar-hi part, per tractar la igualtat de dones i homes a l'AMB i les entitats vinculades, prevenir i actuar davant de l'assetjament sexual i per raó de sexe, com també laboral i avançar cap a un canvi de la cultura organitzativa per aconseguir-ho.

D'aquesta manera, en compliment del Programa Demèter i aprofitant les sinèrgies de les dones directives i amb càrrecs de comandament de l'AMB i de les seves entitats vinculades, l'Agència de Transparència va crear el grup de treball Demèter "Equitat de gènere i bon govern metropolità" . Paral·lelament, també es van dur a terme reunions amb els ajuntaments i entitats vinculades i prestadores de serveis adherides al Programa Demèter, per fer el seguiment de la implementació del programa en les seves organitzacions.

 • II Pla d'igualtat de gènere del personal de l'AMB

  Fase d'elaboració

  L'Agència de Transparència va formular una sèrie d'observacions al projecte tècnic del II Pla d'Igualtat de gènere de l'AMB, en el marc del Programa Demèter, fruit de les reunions mantingudes amb personal de l'AMB i d'ajuntaments, entitats vinculades i prestadores de serveis adherides i d'acord amb les conclusions del grup de treball "Equitat de gènere i bon govern metropolità".

  Observacions de l'Agència de Transparència al projecte tècnic del II Pla d'Igualtat de Gènere de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc del Programa Demèter (25/04/2019)

  Fase d'aprovació

  El Consell Metropolità, en data 27 de juliol de 2021, va aprovar el II Pla d'Igualtat de gènere del personal de l'AMB i el Protocol d'assetjament sexual, dues normatives internes destinades a aconseguir una organització sense desequilibris ni desigualtats que pugin generar discriminacions, de manera directa o indirecta, per raó de gènere entre el seu personal.

  El nou pla d'igualtat incorpora els canvis normatius i legislatius més recents, com ara la Llei 17/2020, de 22 de desembre, del dret de les dones d'erradicar la violència masclista, alhora que s'alinea amb l'objectiu de desenvolupament sostenible número 5 de les Nacions Unides ("Igualtat de gènere").

  La igualtat és un dels principis fundacionals de l'administració metropolitana i el pla inicial ja incloïa mesures per detectar casos d'assetjament per raó de sexe, així com polítiques per facilitar la conciliació laboral, personal i familiar, i també una pràctica retributiva igualitària.

  II Pla d'igualtat de gènere del personal de l'AMB

 • Protocol d'assetjament sexual

  El Protocol per prevenir, detectar i actuar en situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual o identitat i expressió de gènere a l'entorn laboral, és un pla d'acció més específic, per garantir que qualsevol persona que treballi a l'AMB estigui protegida davant d'un cas de violència de gènere, sigui del tipus que sigui.

  El Protocol vetlla per un entorn laboral on les persones, independentment del seu sexe i la seva orientació sexual o identitat i expressió de gènere, respectin mútuament la seva integritat i dignitat. Així, estableix els mecanismes de prevenció, protecció i resposta en cas d'assetjament, assegura una comunicació àgil dels casos denunciats i garanteix en tot moment la seguretat i la confidencialitat de les persones afectades.

  Protocol per prevenir, detectar i actuar en situacions d'assetjament sexual

Informes

Treballs de recerca sobre Gènere

Jornades i Diàlegs sobre Gènere