Integritat i bon govern

Integritat i bon govern

La Llei de Transparència defineix el bon govern com "els principis, les obligacions i les regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d'acord amb els quals han d'actuar els alts càrrecs de l'Administració, els càrrecs directius i la resta de personal al servei de l'Administració, amb l'objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes." Per consolidar el bon govern, són essencials les mesures de foment de la integritat pública i prevenció de la corrupció que garanteixin la prevalença de l'interès general, la imparcialitat, la igualtat de tracte i la diligència en el compliment de les obligacions i la prestació dels serveis públics.