Registre de grups d'interès de l'AMB

El Registre té com a finalitat la inscripció i el control de les persones i les organitzacions que treballen per compte propi i que participen en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques en defensa d'interessos de terceres persones o organitzacions.

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya gestiona el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Tríptic informatiu sobre l'aplicació SERGI de seguiment de les relacions amb grups d'interès a l'AMB

L'AMB publica l'agenda pública dels alts càrrecs i directius de l'AMB pel que fa a les relacions amb grups d'interès des de gener de 2020, d'acord amb allò establert en el paràgraf 2.3. del Codi ètic i de conducta per als alts càrrecs de l'AMB i les entitats vinculades.

Des del següent enllaç podeu accedir a la relació d'entrevistes i reunions mantingudes amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d'interès, incloent la data, el grup d'interès, la seva inscripció al registre, el tema tractat i els alts càrrecs participants a la trobada.

Agenda de reunions amb grups d'interès

Assabentat del Consell Metropolità del desenvolupament de l'aplicatiu de seguiment de les relacions amb els grups d'interès (SERGI) com a sistema corporatiu d'informació i gestió de les relacions de l'AMB i de les entitats vinculades amb grups d'interès (30/04/2019)

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Regulació de les relacions amb grups d'interès al Títol IV de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Títol IV. Del registre de grups de interès

  Article 46. Principis generals

  1. El Registre de grups d'interès ha d'ésser públic, i les dades que contingui han d'estar disponibles per mitjà del règim de transparència establert per aquesta llei.

  2. L'establiment i el funcionament del Registre han de respectar els principis de proporcionalitat, igualtat i no-discriminació.

  3. La creació del Registre no pot impedir ni restringir l'exercici dels drets que legalment corresponen a les autoritats o als càrrecs públics o als que són inherents al mandat parlamentari o dels càrrecs electes.

  Article 47. Persones i activitats incloses en el registre

  1. S'han d'inscriure en el registre de grups d'interès:

  a) Les persones i les organitzacions que, independentment de llur forma o estatut jurídic, en interès propi, d'altres persones o d'organitzacions duen a terme activitats susceptibles d'influir en l'elaboració de lleis, normes amb rang de llei o disposicions generals o en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques.

  b) Les plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d'influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Registre.

  2. L'àmbit d'aplicació del Registre inclou totes les activitats dutes a terme amb la finalitat d'influir directament o indirectament en els processos d'elaboració o aplicació de les polítiques i la presa de decisions, amb independència del canal o mitjà utilitzat, incloent-hi els contactes amb autoritats i càrrecs públics, diputats, funcionaris i personal al servei de les institucions, i també les contribucions i la participació voluntàries en consultes oficials sobre propostes legislatives, normatives, actes jurídics o altres consultes.

  Article 48. Persones i activitats excloses del Registre

  Resten excloses del Registre de grups d'interès les activitats relatives a la prestació d'assessorament jurídic o professional vinculades directament a defensar els interessos afectats per procediments administratius, les destinades a informar un client sobre una situació jurídica general, les activitats de conciliació o mediació dutes a terme en el marc de la llei, o les activitats d'assessorament dutes a terme amb finalitats informatives per a l'exercici de drets o iniciatives establerts per l'ordenament jurídic.

  Article 49. Contingut del Registre

  1. El Registre de grups d'interès ha d'incloure:

  a) Una relació, ordenada per categories, de persones i organitzacions que actuen amb la finalitat d'influir en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, i la seu de llur organització.

  b) La informació que han de subministrar les persones i organitzacions a què fa referència la lletra a, especialment amb relació a les activitats que duen a terme, a llur àmbit d'interès i a llur finançament.

  c) Un codi de conducta comú.

  d) El sistema de control i fiscalització, que ha d'establir els mecanismes de denúncia aplicables en el cas d'incompliment del que estableix aquesta llei o del codi de conducta a què fa referència la lletra c.

  2. El Registre ha de donar publicitat de les actuacions dels grups d'interès, especialment de les reunions i audiències tingudes amb autoritats, càrrecs públics, membres electes o diputats, i de les comunicacions, els informes i altres contribucions amb relació a les matèries tractades.

  Article 50. Obligacions dels declarants

  1. La inscripció en el Registre de grups d'interès comporta les obligacions següents:

  a) Acceptar que la informació proporcionada es faci pública.

  b) Garantir que la informació proporcionada és completa, correcta i fidedigna.

  c) Complir el codi de conducta.

  d) Acceptar l'aplicació del règim de control i fiscalització i les mesures corresponents, en el cas d'incompliment del codi de conducta o del que estableix aquesta llei.

  2. Els declarants han d'informar les institucions de les activitats que duen a terme, dels clients, persones o organitzacions per als quals treballen i de les quantitats econòmiques que reben, si escau, i les despeses relacionades amb llur activitat com a grup d'interès.

  Article 51. Contingut mínim del codi de conducta

  El codi de conducta a què fa referència l'article 49.1.c ha d'incloure, com a mínim:

  a) El nom i les dades del declarant que el subscriu.

  b) L'entitat o l'organització que representa o per la qual treballa el declarant, i els interessos, objectius o finalitats que persegueixen els seus clients.

  c) El compromís del declarant de no obtenir ni tractar d'obtenir la informació o influir en la presa de decisions de manera deshonesta.

  d) El compromís del declarant de proporcionar informació actualitzada i no enganyosa en el moment de la inscripció en el Registre i de mantenir-la actualitzada posteriorment.

  e) El compromís de no incitar, per cap mitjà, autoritats, càrrecs públics, diputats o funcionaris a infringir la llei o les regles de comportament establertes pel codi de conducta.

  f) El compromís d'acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d'incompliment de les obligacions establertes per aquesta llei o pel codi de conducta.

  Article 52. Mesures aplicables en cas d'incompliment

  1. L'incompliment de les obligacions establertes per aquesta llei o pel codi de conducta pot donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció en el Registre de grups d'interès o, si l'incompliment és greu, a la cancel·lació de la inscripció.

  2. La suspensió i la cancel·lació de la inscripció en el Registre comporten la denegació d'accés a les oficines i els serveis de les institucions i els organismes públics de les persones afectades i, si escau, de les organitzacions a les quals pertanyen i la publicació de la sanció en el Registre.

  3. Qualsevol persona està legitimada per a presentar una denúncia fonamentada en fets materials, si sospita que les persones o les organitzacions compreses en aquest títol incompleixen les obligacions establertes per la Llei o pel codi de conducta.

  4. El procediment de tramitació de les denúncies i d'investigació ha d'ésser dut a terme pels responsables del Registre i ha de garantir l'audiència de l'afectat.

  Article 53. Desplegament normatiu d'aquest títol

  La classificació de les persones i les organitzacions que s'han d'inscriure en el Registre de grups d'interès, la informació requerida als declarants, el contingut detallat del codi de conducta i el procediment d'investigació i tramitació de les denúncies ha d'ésser regulat per reglament.

 • Decret Llei 1/2017 pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya

   

  Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya

  Article únic

  Creació i règim jurídic del Registre de grups d'interès de Catalunya

  1. Es crea el Registre de grups d'interès de Catalunya, que actua com a registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i dels organismes públics a què fa referència l'article 3.1. b i c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  2. El Registre s'ha d'organitzar de forma que es pugui tenir coneixement públic dels grups d'interès que actuen davant de cada una de les administracions o institucions que l'integren, així com de les activitats d'influència o intermediació que desenvolupen davant d'elles.

  3. El Registre de grups d'interès de Catalunya és organitzat i gestionat per l'Administració de la Generalitat, que és la responsable dels actes d'inscripció i de les altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les potestats de seguiment, fiscalització, control i sanció que puguin correspondre a cada una de les administracions i institucions esmentades en l'apartat primer.

  Disposicions addicionals

  Primera. Parlament de Catalunya

  El Registre de grups d'interès de Catalunya ha de prestar el suport que li requereixi el Parlament de Catalunya per garantir l'intercanvi d'informació, el reconeixement recíproc d'actuacions i la interoperabilitat registral amb el Registre de grups d'interès del Parlament.

  Segona. Altres registres de grups d'interès

  1. Els ens locals, les entitats de dret públic que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei i que exerceixen funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat, les institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II de l'Estatut d'autonomia, els col·legis professionals i les corporacions de dret públic i les universitats públiques de Catalunya poden crear llurs propis registres de grups d'interès.

  2. L'accés als registres esmentats en l'apartat anterior s'ha de facilitar des del Registre de grups d'interès de Catalunya, d'una manera interconnectada i que faciliti la integració i d'acord amb el principi de reconeixement recíproc de les inscripcions i actuacions respectives, de forma que no s'exigeixi més d'una inscripció a cada grup d'interès.

  3. L'òrgan responsable del Registre de grups d'interès de Catalunya ha d'adoptar els criteris d'interoperabilitat necessaris per garantir la transparència de l'activitat dels grups d'interès, el principi d'inscripció única i la interconnexió i integració de registres.

  Tercera. Gestió de la informació i cessió de dades

  1. L'òrgan responsable del Registre ha de garantir que la informació relativa als grups d'interès es difongui en formats reutilitzables a través del Portal de la Transparència i que les administracions i institucions que integren el Registre puguin difondre la informació que les afecti de forma específica a través de llurs propis portals.

  2. L'Administració de la Generalitat ha de promoure que la informació relativa als grups d'interès que ja consti o estigui en poder de les institucions públiques sigui actualitzada, d'ofici o a instància de la persona interessada, en el Registre de grups d'interès de Catalunya. Les obligacions d'aportació d'informació aplicables als grups d'interès han d'ésser adaptades per part de l'òrgan responsable del Registre d'acord amb l'abast i l'efectivitat d'aquesta actualització.

  3. La comunicació de dades de caràcter personal entre les institucions públiques obligades a disposar d'un registre de grups d'interès no requereix el consentiment de les persones afectades, sempre que la comunicació d'aquestes dades sigui necessària per a l'exercici de les funcions respectives en l'àmbit dels grups d'interès.

  Disposició transitòria

  Mentre no sigui modificat el Decret 171/2015, de 28 de juliol, les referències que conté al Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic s'entenen fetes al Registre de grups d'interès de Catalunya, i les referències a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic s'entenen fetes als ens públics, a les entitats i als organismes inclosos a l'article 3.1, lletres ab i c, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

  Disposició derogatòria

  Resten derogats l'article 45 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i qualsevol altra disposició de rang legal o reglamentari que s'oposi o contradigui el que estableix aquest Decret llei.

 • Decret 171/2015 sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic
 • Adhesió al Registre de Grups d'Interès de Catalunya

  MANIFESTAR la voluntat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'adhesió al Registre de Grups d'Interès de Catalunya, creat i regulat per Decret 1/2017, de 14 de febrer, que organitza i gestiona l'Administració de la Generalitat, qui és responsable dels accés d'inscripció i de les altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les potestats que corresponen a l'AMB, mitjançant l'Agència de Transparència, que en qualsevol cas inclouran el seguiment, fiscalització, control i sanció.

  Acord del Consell Metropolità d'adhesió al Registre de Grups d'Interès de Catalunya (28/02/2017)

   

 • Instrucció pel seguiment, la fiscalització i el control de la relació amb grups d'interès

  Instrucció pel seguiment, la fiscalització i el control de la relació amb grups d'interès a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves entitats vinculades

  A.- Antecedents

  1.- Els grups d'interès.-

  S'entén per grups d'interès, d'acord amb la definició de l'article 2 g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions a Catalunya amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques en defensa d'un interès propi o de tercers, o d'un interès general.

  2.- El registre de grups d'interès de Catalunya.-

  El Decret llei 1/2017 de 14 de febrer de 2017, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 16 de febrer, i ratificat pel Parlament de Catalunya en data 8 de març de 2017 (DOGC de 27 de març) crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.

  D'acord amb l'article únic de l'esmentat Decret llei, el Registre de grups d'interès de Catalunya actua com a registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i dels organismes públics a què fa referència l'article 3.1.b i c de la Llei 19/2014. El seu objectiu és que es pugui tenir coneixement públic dels grups d'interès que actuen davant de cadascuna de les Administracions o institucions que l'integren, així com de les activitats d'influència o intermediació que desenvolupen davant d'elles, tot assignant-se a la Generalitat de Catalunya l'organització i gestió del mateix i la responsabilitat sobre els actes d'inscripció i de les altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les potestats de seguiment, fiscalització, control i sanció que puguin correspondre a cada una de les administracions i institucions a qui aplica.

  La regulació pormenoritzada del Registre de grups d'interès de Catalunya es troba recollida al Decret 171/2015, de 28 de juliol, les referències del qual al Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic han d'entendre's fetes al Registre de grups d'interès de Catalunya, en la nova denominació donada pel Decret llei 1/2017.

  3.- Adhesió de l'Àrea Metropolitana de Barcelona al Registre de grups d'interès de Catalunya.-

  Des de l'Agència de Transparència, i en ús de les competències qui li han estat assignades mitjançant el Decret de Presidència de 14 de desembre de 2015, quant a la funció de vetllar pel compliment de les obligacions establertes per la llei de transparència pel que fa als grups d'interès, es va impulsar l'adopció de l'acord següent pres per part del Consell Metropolità en la seva sessió de 28 de febrer de 2017:

  MANIFESTAR la voluntat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'adhesió al Registre de Grups d'Interès de Catalunya, creat i regulat per Decret 1/2017, de 14 de febrer, que organitza i gestiona l'Administració de la Generalitat, qui és responsable dels actes d'inscripció i de les altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les potestats que corresponen a l'AMB, mitjançant l'Agència de Transparència, que en qualsevol cas inclouran el seguiment, fiscalització, control i sanció.

  El mateix, en el Consell metropolità de 19 de desembre de 2017 es va aprovar la Unitat de Codi ètic i Registre de Grups d'interès a l'Agencia de Transparència.

  D'acord amb tot l'anterior, aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin la condició de grup d'interès que vulguin fer interlocució amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona han de registrar-se al Registre de Grups d'Interès de Catalunya (en endavant el Registre) per tal que siguin incorporades totes les activitats dutes a terme amb la finalitat d'influir directament o indirectament en els processos d'elaboració o aplicació de les polítiques públiques i la presa de decisions, incloent-hi els contactes amb autoritats i càrrecs públics, funcionaris i personal al servei de les institucions.

  4.- Consideracions prèvies i criteris

  - Un grup d'interès és una persona privada. Per tant, les relacions amb administracions públiques no estarien sotmesos al règim d'aquesta instrucció, doncs s'insereixen en l'àmbit de les relacions interinstitucionals.

  - Tot i el nom "grup d'interès" que sembla referir-se a un col·lectiu, també una persona física pot ser grup d'interès.

  - També s'han d'inscriure plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d'influència organitzada

  - La inscripció no comporta cap despesa

  - La inscripció pot ser genèrica per a totes les administracions catalanes

  - S'han d'inscriure els grups encara que no tinguin domicili a Catalunya, doncs el que determina la inscripció és l'organisme davant el qual s'exerceix la influència. En cas de dubte sobre la necessitat d'inscripció d'una determinada persona al registre la recomanació de la Direcció General d'Entitats Jurídiques és que la inscripció es faci.

  No són activitats subjectes al règim regulat:

  - Les relatives a la prestació d'assessorament jurídic o professional vinculades directament a defensar els interessos afectats per procediments administratius, les activitats destinades a informar un client sobre una situació jurídica general, les activitats de conciliació o mediació dutes a terme en el marc de la llei, o les activitats d'assessorament dutes a terme amb finalitats informatives per a l'exercici de drets o iniciatives establerts per l'ordenament jurídic.

  - Les dutes a terme per persones físiques quan s'interessin davant els electes metropolitans per la situació o funcionament dels serveis públics metropolitans, en els termes dels arts. 61.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de l'art. 139 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  - Els contactes o trobades que mantinguin persones físiques amb càrrecs públics, de manera espontània o per motius de tracte personal o familiar, que no impliquin cap afany d'influència en la presa de decisions polítiques o públiques, i així es pugui interpretar des del sentit comú.

  - Les dutes a terme per persones o organitzacions, en qualitat d'adjudicataris d'un contracte, perceptors d'una subvenció o signataris d'un conveni, en el marc de l'execució dels mateixos i exclusivament per a la formalització, gestió, seguiment o execució que se'n derivi d'aquests sempre i quan no suposi l'alteració de les condicions que constitueixen el seu objecte.

  - Les que es facin en el marc d'espai de participació, procés participatiu o procés d'informació o consulta pública d'una normativa en tràmit.

  - Les realitzades pels sindicats de treballadors i les associacions empresarials en defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis (el que no exclou l'obligació d'inscripció subjectiva en el registre de grups d'interès).

  L'experiència de funcionament del registre a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, així com de les activitats desenvolupades pels grups d'interès en el marc d'aquell, van generant l'establiment de criteris interpretatius consolidats sobre la consideració de grup d'interès en diferents àmbits com ara la contractació, etc. que poden servir per avaluar la naturalesa de l'activitat a concertar.

  B.- Protocol de concertació

  És responsabilitat de l'Agència de Transparència, dintre de les competències ja esmentades sobre grups d'interès, el control, seguiment, validació per publicació i supervisió, a través del sistema aplicatiu SERGI i aquelles que s'implementen a aquests efectes, de les reunions i audiències concertats pels alts càrrecs de l'AMB amb grups d'interès, en desenvolupament del marc establert per les presents instruccions.

  Serà requisit imprescindible que els grups d'interès estiguin prèviament inscrits al Registre a través de l'enllaç següent: http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/registre-grups-interes

  Les persones encarregades de l'agenda dels càrrecs electes amb responsabilitat executiva (Presidència, Vice-presidència executiva, Vicepresidents d'Àrea), i per la resta d'alts càrrecs, Directors d'Àrea i Directors de Serveis de l'Àrea Metropolitana sota la responsabilitat última d'aquests, hauran de seguir el protocol següent en la concertació de reunions, audiències i contactes:

  1. Requeriment de número de registre. En l'establiment de contactes, reunions, audiències, amb persones que tinguin la condició de grup d'interès i en activitats pròpies de grup d'interès s'ha de requerir a aquestes el número d'inscripció al Registre. No es podrà concertar cap interlocució amb un grup d'interès que no estigui prèviament registrat, llevat dels casos especialment exceptuats, corresponent al grup d'interès l'impuls de la corresponent inscripció.

  2. Responsabilitat de la inscripció i gestió del Registre . La responsabilitat sobre l'organització i gestió del registre i la responsabilitat sobre els actes d'inscripció correspon a la Generalitat de Catalunya, per tant en cas de dubtes sobre la tramitació i/o sobre els requeriments d'inscripció al registre, s'ha d'adreçar a les persones interessades al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques) grupsinteres.dj@gencat.cat. Telèfons: 93 316 41 23 / 93 316 41 24

  3. Complimentació del formulari AMB de reunions. El registre de reunions, contactes i audiències es farà a través de l'aplicatiu informàtic SERGI.

  4. El grup d'interès que no estigui inscrit al Registre podrà concertar reunions, audiències, entrevistes, etc. en els casos següents:

  4.1. Si es troba en procés d'inscripció

  4.2. Si ha formalitzat la declaració sobre el compromís de sol·licitar la inscripció en el Registre i si aquesta és vigent (la persona declarant disposa de deu dies per formalitzar la sol·licitud d'inscripció). El corresponent formulari es pot trobar a: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/formularis/grups_interes/

  Aquesta possibilitat només està permesa per a la primera concertació/durant un termini de 20 dies hàbils; en les concertacions següents, transcorregut aquest termini, ja li serà exigida la inscripció efectiva en el Registre.

  4.3. Amb caràcter excepcional es poden mantenir contactes amb un grup d'interès que no hagi sol·licitat prèviament la inscripció en el Registre ni hagi efectuat la declaració de compromís. En aquest cas s'ha de facilitar a la persona que actua en representació del grup d'interès, el model de declaració sobre el compromís de sol·licitar la inscripció en el Registre i recollir-lo signat, escanejar-lo i trametre'l a l'òrgan responsable del Registre mitjançant correu a grupsinteres.dj@gencat.cat

  5. El seguiment de la informació gestionada en la relació amb els grups d'interès serà efectuat per l'Agència de Transparència de l'AMB i la informació agregada dels contactes mantinguts amb grups d'interès pels alts càrrecs de l'AMB, que resulti dels formularis complimentats, es farà pública alportal de transparència de l'AMB amb garantia de protecció de les dades personals i serà objecte d'actualització periòdica.

  C.- Entrada en vigor

  La present instrucció entrarà en vigor el proper 15 de juny de 2018.

  Decret de Presidència 42/2018, de 24 de maig, pel qual s'aprova la Instrucció pel seguiment, la fiscalització i el control de la relació amb grups d'interès a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves entitats vinculades

Les persones físiques i jurídiques o les organitzacions sense personalitat jurídica que vulguin influir en l'elaboració o aplicació de la normativa, les polítiques públiques o els serveis prestats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona o qualsevol de les seves entitats vinculades tenen l'obligació d'inscriure's al Registre de Grups d'Interès de Catalunya, al qual està adherit l'AMB.

Tots els grups d'interès que actuïn en l'àmbit metropolità estan sotmesos al codi de conducta que estableix l'Article 18 del Decret 171/2015, de 28 de juliol, que regula el la creació i el funcionament del Registre de Grups d'Interès de Catalunya.

L'observació dels principis i les regles ètiques d'aquest codi de conducta és obligatòria en qualsevol activitat d'influència o participació activa en les polítiques públiques o en els processos de presa de decisions en l'àmbit metropolità.

Codi de conducta comú dels grups d'interès

1. El codi de conducta comú constitueix un mínim estàndard ètic. Amb total indemnitat de l'estàndard ètic comú, els declarants poden afegir-hi compromisos més rigorosos de conducta.

2. Els grups d'interès i les persones que els representen han de complir la legislació vigent i les normes de conducta següents:

a) Respectar les institucions i persones amb qui es relacionen en el desenvolupament de la seva activitat.

b) Actuar de forma transparent.

c) Informar les autoritats, càrrecs electes i la resta d'empleats públics amb qui es relacionin que estan actuant com a grups d'interès i que estan inscrits en el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i, si s'escau, en un altre registre de grups d'interès.

d) Facilitar la informació relativa a la identitat de la persona o organització a qui representen i els objectius i finalitats representades.

e) Garantir l'exactitud, completesa, precisió i actualització de la informació que s'inscriu en el Registre.

f) No difondre la informació de caràcter confidencial que coneguin en l'exercici de la seva activitat.

g) Actuar amb integritat i honestedat en el desenvolupament de la seva activitat i en les seves relacions amb les autoritats, els càrrecs electes i la resta d'empleats públics i no dur a terme cap activitat que pugui ser qualificada com a corrupta, deshonesta o il·legal.

h) No posar les autoritats, els càrrecs electes i la resta d'empleats públics en cap situació que pugui generar un conflicte d'interessos.

i) No influir ni intentar influir en la presa de decisions de manera deshonesta ni obtenir o intentar obtenir informació de manera deshonesta o a través d'un comportament inapropiat.

j) No incitar, per cap mitjà, les autoritats, els càrrecs electes i la resta d'empleats públics a infringir la llei o les regles de comportament establertes als codis de conducta, i, en conseqüència, no realitzar cap obsequi de valor ni oferir cap favor o servei que pugui comprometre l'execució íntegra de les funcions públiques.

k) Informar les persones o organitzacions a qui representin de l'existència del codi de conducta i dels principis i les obligacions que inclou i no representar interessos contradictoris o adversos sense el consentiment informat de les persones o organitzacions afectades.

l) No fer ús abusiu de la inscripció registral per donar-se publicitat, ni donar a entendre que el fet d'estar inscrits en el Registre els confereix una situació o privilegi especial davant els poders públics.

m) Garantir que el personal al seu servei compleixi la normativa relativa a la prohibició d'intervenir en activitats privades després del cessament dels alts càrrecs i altres normes d'incompatibilitats dels alts càrrecs, diputats, funcionaris i personal al servei de les institucions.

n) Acceptar que la informació proporcionada es faci pública.

o) Acceptar i complir les mesures que s'adoptin en cas d'incompliment de les obligacions establertes per la llei o per aquest codi, d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

Qualsevol persona, empresa, organització o entitat privada que interactua amb el sector públic per influir en les polítiques públiques o en els processos de presa de decisions ha d'estar inscrit al Registre de Grups d'Interès de Catalunya.

La inscripció a aquest registre es pot tramitar electrònicament des del portal de la Generalitat de Catalunya. La inscripció és gratuïta i cal disposar d'un certificat digital admès o del sistema d'identificació idCAT Mòbil.

Accés al tràmit de registre dels grups d'interès

Des d'aquest mateix enllaç també es pot tramitar la cancel·lació de la inscripció, l'actualització de les dades registrals, la denúncia per incompliment de la normativa reguladora o l'alerta sobre un grup d'interès registrat.

Notícies relacionades