Codi Ètic i de Conducta per als alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades

L'Agència de Transparència ha impulsat la creació d'un Codi ètic per als alts càrrecs i directius de l'AMB en el mandat 2015-2019, d'acord amb l'actuació 5.1.1.3. prevista en el Pla d'Actuació Metropolità. El Codi ètic és l'eina de gestió de l'ètica pública que conceptualitza els principis i valors que han d'observar les persones que se situen al capdavant de l'AMB. El Codi estableix els estàndards de conducta, posa negre sobre blanc què s'espera dels seus destinataris i, en última instància, orienta el seu discerniment, en compliment de les seves funcions de formació als destinataris, seguiment i implementació d'aquesta mesura.

El Codi es configura com un instrument d'autoregulació que obliga mitjançant la subscripció del compromís d'adhesió individualitzat i tot i no ser normatiu està vinculat al règim sancionador de la Llei 19/2014 (títol VII). S'adreça a tots els càrrecs representatius, a tots els membres del Consell Metropolità, als alts càrrecs i directius de l'AMB (gerent, directors i directores d'Àrea i directors i directores de serveis) i de les seves entitats vinculades que tenen una posició anàloga.

Contingut íntegre del Codi Ètic i de Conducta i els seus annexos, aprovat pel Consell Metropolità de l'AMB el 30 de gener de 2018.

 • Codi Ètic i de Conducta per als alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades

  Preàmbul i principis

  La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l'article 55.1, concreta els principis i regles de conducta que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs. Al mateix temps, en l'apartat 3, indica que "el Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l'article 3.1 han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a que fa referència l'apartat 1, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta llei". Amb l'aprovació d'aquest Codi Ètic i de Conducta, com a instrument d'autoregulació dels alts càrrecs, l'Àrea Metropolitana de Barcelona dóna compliment a aquesta obligació legal.

  L'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per la seva part, fa palès que fonamenta la seva actuació en una sèrie de principis i valors que defineixen el bon govern, que parteixen del foment del compromís personal i es reflecteixen en el treball en equip corporatiu.

  Aquests principis són:

  — Legalitat

  — Responsabilitat

  — Integritat

  — Retiment de comptes

  — Dret a la informació

  — Objectivitat

  — Ètica pública

  — Equitat

  Tots i cadascun d'aquests principis expliciten, d'una manera o d'una altra, la necessària correspondència entre els drets de la ciutadania i els deures de qui ha assumit el compromís de garantir aquests drets. Més enllà de guiar-se pel principi de legalitat, els alts càrrecs són els màxims responsables de l'obligació de complir i fer complir la llei i adaptar-la o interpretar-la d'acord amb les circumstàncies de cada situació i en benefici de l'interès general i del bon govern. Això implica fer un ús responsable i ètic de la seva tasca i exigència de discrecionalitat directiva en les funcions que té encomanades. A la vegada, el codi ètic, com a sistema d'integritat institucional, ha de constituir una garantia per l'alt càrrec subscriptor, en el sentit que li ofereix una eina d'autoregulació ètica, sempre de reforç a la normativa però no reproduint-la i, per tant, l'orienta i el protegeix en situacions de potencials conductes que puguin comprometre l'ètica.

  La transparència és la condició necessària per respondre al dret a la informació, un dret que ha de ser garantit amb diligència, imparcialitat, honestedat i lleialtat, de manera que la ciutadania pugui accedir, des de la igualtat d'accés i de tracte, a la informació que necessiti, i conèixer el funcionament i l'activitat de les administracions públiques. La transparència i el bon govern han de fer possible que la ciutadania faci un seguiment continuat de les actuacions polítiques i administratives així com la pertinent avaluació. Una administració transparent és una administració que ret comptes del seu funcionament i fomenta així la participació ciutadana.

  La Carta de Drets fonamentals de la Unió Europea de 7 de desembre de 2000, incorporada al Tractat de Lisboa, va introduir el dret de la ciutadania a la bona administració (art 41), impulsant codis de conducta i la simplificació organitzativa.

  En la mesura en que el codi ètic es fa ressò dels riscos i possibles negligències que afecten l'incompliment del compromís de ser transparents i del foment d'una bona governança, és una eina que facilita l'assumpció de responsabilitats dels alts càrrecs i l'hàbit de retre comptes de les actuacions realitzades.

  El capteniment dels consellers i conselleres de l'AMB ha de respondre sempre a la confiança pública de què són dipositaris com a càrrecs electes, exercint sempre les seves atribucions amb integritat i honestedat, vetllant per no incórrer en cap conflicte d'interessos ni en cap altra mena de situació que pugui condicionar indegudament l'exercici de llur càrrec representatiu. Per aquesta raó, han de mantenir en tot moment una conducta respectuosa i una actitud exemplar amb la resta de membres i amb els ciutadans. Aquest capteniment ha d'implicar sempre la utilització d'un llenguatge correcte, i també un sistema de relació fonamentat en la interacció constructiva, cordial i dialogant amb totes les persones i tots els col·lectius sense exclusió.

  Així mateix, la dimensió ètica integrada a l'àmbit directiu ofereix un plus afegit al compliment de la legalitat, per una banda reforça el sentit de responsabilitat i coneixement de la mateixa, per l'altra potencia la capacitat individual i organitzativa del foment de les bones practiques. En qualsevol cas, un codi d'ètica i de bona conducta no pot reiterar el compliment normatiu preexistent ni limitar-ne la seva vigència.

  En l'àmbit de la regulació metropolitana, sens perjudici de la seva necessària reforma, l'actual Reglament Orgànic Metropolità (ROM) estableix:

  Art. 1.2. Objecte del reglament: formulació dels principis de transparència de l'activitat de la Institució, a la regulació de l'accés a la informació i a la participació ciutadana i dels municipis i entitats de l'àrea metropolitana

  Art, 73. Principis de transparència i participació

  73.1. L'AMB assumeix com a objectiu i obligació pròpia ampliar i reforçar la transparència de les seves activitats, i reconeix i garanteix el dret de la ciutadania i els municipis d'accés a la informació relativa a aquestes activitats públiques

  73.4. L'AMB vetllarà perquè aquesta cultura de transparència i participació s'incorpori a les pràctiques i metodologies de treball de tots els seus serveis i departaments i que elaborin i publiquin de forma periòdica i actualitzada la informació rellevant sobre les seves activitats, relacionades amb el funcionament dels serveis públics, de manera que es garanteixi la transparència, seguiment i control

  L'Agència de Transparència, com a òrgan de garantia de l'AMB i de les seves entitats vinculades, vetllarà per al foment del compliment del present Codi Ètic i de Conducta així com per a l'avaluació del seu compliment, amb la certesa que ha de constituir una eina eficaç i creïble en la seva funcionalitat, desplegament i en l'avaluació continuada del seu compliment.

  1. Subjectes obligats

  El present codi s'aplica als càrrecs representatius, tots els membres del Consell Metropolità, als alts càrrecs i directius de l'AMB (gerent, directors i directores d'àrea i directors i directores de serveis) i de les seves entitats vinculades que tenen una posició anàloga.

  L'adhesió dels alts càrrecs al present codi ètic serà objecte de publicitat activa al portal, i tindrà caràcter obligatori.

  L'adhesió al codi ètic es formalitzarà en el moment de la presa de possessió o incorporació a l'organització de l'alt càrrec o, respecte dels alts càrrecs que ja en formen part, a partir del moment que aquest sigui aprovat

  2. Ètica en la publicitat activa i el retiment de comptes.

  El compromís amb la transparència obliga a publicitar especialment totes aquelles actuacions rellevants pel que fa al retiment de comptes de l'activitat publica i d'aquelles que per la seva naturalesa, podrien ser susceptibles d'incórrer en males pràctiques.

  S'ha de donar publicitat o donar compte al sistema intern de garantia i a l'Administració responsable, de la informació que s'explicita a continuació:

  2.1. Traçabilitat del diner públic. L'ús que es faci dels recursos materials, per tal de posar de manifest l'ajustament a la legalitat pressupostària i l'eliminació de qualsevol despesa no vinculada clarament a obligacions institucionals.

  2.2. Cultura meritòria en els càrrecs directius. Els mèrits professionals i currículum de cada un dels alts càrrecs i càrrecs directius, així com de les retribucions, indemnitzacions i dietes que els hi són assignades.

  2.3. Agenda pública en relació amb els grups d'interès. L'agenda dels alts càrrecs en la seva interacció amb els grups d'interès en el sistema de seguiment que implementi l'Agència de Transparència, per fer efectiu el retiment de comptes en la seva tasca.

  2.4. Compatibilitats. Es comunicaran de forma actualitzada les condicions d'incompatibilitat i declaracions de compatibilitat dels alts càrrecs des del moment del seu nomenament i fins el seu cessament i les declaracions de béns.

  2.5. Contractació pública. La publicació dels procediments de contractació pública es farà amb observança de la legalitat, fomentant les bones practiques, complint amb les clàusules de transparència i bon govern en la contractació publica aprovades pel Consell Metropolità i vetllant pel seu compliment.

  2.6. Selecció i contractació de personal. Pel que fa a la selecció i contractació de personal, es farà amb observança a la legalitat, fomentant les bones pràctiques, evitant els conflictes d'interessos i garantint la publicitat i la lliure concurrència en tots els processos.

  2.7. Conflictes d'interessos. Per tal de fomentar la cultura d'integritat, la prevenció dels conflictes d'interessos i garantir la prevalença de l'interès públic sobre els interessos privats, es subscriurà el qüestionari annex al present codi. En cas de dubte sobre conflictes d'interessos, s'ha de procedir a abstenir-se d'actuar.

  2.8. Dret d'accés. Publicar la memòria i mostrar diligència en l'atenció a les demandes d'informació dels usuaris i en les peticions de dret d'accés dels ciutadans amb el seguiment del procediments establerts.

  2.9. Publicitat de criteris. Elaborar criteris objectius i motivats en la presa de decisions i fer-los públics tant en les resolucions o actes individuals com en la gestió d'equips.

  2.10. Subjecció als compromisos de govern. Per part dels càrrecs electes, es publicaran els compromisos de govern i es farà retiment de comptes a la ciutadania del seu compliment en les accions públiques impulsades.

  3. Ètica en la gestió directiva

  L'assumpció de la responsabilitat directiva comporta un alt nivell d'exigència d'integritat, de responsabilitat, de treball en equip i de capacitat autocrítica. El bon govern exigeix uns criteris ètics i normes de conducta que potenciïn el lideratge ètic.

  3.1. Responsabilitat i lleialtat institucional. Assumir la gestió de la discrecionalitat directiva de cada àrea, de forma responsable i motivant de forma objectiva les decisions. Integrar com a criteri orientador i prioritari en la labor directiva metropolitana l'interès general i el bé comú, amb la màxima lleialtat institucional ponderant les informacions i manifestacions publiques.

  3.2. Qualitat i austeritat. Assegurar una bona gestió de la despesa, amb criteris de prudència i austeritat, posant per davant l'interès general i el servei directe al ciutadà, per això cal enfortir la dimensió ètica dels processos de decisió, valoració meritòria i adjudicació de despeses.

  3.3. Equitat i no discriminació. Implicar-se en el reforç de les condicions laborals dels treballadors i treballadores, fomentant la cultura de qualitat en les condicions laborals amb estructures definides i les funcions establertes, promovent l'equitat d'oportunitats entre homes i dones i evitant qualsevol forma de discriminació.

  3.4. Diligència de legalitat. Fomentar la vinculació jurídica en la presa de decisions, coneixent el contingut de la normativa i la regulació, així com els procediments de transparència i bon govern, cercant la màxima diligència en el seu compliment. No es podran acceptar cap tipus d'incentiu, obsequi o benefici vinculat a la presa de decisions de qualsevol tipus o que se'ls puguin oferir pel seu càrrec.

  3.5. Veracitat i integritat. Assumir l'ètica com a eina de prevenció de riscos penals i de prevenció de conflictes d'interessos, complimentant els qüestionaris amb veracitat i objectivitat. Garantir que les contractacions de personal estiguin basades en la capacitat i no per afinitats polítiques o vinculacions familiars. Abstenir-se de participar en la presa de decisions on els interessos conflueixin amb interessos personals o partidistes de forma directa o indirecta, o que comportin beneficis a tercers vinculats.

  3.6. Visió horitzontal i professionalitat. Treballar en la cultura de les decisions compartides, promovent una gestió directiva horitzontal que vetlli pel bon ambient laboral, la competència professional i l'apoderament dels treballadors i treballadores.

  3.7. Formació i autoexigència. Fomentar la formació continuada i l'intercanvi de bones pràctiques en la col·laboració interadministrativa, així com en la capacitat d'intercanvi de dades i la integració i complementació de serveis. Es fomentarà la innovació, l'excel·lència i la modernització en les tasques administratives.

  3.8. Voluntat i compromís. Creure en la capacitat de la creativitat constructiva i en la dimensió ètica que ofereixen la transparència i el bon govern com a nova cultura de treball. Assolir el compromís d'aquesta certesa en el dia a dia de la gestió directiva, tant pel que fa a la supervisió en la protecció dels béns públics, com en l'impuls de l'acció transformadora.

  3.9. Atenció i servei. Fer un esforç en limitar la burocràcia en els procediments per tal de prioritzar el servei als ciutadans, l'accessibilitat i la flexibilitat en els tràmits i informacions. Es vetllarà per la no reiteració de serveis o programes existents i per la màxima cooperació amb els ens locals i els diversos serveis de l'Àrea Metropolitana.

  3.10. Coratge i honestedat. Protegir i respectar els servidors i servidores públiques que alertin de riscos de males practiques o irregularitats vinculades al codi ètic, traslladant la informació a l'Agència de Transparència i canalitzant la presa de decisions per tal de dirimir qualsevol incidència i determinar la seva solució, incloent si s'escau el dret a la rectificació davant d'eventuals vulneracions del dret a l'honor.

  3.11. Confidencialitat. Garantir la confidencialitat i la reserva en aquells tràmits que ho requereixin, fent prevaldre el dret a la intimitat dels treballadors i ciutadans i el secret i custòdia en les comunicacions i aquells documents que així ho exigeixin.

  3.12. Big data i ús de la tecnologia. Abstenir-se de fer un ús interessat, comercial o aliè a l'interès del servei en les dades que s'obtinguin de l'ús de les tecnologies en l'àmbit metropolità o del seguiment de dades electròniques.

  4. Implicació en la transparència i el bon govern i col·laboració amb l'Agència de Transparència

  4.1. Disponibilitat i cooperació. Es mantindrà una actitud col·laborativa amb l'Agència de Transparència, com a òrgan de garantia de l'aplicació del Codi Ètic i de Conducta, així com amb els serveis de control intern i extern pel compliment del present codi, tant pel que fa al lliurament d'informació com pel seguiment de les recomanacions que s'efectuïn en matèria de transparència i bon govern que deriven de la normativa.

  4.2. Difusió i formació. Es potenciarà el coneixement del present Codi Ètic i de Conducta amb formació interna, seguiment del mateix i identificació de les incidències que es produeixin en el seu compliment, i se'n facilitarà la seva aplicació per part de tercers que es relacionin amb l'administració.

  4.3. Garantia d'indemnitat. S'oferirà als alts càrrecs, i aquests als seus subordinats/des, garantia de confidencialitat i de protecció davant les eventuals pressions que puguin rebre per realitzar actes incompatibles amb el codi ètic o en el supòsit d'alertar d'una mala praxi.

  4.4. Garantia. El Consell Assessor de Transparència Metropolitana, òrgan de debat, deliberatiu i de suport de l'Agència de Transparència, es constitueix com a àmbit per esvair els dubtes que puguin sorgir i establir els criteris interpretatius al cas concret, com a eina d'ajut, suport, empara i control de caràcter no vinculant.

  4.5. Avaluació i seguiment. Es col·laborarà en elaborar una memòria anual que doni a conèixer i permeti avaluar el seguiment del Codi Ètic i de Conducta per part de l'Agència de Transparència a partir dels indicadors que s'efectuïn en la seva avaluació externa.

  4.6. Règim sancionador. Es vincula el compliment del present codi a la previsió sancionadora de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atorgant competències a l'Agència de Transparència com a òrgan de garantia per la instrucció i proposta dels expedients, essent competència de la Presidenta l'adopció de resolució.

 • Declaració d'adhesió

  Declaració d'adhesió al Codi Ètic i de Conducta

  Document d'adhesió al contingut del Codi Ètic i de Conducta per als alts càrrecs i personal directiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de les seves entitats vinculades

  El/la sotasignant (...), que en data (...) ocupa el càrrec de/d'(...) en virtut [del nomenament publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb data (...)] ; [del corresponent contracte de treball subscrit en data (...)] .

  Declaro:

  Que conec el contingut del Codi Ètic i de Conducta pels alt càrrecs i personal directiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de les seves entitats vinculades aprovat per l'Acord del Consell Metropolità de 30 de gener de 2018, i que m'hi adhereixo en la seva totalitat, inclòs el qüestionari sobre conflictes d'interessos que en forma part, i accepto el compromís de facilitar-ne l'aplicació, i que assumeixo els principis d'actuació en què s'inspira i totes les obligacions que s'hi contenen.

  I perquè consti, ho signo en la data i el lloc que figuren tot seguit.

 • Qüestionari

  Qüestionari per a la prevenció de conflictes d'interessos del Codi Ètic i de Conducta per als alts càrrecs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i entitats vinculades

  Instruccions

  Aquest qüestionari, annex al Codi Ètic i de Conducta per als alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades , és l'eina de detecció anticipada de l'existència de potencials conflictes d'interessos per tal que l'Agència de Transparència pugui recomanar les mesures que oportunes per prevenir-los.

  El fet de respondre afirmativament alguna de les preguntes i de declarar un potencial interès no pressuposa necessàriament l'existència d'un conflicte d'aquesta naturalesa, sinó que permet aportar la informació necessària per a la seva detecció i prevenció.

  Les dades consignades en aquest qüestionari han de reflectir la situació actual, així com la dels dos anys anteriors a la data de subscripció.

  Cal respondre totes les preguntes del següent qüestionari, datar i signar el document a l'última pàgina i marginar la resta de pàgines.

  Dades identificatives del/la declarant

  Nom i cognoms: .........................................................................................................................

  Lloc de treball: ............................................................................................................................

  Organització: .............................................................................................................................

   

  Qüestionari

   

  Interessos econòmics

  1. Vostè, o algun membre de la seva família fins a quart grau de consanguinitat o tercer d'afinitat, té interessos econòmics amb alguna empresa que en els últims 2 anys hagi estat proveïdora d'obres, béns i serveis a l'organització per la qual treballa?

  ? ? No

  En cas afirmatiu, complimenti les següents dades:

  Nom i cognoms de la persona afectada Nom de l'empresa amb la qual té un interès econòmic Descripció del tipus d'interès

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Activitats professionals

  2. És vostè, o algun membre de la seva família fins a quart grau de consanguinitat o tercer d'afinitat, administrador o membre d'alguna junta directiva o consell d'administració d'alguna empresa que en els últims 2 anys hagi estat proveïdora d'obres, béns i serveis a l'organització per la qual treballa?

  ? ? No

  En cas afirmatiu, complimenti les següents dades:

  Nom i cognoms de la persona que ostenta un càrrec enuna empresa proveïdora d'obres, béns i serveis Empresa Càrrec que ocupa la persona Parentiu o vincle

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. Vostè, o algun membre de la seva família fins a quart grau de consanguinitat o tercer d'afinitat, desenvolupa alguna activitat professional, de consultoria, formació, investigació, assessorament, o qualsevol altra relació de treball per la qual percep honoraris amb alguna empresa que en els últims 2 anys hagi estat proveïdora d'obres, béns i serveis a l'organització per la qual treballa?

  ? ? No

  En cas afirmatiu, complimenti les següents dades:

  Nom i cognoms de la persona que desenvolupa unactivitat professional Empresa Càrrec que ocupa la persona Parentiu o vincle

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vincles amb empleats

  4. Algun membre de la seva família fins a quart grau de consanguinitat o tercer d'afinitat és membre de la corporació o personal al servei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o d'alguna de les seves entitats vinculades?

  ? ? No

  En cas afirmatiu, complimenti les següents dades:

  Nom i cognoms de la persona amb qui es manté el vincle Parentiu o vincle Organisme pel qual treballa Lloc de treball

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Declaracions finals

  ? Declaro estar al dia de la meva declaració de compatibilitats i declaracions de béns actualitzada, dipositada davant dels òrgans competents.

  ? En cas de produir-se qualsevol situació o circumstància personal, familiar, professional o empresarial sobrevinguda que pugui implicar algun canvi en les respostes d'aquest qüestionari, em comprometo a informar d'aquest fet i subscriure un nou qüestionari amb les dades actualitzades.

  ? Em comprometo que, en cap cas, de forma directa o indirecta, facilitaré informació que pugui afavorir un licitador en processos de contractació o un candidat en processos de selecció de personal, ni exerciré cap actuació tendent a influir en la imparcialitat d'aquests procediments.

  ........................................., ............ de .................................. de 20.......

  (lloc) (data) (mes) (any)

  (signatura)

  Glossari

  Família: inclou, en tot cas, els cònjuges o parelles, així com tots els familiars de fins al quart grau de consanguinitat o tercer d'afinitat: pares, sogres, fills, gendres i nores, avis, néts, germans, cunyats, besavis, oncles i ties, nebots, besnéts, cosins i nebots néts (aquests dos últims només per consanguinitat).

  Interessos econòmics: s'entén en tot cas, bons, accions, inversions i altres actius financers.

  Activitats professionals: relació de treball, consultoria, formació, investigació, assessorament, etc. per la qual percep honoraris.

  Òrgans competents: És competència de la Secretaria General la gestió i custòdia de les declaracions de compatibilitat i de béns patrimonials i interessos, i de l'Agència de Transparència la gestió i custòdia de les adhesions al Codi Ètic i de Conducta.

  Advertiment: fer declaracions falses o fraudulentes pot ser constitutiu d'il·lícit penal.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Títol V. Del bon govern

Capítol I. Codi de conducta dels alts càrrecs

Article 54. Àmbit d'aplicació
1. Les disposicions d'aquest capítol són aplicables als alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local i dels altres organismes i institucions públiques inclosos en l'article 3.1.

2. Als efectes d'aquest títol, tenen la consideració d'alts càrrecs les persones que determina l'article 4.2.

Article 55. Principis d'actuació
1. Els alts càrrecs han d'actuar d'acord amb els principis ètics i les regles de conducta següents:

a) El respecte de la Constitució, l'Estatut d'autonomia i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.

c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d'interès, establert pel títol IV.

d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos.

e) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.

f) L'ajustament de la gestió i l'aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s'han concebut.

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.

h) L'exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d'acord amb el que estableix la legislació sobre incompatibilitats.

i) L'exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte.

j) La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l'interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

k) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

l) La bona fe.

m) L'exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se'ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l'execució de llurs funcions.

n) El deure d'abstenir-se d'intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun dels supòsits d'abstenció que estableix la Llei.

o) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l'exercici de llurs competències.

2. Les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

3. El Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l'article 3.1 han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a què fa referència l'apartat 1, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta llei.

Article 56. Incompatibilitats i declaracions
1. Els alts càrrecs estan subjectes al règim d'incompatibilitats i a les obligacions de declaració d'activitats, de béns patrimonials i d'interessos establerts per la legislació específica.

2. El Registre de declaracions d'activitats és públic. L'accés als registres de les declaracions dels béns patrimonials i d'interessos es regeix per llur normativa específica, sens perjudici de la qual s'ha de fer pública una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs, que no n'ha d'incloure les dades de localització ni les que siguin necessàries per a salvaguardar la privacitat i la seguretat dels titulars.

Article 57. Publicitat de les condicions d'accés
1. L'Administració, les institucions públiques i els organismes inclosos en l'article 3.1 han de donar a conèixer els criteris d'acord amb els quals es designa una persona perquè ocupi un alt càrrec. A aquest efecte, han de fer públic el currículum amb els mèrits professionals i tècnics de la persona nomenada.

2. Els nomenaments d'alts càrrecs s'han de fer atenent criteris de competència professional, entre persones amb qualificació i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada.

El Codi ètic i de conducta s'aplica als càrrecs representatius, tots els membres del Consell Metropolità, als alts càrrecs i directius de l'AMB i de les seves entitats vinculades que tenen una posició anàloga.

L'adhesió al Codi ètic es formalitza en el moment de la presa de possessió o incorporació a l'organització de l'alt càrrec o respecte dels alts càrrecs que ja en formen part, a partir del moment què sigui aprovat. La taula següent mostra el nombre total de càrrecs que s'han adherit al Codi ètic i de conducta segons l'entitat de referència en el mandat 2019-2023.

Número de càrrecs de l'AMB i de les entitats vinculades que s'han adherit* al Codi ètic segons entitat de referència en el mandat 2019-2023

Grup Total Adherits % adhesions
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 105 96 91%
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 48 45 94%
Institut Metropolità del Taxi (IMET) 11 10 91%
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) 17 15 88%
AMB Informació i Serveis SA 7 5 71%
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) 17 14 82%
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 21 15 71%
Consorci Ecoparc 4 20 11 55%
Consorci Besòs Tordera 13 11 85%
Consorci Metropolità de l'Habitatge 16 13 81%
Habitatge Metròpolis Barcelona 0 0 -
TOTAL 275 235 85%

Data d'actualització: 22/12/2022

(*) Aquestes dades expressen el número total de càrrecs obligats pel Codi ètic (320). En ocasions diversos càrrecs estan ostentats per una mateixa persona.

(**) En procés d'identificació dels càrrecs

Atès que el contingut del Codi ètic, en el seu punt 1, estableix que aquestes adhesions són objecte de publicitat activa al portal web, des de l'Agència de Transparència, es va formular una consulta a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), amb l'objecte de valorar la possibilitat de publicar al web corporatiu la identificació de les persones adherides. La resposta a aquesta consulta així com un aclariment que es va realitzar de forma posterior es troben en els enllaços següents:

Dictamen CNS 3/2019 sobre la consulta formulada per una entitat pública en relació amb la possibilitat de publicar al web corporatiu la informació relacionada amb l'adhesió del Codi ètic i de conducta i el qüestionari de conflictes d'interès dels alts càrrecs i directius de la seva entitat i resta d'entitats vinculades

Aclariment APDCAT en relació amb el dictamen CNS 3/2019


Informes sobre la gestió dels possibles conflictes d'interessos

Els conflictes d'interès en la era de la transparència i el bon govern i la naturalesa de l'Agència de Transparència com a òrgan d'integritat metropolitana Gemma Calvet Barot, directora de l'Agència de Transparència de l'AMB [21/07/2020]

La gestió dels conflictes d'interès per l'Agència de Transparència, segons el Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de l'AMB, en el marc de les polítiques d'integritat [en espanyol] David Velázquez Vioque [28/09/2020]

 • Històric

  Número de càrrecs de l'AMB i de les entitats vinculades que s'han adherit* al Codi ètic segons entitat de referència en el mandat 2019-2023

  Grup Adherits % adhesions
  Consellers/es Metropolitans/es 87 96%
  Directius/es AMB 19 89%
  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 37 100%
  Institut Metropolità del Taxi (IMET) 11 91%
  Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) 14 87%
  AMB Informació i Serveis SA 4 66%
  Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) 14 82%
  Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 19 82%
  Consorci Ecoparc 4 11 55%
  Consorci Besòs Tordera 11 84%
  Consorci Metropolità de l'Habitatge 11 78%
  REGESA ** **
  TOTAL 235 73%

  Data d'actualització: 12/01/2022

  (*) Aquestes dades expressen el número total de càrrecs obligats pel Codi ètic (320). En ocasions diversos càrrecs estan ostentats per una mateixa persona.

  (**) En procés d'identificació dels càrrecs


  Número de càrrecs de l'AMB i de les entitats vinculades que s'han adherit* al Codi ètic segons entitat de referència en el mandat 2019-2023

  Grup Adherits % adhesions
  Consellers/es Metropolitans/es 81 90%
  Directius/es AMB 17 100%
  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 34 100%
  Institut Metropolità del Taxi (IMET) 10 90%
  Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) 14 82%
  AMB Informació i Serveis SA 4 80%
  Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) 14 82%
  Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 18 78%
  Consorci Ecoparc 4 10 45%
  Consorci Besòs Tordera 9 69%
  Consorci Metropolità de l'Habitatge ** **
  REGESA ** **

  Data d'actualització: 22/04/2021

  (*) Aquestes dades expressen el número total de càrrecs obligats pel Codi ètic. En ocasions diversos càrrecs estan ostentats per una mateixa persona.

  (**) En procés d'identificació dels càrrecs


  Número de càrrecs de l'AMB i de les entitats vinculades que s'han adherit al Codi ètic segons entitat de referència en el mandat 2015-2019

  Entitat Signants No signants
  Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 12 22
  Consell Metropolità 59 33
  Institut Metropolità del Taxi (IMET) 8 2
  Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) 6 0
  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 36 7
  AMB Informació i Serveis SA 0 2
  Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) 11 4
  Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 24 23
  Consorci Besòs Tordera 3 8
  Consorci Ecoparc 4 7 9
  TOTAL 166 110

  Data d'actualització: 04/06/2019

  (*) Aquestes dades expressen el número total de càrrecs obligats pel Codi ètic. En ocasions diversos càrrecs estan ostentats per una mateixa persona.

Publicació del Codi Ètic i de Conducta