Modificació del Reglament de la Bústia Ètica per adequar-lo a la nova llei de protecció dels alertadors

Notícia 11.05.23

El Consell Metropolità del 25 d'abril aprova la modificació del reglament, que ara es sotmet a informació pública.

El Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat inicialment una modificació puntual del Reglament de funcionament de la Bústia Ètica per adequar-lo a la Llei 2/2023, de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i alinear-lo plenament amb la transposició al dret estatal de la Directiva europea de protecció dels alertadors.

Les modificacions introduïdes al reglament es limiten a quatre aspectes:

  1. Es modifica el preàmbul per ajustar-lo a l'article 14.2 de la Llei, que estableix que només les entitats vinculades amb menys de 50 treballadors poden compartir el canal de denúncies amb el de l'administració metropolitana.
  2. També es modifica la Disposició Addicional Sisena per permetre als ens dependents i consorcis adscrits a l'AMB crear el seu propi canal de denúncies intern o adherir-se a la Bústia Ètica de l'AMB, sempre que tinguin menys de 50 treballadors.
  3. S'afegeix una disposició transitòria que estableix que les denúncies verbals no entraran en vigor fins que es disposi dels mecanismes i garanties exigits per la Llei i es faci públic al BOP i al web de l'AMB.
  4. Per garantir la confidencialitat, s'ha adaptat el reglament a l'article 9.2 g) de la Llei, que estableix el deure de confidencialitat de les comunicacions independentment del canal que s'hagi utilitzat.

Amb l'aprovació d'aquestes modificacions, es pretén reforçar la confiança amb el canal de la Bústia Ètica establint un marc clar, confidencial, segur i homologable amb la normativa estatal i europea.

L'aprovació inicial de la modificació del Reglament de funcionament de la Bústia Ètica i la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, obre un període d'informació pública de 30 dies hàbils perquè la ciutadania, les organitzacions i la societat civil puguin fer-hi les seves aportacions. Durant aquest període, que finalitza el 4 de juliol de 2023, es pot consultar l'expedient enviant un correu electrònic a secretariaamb@amb.cat i es poden presentar al·legacions mitjançant la instància genèrica electrònica. Un cop finalitzat el període d'informació pública, si no s'han presentat al·legacions, la modificació del Reglament de la Bústia Ètica de l'AMB quedarà aprovada definitivament.