Bústia ètica

La bústia ètica té per missió afavorir el compliment dels principis i les regles ètiques i de bon govern que han de seguir els càrrecs electes, el personal directiu i el personal al servei dels òrgans i les entitats metropolitanes. Així L'Àrea Metropolitana de Barcelona posa a disposició e qualsevol persona una bústia ètica on comunicar, amb totes les garanties de confidencialitat i anonimat previstes pels més alts estàndards de protecció de la persona alertadora, una mala praxi dins del funcionament de l'administració metropolitana.

La bústia ètica de l'AMB és el canal segur i bidireccional de participació a l'abast de la ciutadania i dels propis empleats contra el frau, la corrupció i altres pràctiques que perjudiquin el bon govern metropolità i ofereix la possibilitat d'adjuntar fotografies, vídeos i altres documents, així com establir i mantenir un espai de comunicació constant i segur entre el comunicador anònim i l'Agència de Transparència de l'AMB, que és l'òrgan gestor de la bústia.

L'objectiu final de la bústia és que la gestió dels serveis metropolitans es desenvolupi amb respecte als valors democràtics i de bona administració, buscant sempre la millora contínua en la qualitat dels serveis públics.

Drets dels alertadors / denunciants

Directiva (UE) 2019/1937 Relativa a la Protecció de les Persones que Informin sobre Infraccions del Dret de la Unió: Catàleg de drets de la persona alertadora-denunciant [en espanyol] Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau [15/12/2021]

Reglament de funcionament de la Bústia Ètica, aprovat definitivament pel Consell Metropolità el 28/02/2023 i publicat al BOP de 14/04/2023. Modificació per adequar-lo a la Llei 2/2023, aprovada inicialment pel Consell Metropolità el 25/04/2023.

Notícies relacionades