Energia

A l'Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha tres grans tipus d'infraestructures energètiques: la xarxa elèctrica, les infraestructures relacionades amb el gas natural i les relacionades amb els productes petrolífers. La gestió d'aquestes infraestructures està regulada per l'estat espanyol i la Generalitat de Catalunya, i l'efectuen diverses empreses, com Red Eléctrica Española, ENAGAS o la Compañía Logística de Hidrocarburos.

Energia elèctrica
Les activitats en què s'estructura el sector elèctric espanyol són la generació, el transport, la distribució i la comercialització.

La generació és la producció d'energia elèctrica. Hi ha productors en règim ordinari (RO) i en règim especial (RE). Pel que fa al RO, des del 2008 s'estan substituint les centrals tèrmiques convencionals (CTC) per centrals tèrmiques de cicle combinat (CTCC), molt més ecològiques i eficients.

Al territori metropolità hi ha dues grans CTCC per a la generació d'energia elèctrica en RO:
  • Central del Port de Barcelona: té dos grups, Port Barcelona 1 i Port Barcelona 2, amb una potència bruta instal·lada de 447 MW i 445 MW respectivament. És operada per Gas Natural Fenosa.
  • Central del Besòs: formada pels grups Besòs 3 (419,3 MW) i Besòs 5 (873,2 MW), operats per ENDESA Generación, i el grup Besòs 4 (406,6 MW), operat per Gas Natural Fenosa.

Entre totes dues tenen una potència bruta total de 2.590,8 MW. El 2011 van generar 6.182 GWh.

Quant al RE, les principals instal·lacions productores són els ecoparcs, la línia de valorització energètica de la PIVR de Sant Adrià de Besòs, l'antic dipòsit de la Vall d'en Joan i la Central de generació d'energies de la Zona Franca.

La generació d'energia elèctrica és una activitat liberalitzada en un entorn de lliure competència. No té una planificació regulada, si bé està sotmesa a autorització administrativa.

El transport és la transmissió de l'energia elèctrica a través de la xarxa per a subministrar-la a diferents agents i realitzar intercanvis internacionals. És una activitat regulada que depèn per llei d'un únic operador, Red Eléctrica Española (REE), que s'encarrega d'executar la planificació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

A l'àrea metropolitana la xarxa elèctrica està constituïda per una xarxa de transport on predominen les línies de 220 kV, de transport secundari, amb molt poca presència de línies de transport primàries, de 400 kV. Els principals nodes de la xarxa de 400 kV a l'entorn metropolità són Sentmenat i Rubí i l'única subestació de 400 kV situada dins l'àrea metropolitana és la de Begues. A partir d'aquests nodes s'articula una xarxa de 220 kV, que té com a principal objectiu apropar l'energia fins als principals punts de consum, des dels quals ja es distribueix a través de la xarxa de mitjana tensió (majoritàriament de 25 kV).

La distribució és la construcció, l'operació i el manteniment de les instal·lacions de distribució destinades a subministrar l'energia elèctrica als punts de consum.

La comercialització consisteix en la compra i venda d'energia elèctrica. És una activitat liberalitzada en un entorn de lliure competència i com a tal no té una regulació ni planificació específica.
Gas natural
La xarxa de gas es divideix, com l'elèctrica, entre la xarxa de transport i la de distribució.

La xarxa de transport, de competència estatal, és planificada i operada per ENAGAS, transportista únic a tot l'estat espanyol. Està constituïda bàsicament per la planta de regasificació del Port de Barcelona i els gasoductes que en surten i es connecten a la xarxa general de l'Estat. La planificació vigent correspon al període 2008-2016.

La planta regasificadora del Port de Barcelona és de les més importants de tot l'Estat i constitueix un node d'entrada de gas natural a la Península. En els últims anys, s'han dut a terme diverses ampliacions per assolir la seva capacitat actual d'emmagatzematge (840.000 m3 de GNL), d'emissió (1.950.000 Nm3/h de GN) i d'atracament (263.000 m3 GNL).

La xarxa de distribució (d'alta, mitjana i baixa pressió) és promoguda, construïda i operada per diversos distribuïdors, entre els quals destaca Gas Natural.
Productes petrolífers
La xarxa de transport i distribució de productes petrolífers està construïda i és operada per la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que disposa d'una instal·lació d'emmagatzematge al Port de Barcelona de 419.000 m3 de capacitat.

A Catalunya, la xarxa de transport supera els 343 km de longitud, connecta totes les instal·lacions entre si i enllaça amb la refineria que opera a Tarragona i la resta de la xarxa d'oleoductes estatals.

Per la seva banda, CLH Aviació subministra i emmagatzema combustibles als aeroports de Girona i Barcelona.