Convenis amb centres universitaris de recerca 2017

Segons el Decret de Presidència de 14 de desembre de 2015, entre les funcions de l'Agència de Transparència, hi figuren la promoció de la recerca i la formació permanent en transparència, dret d'accés i bon govern com a model metropolità de governança i la promoció i la coordinació d'accions de foment de la transparència, mitjançant la formació, la creació i l'adaptació de protocols interns.

Aquestes funcions van encaminades a fomentar la transparència i el bon govern, entès com un conjunt de principis, valors, normes i bones pràctiques que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs, càrrecs directius i la resta de treballadors del sector públic, amb l'objectiu que les administracions funcionin amb la màxima transparència i ètica pública i que els serveis que presten siguin de qualitat, eficients i útils per a les persones.

En aquest marc, durant l'any 2017, l'Agència de Transparència ha impulsat la signatura de convenis entre l'AMB i diversos centres universitaris de recerca acadèmica amb l'objectiu de promoure la recerca i la investigació en l'àmbit de la transparència i el bon govern. Mitjançant aquests convenis es fan efectives les subvencions nominatives previstes al Pressupost 2017 per al foment de projectes de recerca en l'àmbit de la transparència i el bon govern.

Subvencions nominatives 2017

Previsió de despeses per a la concessió directa de subvencions per a la recerca en matèria de transparència i bon govern incloses al Pressupost 2017 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Eco. Prog. Org. Descripció Import
48911 92000 AT020 TC Conveni Fundació Bosch i Gimpera col·laboració recerca i indicadors 20.000,00
48912 92000 AT020 TC Conveni Fac. Filosofia UB col·laboració recerca i indicadors 20.000,00
48913 92000 AT020 TC Conveni UPF Col·laboració Recerca I Rendiment de Comptes 20.000,00

Relació de convenis subscrits

L'any 2017, l'AMB ha subscrit els següents convenis per atorgar subvencions de foment de la recerca en l'àmbit de la transparència i el bon govern.

Exp. Universitat Grup de recerca Projecte Subvenció (en €) Investigador principal Conveni Data signatura
304/2017 Universitat de Barcelona Grup de recerca Aporia Elaboració d'indicadors i avaluació sobre ètica pública i codis de conducta 20.000,00 Begoña Román Tauler d'anuncis (20/06/2017) 29/03/2017
305/2017 Universitat Pompeu Fabra Departament de Ciències Polítiques i Socials Model de publicitat activa, model d'anàlisi dels mecanismes de rendició de comptes en l'àmbit de la mobilitat a l'AMB i estudi de cas sobre la regulació del taxi i model d'anàlisi del dret d'accés a la informació pública de l'AMB a través de la metodologia qualitativa de l'usuari misteriós 20.000,00 Jacint Jordana Tauler d'anuncis (09/05/2017) 29/03/2017
306/2017 Universitat de Barcelona Fundació Bosch i Gimpera El dret d'accés a l'expedient i la seva connexió amb el dret d'accés a la informació pública 20.000,00 Juli Ponce Tauler d'anuncis (20/06/2017) 29/03/2017

Treballs de recerca elaborats en el marc del conveni de recerca amb la Universitat Pompeu Fabra, 2017

Treball de recerca elaborat en el marc del conveni de recerca amb la Universitat de Barcelona, 2017

Treball de recerca elaborat en el marc del conveni de recerca amb la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, 2017