Convenis amb centres universitaris de recerca 2018

Segons el Decret de Presidència de 14 de desembre de 2015, entre les funcions de l'Agència de Transparència, hi figuren la promoció de la recerca i la formació permanent en transparència, dret d'accés i bon govern com a model metropolità de governança i la promoció i la coordinació d'accions de foment de la transparència, mitjançant la formació, la creació i l'adaptació de protocols interns.

Aquestes funcions van encaminades a fomentar la transparència i el bon govern, entès com un conjunt de principis, valors, normes i bones pràctiques que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs, càrrecs directius i la resta de treballadors del sector públic, amb l'objectiu que les administracions funcionin amb la màxima transparència i ètica pública i que els serveis que presten siguin de qualitat, eficients i útils per a les persones.

En aquest marc, durant l'any 2018, l'Agència de Transparència ha impulsat la signatura de convenis entre l'AMB i diversos centres universitaris de recerca acadèmica amb l'objectiu de promoure la recerca i la investigació en l'àmbit de la transparència i el bon govern. Mitjançant aquests convenis es fan efectives les subvencions nominatives previstes al Pressupost 2018 per al foment de projectes de recerca en l'àmbit de la transparència i el bon govern.

Subvencions nominatives 2018

Previsió de despeses per a la concessió directa de subvencions per a la recerca en matèria de transparència i bon govern incloses al Pressupost 2018 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Eco. Prog. Org. Descripció 2018
48911 92000 AT020 TC. Conveni Universitat Pompeu Fabra - Departament de Dret Administratiu 20.000,00
48912 92000 AT020 TC. Conveni Fac.Filosofia UB col·laboració recerca i indicadors 20.000,00
48913 92000 AT020 TC. Conveni UPF col·laboració recerca i retiment de comptes 20.000,00

Relació de convenis subscrits

L'any 2018, l'AMB ha subscrit els següents convenis per atorgar subvencions de foment de la recerca en l'àmbit de la transparència i el bon govern.

Exp. Universitat Grup de recerca Projecte Subvenció (en €) Investigador principal Conveni Data signatura
576/2018 Universitat Pompeu Fabra Observatori de l'Evolució de les Institucions (OBSEI) Dret d'accés a la informació pública i dret administratiu 20.000,00 Oriol Mir Registre de convenis 2018/11/1999 10/04/2018
787/2018 Universitat de Barcelona Grup de recerca Aporia Els criteris ètics en la planificació urbanística 19.759,80 Begoña Román Registre de convenis 2018/11/1990 15/05/2018
875/2018 Universitat Pompeu Fabra Departament de Ciències Polítiques i Socials La millora institucional dels sistemes de transparència i retiment de comptes 20.000,00 Jacint Jordana Registre de convenis 2018/11/1987

Registre de convenis 2018/11/3146 (addenda)
17/05/2018

Treball de recerca elaborat en el marc del conveni de recerca amb la Universitat de Barcelona, 2018

Treball de recerca elaborat en el marc del conveni de recerca amb l'Observatori de l'Evolució de les Institucions - UPF, 2018

Treball de recerca elaborat en el marc del conveni de recerca amb el Departament de Ciències Polítiques i Socials - UPF, 2018