Subvencions a la recerca 2019

Primera convocatòria de subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern, 2018-2019, aprovada pel Consell Metropolità el 30 d'octubre de 2018 i publicada al BOPB el 5 de febrer de 2019

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.


Beneficiaris : Persones físiques i jurídiques, aquestes darreres sense finalitat lucrativa, que presentin la sol·licitud i documentació en temps i forma i una proposta de projecte d'acord amb els criteris que determinen les bases reguladores i la convocatòria.

Objecte : Subvencions per realitzar projectes de recerca relacionats amb els diferents àmbits d'actuació establerts en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Bases reguladores : Publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28/01/2019 (aprovació definitiva).

Període elegible : Les actuacions subvencionades hauran d'haver començat a partir de novembre de 2018 i la data màxima de finalització serà el 31 d'octubre de 2019, llevat que es justifiqui el retard per causes de força major, que en cap cas serà més enllà del 27 de desembre de 2019.

Convocatòria : Extracte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 05/02/2019.

Quantia : L'import total destinat a les subvencions per a la recerca és de 60.000 euros. El percentatge màxim subvencionable dels projectes que resultin seleccionats pot ser del 100%.

Termini de presentació de sol·licituds : Un mes des de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El termini finalitza el 5 de març de 2019.

Sol·licituds : La sol·licitud anirà acompanyada d'una memòria de l'activitat a subvencionar en suport digital i paper, que haurà d'incloure una presentació de la proposta de recerca, que justifiqui la potencial implementació en administracions, organitzacions i institucions metropolitanes i un cronograma de la recerca.

Projectes subvencionables: Els projectes subvencionables s'hauran d'emmarcar en alguna o algunes de les temàtiques següents:

 • Dret d'accés a la informació pública
 • Retiment de comptes i publicitat activa
 • Ètica pública, codis d'ètica i conflictes d'interessos
 • Prevenció de la corrupció
 • Cartes de serveis
 • Equitat de gènere i bon govern
 • Grups d'interès: regulació i registres
 • Règim sancionador previst a la Llei 19/2014
 • Subjectes obligats a la Llei 19/2014
 • Alts càrrecs i transparència
 • Els serveis d'interès general i universal i les obligacions de transparència
 • Transparència, dret d'accés i protecció de dades
 • Contractació pública i transparència
 • Contractació de personal i transparència
 • Gestió i execució pressupostària i transparència efectiva
 • La transparència als partits polítics

Valoració : Els projectes seran valorats per l'òrgan col·legiat de selecció d'acord amb el barem de puntuació establert:

 • Adequació del projecte en alguna o algunes de les temàtiques recollides (fins a 30 punts)
 • Qualitat tècnica i rigor de la proposta (fins a 30 punts)
 • Originalitat i innovació de la proposta (fins a 20 punts)

Obtindran la subvenció els 6 projectes de recerca que hagin obtingut una millor puntuació, amb una valoració mínima de 60 punts. En el cas en què no s'arribi al mínim de projectes amb la puntuació requerida o en el cas que hi hagi més del màxim de projectes subvencionables amb la mateixa puntuació, l'òrgan de selecció podrà distribuir l'import destinat a aquestes subvencions entre els projectes seleccionats, de manera proporcional a la puntuació obtinguda.

Pagament : Les subvencions concedides es transferiran en dos pagaments. El primer, en concepte de bestreta d'un import del 10% de la subvenció. El segon, del 90% restant, es tramitarà una vegada rebuts els resultats del projecte i validats per l'òrgan col·legiat de selecció.

Text de les bases reguladores:

Les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern van ser aprovades pel Consell Metropolità el 30 d'octubre de 2018 i publicades al BOPB el 19 de novembre de 2018, quedant definitivament aprovades el 7 de gener de 2019.

Bases de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per regular les subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern

Text de la convocatòria:

La primera convocatòria de subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern va ser aprovada pel Consell Metropolità el 30 d'octubre de 2018 i publicada al BOPB el 5 de febrer de 2019.

Convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern, 2018-2019

Cronograma de la convocatòria:

 

Cronograma de la convocatòria de subvencions a la recerca 2019

 

Documentació per presentar les sol·licituds:

 

 • Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, fent constar el domicili a efectes de notificacions. Annex I
 • Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent de l'anterior.
 • Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en nom d'una altra persona física o jurídica.
 • Breu memòria i currículum del o dels participants (persona física o jurídica, equip de persones) en format imprès i/o suport digital (memòria USB o CD).
 • Memòria de l'activitat a subvencionar en suport digital i en paper, que haurà d'incloure:
  • Presentació de la proposta de recerca, que justifiqui la potencial implementació en administracions, organitzacions i institucions metropolitanes (mínim 1.500 paraules i màxim 3.000 paraules).
  • Planificació- cronograma de la recerca.
 • Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, amb el compromís de comunicar a l'AMB qualsevol altra que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció.
 • Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o autorització a l'òrgan gestor de les subvencions per obtenir el document acreditatiu corresponent.
 • Declaració responsable de no trobar-se en cap de les prohibicions establertes en l'article 13 de la LGS per obtenir la condició de beneficiari. Annex II
 • Dades bancàries on es podrà transferir l'import de la subvenció. Annex III

 

Justificació de la subvenció:

 

La justificació de la subvenció es farà mitjançant els resultats dels projectes, que seran validats per l'òrgan col·legiat de selecció. El termini de justificació finalitzarà el 30 de novembre de 2019.

Adjudicació de les subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern (2019)

La Junta de Govern de l'AMB, en sessió celebrada el 30 d'abril de 2019, va atorgar subvencions a 8 projectes de recerca que van participar a la convocatòria en règim de concurrència competitiva (2019), per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern.

Grup de recerca Projecte Import projecte (€) Puntuació (60 punts o més) Import adjudicat (€) % subvenció
Total subvencions 2019   105.500,00   60.000,00 56,9%
Universitat Pompeu Fabra L'efecte de les polítiques de transparència sobre l'avaluació dels serveis de les administracions locals 10.000,00 80 8.053,69 80,5%
Universitat de Barcelona Guia de criteris ètics per als processos de participació ciutadana 10.000,00 80 8.053,69 80,5%
Universitat de Barcelona La gestió dels riscos de corrupció en l'urbanisme: estudi dels riscos i desenvolupament d'eines per a la construcció d'un sistema de public compliance metropolità 11.500,00 80 8.053,69 70,0%
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia La transparència en matèria de subvencions. Reptes i propostes de millora als ajuntaments de l'Àrea Metropolitanan de Barcelona 10.000,00 80 8.053,69 80,5%
Fundació Pere Tarrés Anàlisi de transparència. La situació dels Centres Socioeducatius de la XACS 4.500,00 80 3.624,17 80,5%
Fundació de la Universitat Oberta de Catalunya La transparència dels algoritmes als municipis metropolitans 10.000,00 80 8.053,69 80,5%
L'Institut per a la Cultura Democràtica a l'Era Digital (Xnet) Transparència per a les institucions, privacitat per a les persones 39.000,00 80 8.053,69 20,7%
Observatori del tercer sector Millora de la transparència i la rendició de comptes en ONL de l'AMB 10.500,00 80 8.053,69 76,7%

 

Acord de la Junta de Govern de 30 d'abril de 2019, d'adjudicació de les subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern (2019)

Justificació de les subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern (2019)

Adjudicació final de subvencions d'acord amb l'import justificat pels grups de recerca beneficiaris.

Grup de recerca Projecte Import projecte (€) Import adjudicat inicialment (€) Import justificat (€) Adjudicació final (€)
Total subvencions 2019   105.500,00 60.000,00 92.800,06 55.164,78
Universitat Pompeu Fabra L'efecte de les polítiques de transparència sobre l'avaluació dels serveis de les administracions locals 10.000,00 8.053,69 8.538,36 6.876,80
Universitat de Barcelona Guia de criteris ètics per als processos de participació ciutadana 10.000,00 8.053,69 7.987,20 6.432,89
Universitat de Barcelona La gestió dels riscos de corrupció en l'urbanisme: estudi dels riscos i desenvolupament d'eines per a la construcció d'un sistema de public compliance metropolità 11.500,00 8.053,69 8.019,16 6.458,63
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia La transparència en matèria de subvencions. Reptes i propostes de millora als ajuntaments de l'Àrea Metropolitanan de Barcelona 10.000,00 8.053,69 21.152,62 8.053,69
Fundació Pere Tarrés Anàlisi de transparència. La situació dels Centres Socioeducatius de la XACS 4.500,00 3.624,17 4.728,39 3.624,17
Fundació de la Universitat Oberta de Catalunya La transparència dels algoritmes als municipis metropolitans 10.000,00 8.053,69 10.386,75 8.053,69
L'Institut per a la Cultura Democràtica a l'Era Digital (Xnet) Transparència per a les institucions, privacitat per a les persones 39.000,00 8.053,69 22.537,35 8.053,69
Observatori del tercer sector Millora de la transparència i la rendició de comptes en ONL de l'AMB 10.500,00 8.053,69 9.450,23 7.611,22

 

Acord de la Junta de Govern de 29 de setembre de 2020, de justificació de les subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern (2019)

Relació de treballs de recerca en l'àmbit de la transparència i el bon govern subvencionats en el marc de la convocatòria 2019