Gestió i contractació patrimonial

AGT2204 - Gestió del patrimoni de domini públic (afectacions, mutacions o desafectacions demanials, informació sobre el seu ús general o privatiu); gestió dels béns patrimonials (sistema d'explotació, operacions d'alienació, permuta, cessió o arrendament, identificant els subjectes intervinents, la contraprestació i la data) i contractació patrimonial (adquisicions, arrendaments, alienacions, cessions a tercers, concursos i subhastes).

 • Disponibilitat:
  Pendent de publicació
 • Observacions:

  No es localitza informació sobre aquest paràmetre al lloc web corporatiu de l'AMB.

 • Reutilització:
  No aplicable
 • Servei responsable:
  Secretaria General(Secció de Patrimoni)
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23