Gestió i contractació patrimonial

AGT2204 - Gestió del patrimoni de domini públic (afectacions, mutacions o desafectacions demanials, informació sobre el seu ús general o privatiu); gestió dels béns patrimonials (sistema d'explotació, operacions d'alienació, permuta, cessió o arrendament, identificant els subjectes intervinents, la contraprestació i la data) i contractació patrimonial (adquisicions, arrendaments, alienacions, cessions a tercers, concursos i subhastes).

 • Disponibilidad:
  Pendiente de publicación
 • Observaciones:
  No es localitza informació sobre aquest paràmetre al lloc web corporatiu de l'AMB.
 • Reutilización:
  No aplicable
 • Servicio responsable:
  Secretaria General(Secció de Patrimoni)
 • Actualización:
  Anual
 • Fecha de esta ficha:
  15.12.22