Declaraciones de transparencia de las entidades subvencionadas

Publicidad de las retribuciones de los órganos de dirección o administración de las entidades beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas con un importe superior a 10.000 euros

Transparència en l'àmbit subvencional

El Artículo 15.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece el deber de las personas jurídicas a las que se les otorgue una subvención por un importe superior a 10.000 euros, de comunicar a la administración que otorga la subvención o ayuda pública las retribuciones de los órganos de dirección o administración de la entidad, a efectos de hacerlas públicas.

En cumplimiento de esta obligación, la Agencia de Transparencia publica las declaraciones presentadas por las entidades beneficiarias de subvenciones otorgadas por el AMB donde se detallan las retribuciones percibidas por sus órganos de dirección o administración.

Este deber se añade a las obligaciones de transparencia que tienen las entidades que perciben subvenciones o ayudas públicas de cualquier administración que, en su conjunto, superen los 100.000 euros anuales o que representen, al menos, el 40% de los ingresos anuales de la entidad, siempre que esa cantidad sea de más de 5.000 euros. Del cumplimiento de estas obligaciones son responsables directamente las propias entidades subvencionadas a través de sus respectivas webs o portales de transparencia, tal y como describe el Artículo 10 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

 • Declaraciones de las retribuciones
  Record number Beneficiary entity Fiscal Id No. Object of the subsidy Amount Date of award Awarding body Managing body Declared remuneration
  901278/23 Consorci Zona Franca Internacional, S.A.U. A61290292 Conveni per a l'organització del Saló Internacional de la Logística (SIL), amb l'objectiu de col·laborar per promoure la digitalització, la mobilitat sostenible, que afavoreixi les inversions per ajudar a millorar el circuits de distribució, emmagatzematge, i el talent de la presa de decisions i direccions, en l'entorn de l'AMB en el marc de l'esdeveniment "SALÓ INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA (SIL), de l'exercici 2023 20.000,00 15/06/2023 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  900539/23 Fundació Factor Humà G61513297 Conveni per l'establiment d'un marc de col·laboració per al projecte "Premis Factor Humà" i que figura a l'expedient. 2.000,00 23/05/2023 Junta de Govern RRHH ?
  900836/23 Cambra oficial de comerç, industria i navegació de Barcelona Q0873001B Conveni per desenvolupar un nou sistema d'indicadors metropolitans que serveixin per donar visibilitat a l'activitat econòmica del territori metropolità. 10.000,00 23/05/2023 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901136/23 Asociación multisectorial de empresas (AMEC) G08280950 Conveni per al foment d'actuacions relacionades amb la promoció internacional de l'àrea metropolitana de Barcelona, com a destí d'inversions d'activitat econòmica d'alt valor afegit. 15.000,00 23/05/2023 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901564/23 Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) G64693914 Conveni "Per una Europa de ciutats. La diversitat com a garantia de resiliència" i el projecte d'exposició "Llegat Pasqual Maragall" 50.000,00 23/05/2023 Consell Metropolità Planificació Estratègica ?
  903716/22 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Q0875010A Conveni per la realització del XLVè curset "Lluís Domènech i Montaner. A fons." de les Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 2022 impartit per l'AADIPA. 3.000,00 25/04/2023 Consell Metropolità Àrea d'Administració i Territori ?
  900794/23 Associació empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL) G59046193 Conveni per a la creació d'una Plataforma-web de la Oficina Metropolitana per l'Impuls de Projectes de PIMES durant l'exercici 2023 15.000,00 28/03/2023 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  902454/22 Un Ponte Per (UPP) IT96232290583 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció per a dur a terme el projecte d'emergència "Residus Sanitaris al Nord-est de Síria: millora i extensió del sistema de gestió" oams 20/12/2022 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  902896/22 Associació mundial de les grans metròpolis (Metropolis) G65011652 Conveni que s'adjunta com annex, que han de subscriure l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Associació mundial de les grans metròpolis (Metropolis), per a la concessió d'una subvenció 278.447,00 20/12/2022 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  903000/22 Lesvos Solidarity EL997256876 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció per a l'execució del projecte "Refugi i Sostenibilitat Ambiental a Lesbos (Grècia)" que té com objectiu contribuir a la garantia dels drets socials i ambientals de les persones refugiades i la població local a través d'accions de conscienciació i pràctiques transformadores amb la població refugiada 40.000,00 20/12/2022 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  902126/22 Arquitectura sense fronteres (ASF) G60192614 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció i de col·laboració entre l'AMB, Arquitectura Sense Fronteres, Conselho de Maputo i Agência Metropolitana de Transporte de Maputo per a l'execució del projecte "Espai públic, mobilitat i gènere: inclusió i equitat a l'accés de serveis centrals metropolitans a Maputo" 130.000,00 29/11/2022 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  902309/22 Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) G64693914 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció per 2022 a la Fundació Privada Catalunya Europa per al desenvolupament del Projecte RE-CITY 30.000,00 29/11/2022 Consell Metropolità Àrea de Planificació Estratègica ?
  902487/22 Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) 6142910881052 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció i de col·laboració que s'adjunta com annex, a subscriure entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i COAMSS-OPAMSS i de col·laboració amb el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic per a l'execució del projecte "Mobilitat activa: enfortiment institucional i implementació d'accions transformadores en l'àrea metropolitana de San Salvador 82.700,00 29/11/2022 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  902895/22 Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) G08824187 Conveni amb la CIDOB pel projecte de generació de coneixement i posicionament de l'AMB en l'àmbit de la governança metropolitana a nivell internacional i per la que es regula una subvenció a atorgar al CIDOB. 140.000,00 29/11/2022 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  903734/22 Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) G60353398 Conveni amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) per regular l'atorgament d'una subvenció i el marc de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la PTP per tal de recolzar i impulsar la promoció del transport públic i de la mobilitat sostenible a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 6.000,00 29/11/2022 Consell Metropolità Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat ?
  903767/22 Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) G62805106 Conveni amb l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) per regular l'atorgament d'una subvenció i el marc de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà per a l'organització, patrocini i promoció del Congrés Internacional de la Mobilitat (International Mobility Congress), en les edicions 2021 i 2022 19.000,00 29/11/2022 Junta de Govern Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat ?
  903779/22 Ajuntament de Gavà P0808800G Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de l'Ajuntament de Gavà per a l'impuls del Laboratori d'Economia Circular Gavà Circular i la participació en el Intelligent Cities Challenge i el finançament d'algunes de les seves activitats 20.000,00 29/11/2022 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  902046/22 Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL) G08890659 Conveni a signar per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat per l'edició de llibres i materials, suport a la recerca i organització de jornades 20.000,00 25/10/2022 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament de Polítiques urbanístiques ?
  902125/22 Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) 5658969 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i FUNDAECO per a dur a terme el projecte "Barranco de Bolsillo: generando nuevos espacios públicos para la recreación y la educación ambiental en la Región Metropolitana de Guatemala 95.000,00 25/10/2022 Junta de Govern Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  900209/22 Fons Català Cooperació al Desenvolupament (FCCD) G17125832 Execució de tres accions corresponents als àmbits de sensibilització, governança i canvi climàtic. 37.000,00 27/09/2022 Consell Metropol. Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  900300/22 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F Conveni a favor dela UPC per a la subvenció taller temàtic ETSAB Visiting Studio 2021-2022 10.500,00 27/09/2022 Consell Metropol. Àrea d'Administració i Territori ?
  900702/22 Fundació BCN Formació Professional G64141757 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació BCN Formació Professional per al foment de l'FP a l'àrea metropolitana de Barcelona 315.000,00 27/09/2022 Consell Metropol. Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901856/22 Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI. Fundació Privada) G63518476 Conveni de col.laboració AMB Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) regulador d'una subvenció per projecte a desenvolupar durant l'any 2022 40.000,00 27/09/2022 Consell Metropol. Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  902198/22 Organitzacions sindicals amb representació dins l'àmbit territorial de l'AMB varis Concessió de subvencions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a les organitzacions sindicals amb representació dins l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (2021-2022) 111.049,72 27/09/2022 Consell Metropol. Àrea d'Administració i Territori
  902386/22 Associació Innobaix (Agència d'innovació industrial i coneixement del Baix Llobregat i l'Hospitalet) G65255788 Conveni regulador de concessió d'una subvenció a favor de l'associació Innobaix Agència d'Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat, l'Hospitalet per al finançament d'activitats de promoció de la innovació durant l'exercici 2022 150.000,00 27/09/2022 Consell Metropol. Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  902559/22 Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement (CITILAB) G63445696 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement per al Desenvolupament d'activitats d'investigació i promoció de la innovació social, oberta i inclusiva (CITILAB 2022) 200.000,00 27/09/2022 Consell Metropol. Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  905027/21 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Q0875010A Conveni subvenció per al XLIVè curset i publicació DEL 5È premi europeu AADIPA 3.000,00 27/09/2022 Consell Metropol. Àrea d'Administració i Territori ?
  900786/22 Consorci Zona Franca Internacional, S.A.U. A61290292 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor del Consorci de la Zona Franca per l'organització de l'esdeveniment Barcelona New Economy Week (BNEW 22) 50.000,00 13/09/2022 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
  902208/22 Associació empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL) G59046193 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor d'AEBALL per a la creació de la plataforma SmartPAE de serveis a les empreses dels PAE metropolitans i actualització de la plataforma "IMPIMET" 15.000,00 13/09/2022 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
  902415/22 Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat per la realització de l'observatori de gènere metropolità 2022 20.000,00 13/09/2022 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  900545/20 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) P5890006I Conveni entre l'AMB i l'Institut de Cultura de Barcelona per fixar els termes de la col·laboració en l'esdeveniment "Dansa Quinzena Metropolitana" en les edicions 2020 al 2023 200.000,00 26/07/2022 Consell Metropol. Àrea d'Administració i Territori ?
  901854/22 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F Conveni de col·laboració entre l'AMB i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per impulsar el hub UPC-AMB d'economia circular al campus Besòs al si de les activitats del campus Lab - any 2022 17.500,00 26/07/2022 Consell Metropol. Àrea d'Ecologia ?
  901894/22 Creu Roja Q2866001G Conveni entre l'AMB i Creu Roja per a l'atorgament d'una subvenció pel projecte " Atenció Urgent a les necessitats bàsiques per la prestació d'ajudes complementàries en l'alimentació a la gent gran" 50.000,00 26/07/2022 Consell Metropol. Àrea d'Administració i Territori ?
  904909/21 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F Conveni regulador de concessió d'una subvenció de l'AMB a favor de la UPC per a la producció i edició conjunta de dos números de la revista QRU (Quaderns de Recerca d'Urbanisme) 3.000,00 26/07/2022 Consell Metropol. Àrea de Desenvolupament Polítiques urbanístiques
  901173/22 Unió de Pagesos de Catalunya G08687642 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la Unió de Pagesos per al projecte centre d'intercanvi alimentari de proximitat "CIAP-Terra pagesa" 50.000,00 12/07/2022 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  900297/22 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F Conveni a favor de la UPC per al màster universitari de paisatgisme MBLandArch 21-22 12.000,00 28/06/2022 Consell Metropol. Àrea d'Administració i Territori ?
  900541/22 Fundació Internacional Olof Palme G59135723 Conveni entre l'AMB i la Fundació Olof Palme per a l'atorgament d'una subvenció per a l'any 2022 13.522,77 28/06/2022 Consell Metropol. Àrea d'Administració i Territori ?
  900613/22 Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) G63891519 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) pel desenvolupament d'activitats d'associacionisme per la millora dels polígons d'activitat econòmica a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 20.000,00 28/06/2022 Consell Metropol. Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  900815/22 Consorci Zona Franca Internacional, S.A.U. A61290292 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor del Consorci de la Zona Franca per a la celebració de l'esdeveniment Saló Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) Barcelona 2022 20.000,00 28/06/2022 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  900817/22 Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (ProCornellà) A58283342 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de Procornella per a impulsar la innovació a l'ecosistema emprenedor metropolità mitjançant els premis metropolitans 32.000,00 28/06/2022 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901415/22 Federació d'entitats de persones amb discapacitat física i orgànica Francesc Layret-COCEMFE Barcelona G59460543 Conveni de col·laboració entre l'AMB i la Federació d'entitats de persones amb discapacitat física i orgànica Francesc Layret – COCEMFE Barcelona per al suport a municipis metropolitans en l'impuls de polítiques d'accessibilitat 2022 65.000,00 28/06/2022 Consell Metropol. Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  900301/22 Associació Cultural 48H Open House per a la divulgació del patrimoni arquitectònic de Barcelona G65391815 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció entre l'AMB i l'Associació 48h Open House Barcelona per tal de recolzar i impulsar el XIII Festival 48h Open House BCN 2022 15.000,00 31/05/2022 Consell Metropol. Àrea d'Administració i Territori ?
  900780/22 Fundació Catalana de l'Esplai G61096368 Conveni entre Fundesplai i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per al foment i difusió entre els centres educatius, així com a les entitats socials (ciutadania) de tot l'àmbit metropolità, de l'exposició "Menja Actua Impacta. Per una alimentació sostenible 63.000,00 31/05/2022 Junta de Govern Àrea d'Ecologia ?
  900851/22 Fundació Francesc Eiximenis G46648655 Conveni entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació Francesc Eiximenis per l'establiment d'un marc de col·laboració per al projecte " II Premis El Temps de les Arts" 15.000,00 31/05/2022 Junta de Govern Àrea d'Administració i Territori ?
  900924/22 Fundació Ernest Lluch G62881156 Atorgament d'una subvenció directa per la realització dels diàlegs sobre l'ingrés mínim vital 15.000,00 31/05/2022 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901225/22 Associació MedCités/MedCities G66401258 Conveni de col·laboració que s'adjunta com annex, per al funcionament de la Secretaria General de l'associació i per a l'atorgament de subvenció per a l'execució del projecte de cooperació METROMED 240.000,00 31/05/2022 Consell Metropol. Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  900528/22 Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) G64946387 Conveni d'una subvenció a favor de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) per l'impuls i el foment d'actuacions vinculades al desenvolupament de tecnologies basades en l'hidrogen verd en la transició cap a una àrea metropolitana descarbonitzada 80.000,00 05/04/2022 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  900513/22 Associació Barcelona Time Use Iniciative for a Healthy Society G66200288 Conveni d'una subvenció a favor de Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society per a l'impuls de les polítiques d'usos del temps i la organització de la Time Use Week 2022 45.000,00 22/02/2022 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  902534/21 Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet P0824500C Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de l'Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet per a l'espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista "la Ciba" 20.000,00 21/12/2021 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  904323/21 Associació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) G60489937 Conveni de col·laboració que figura a l'expedient a signar per l'AMB amb l'Associació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, regulador de la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona per a les tasques de Comunicació i Participació per al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 2030 (Barcelona Demà) a l'any 2021 61.000,00 21/12/2021 Junta de Govern Àrea de Planificació Estratègica ?
  902486/21 Associació Centre per a la Sostenibilitat Territorial G17909276 Conveni que figura a l'expedient a signar per l'AMB amb l'Associació Centre per la Sostenibilitat Territorial, regulador de la concessió d'una subvenció a favor del Centre per la Sostenibilitat Territorial per a impulsar les Taules de Participació i Debat de l'Alimentació i l'Agricultura. 15.000,00 14/12/2021 Junta de Govern Àrea de Planificació Estratègica ?
  902565/21 Fira Internacional de Barcelona Q0873006A Conveni que figura a l'expedient a signar entre FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA i l'AMB per a la col·laboració en l'organització del Saló BizBarcelna 2021 per al suport a la promoció econòmica, la transferència i intercanvi d'experiències entre els municipis metropolitans en matèria de reactivació i innovació dels teixits econòmics emprenedors, motivar i proposar accions que fomentin el progrés del desenvolupament empresarial, el coneixement, la innovació i l'ocupació 60.000,00 14/12/2021 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  903344/20 Ajuntament de Gavà P0808800G Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Gavà i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'impuls del Laboratori d'Economia Circular - Gavà Circular i el finançament d'algunes de les seves activitats 20.000,00 14/12/2021 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901193/21 Fons Català Cooperació al Desenvolupament (FCCD) G17125832 Conveni de col·laboració entre l'AMB i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) per dur a terme de manera concertada 3 accions corresponents als àmbits de sensibilització, sostenibilitat ambiental i governança 33.300,00 30/11/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  901862/21 Creu Roja Libanesa 62692 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció i de col·laboració que s'adjunta com annex, a subscriure entre l'AMB i la Creu Roja Libanesa (CRL) per a dur a terme el projecte "Gestió de residus sòlids al Districte de Batroun, Nord del Líban", que té una previsió d'execució fins al 31 de maig de 2023 120.388,68 30/11/2021 Junta de Govern Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  902133/21 Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) G64693914 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció per 2021 a la Fundació Privada Catalunya-Europa per al desenvolupament del Projecte RE-CITY 30.000,00 30/11/2021 Consell Metropolità Àrea de Planificació Estratègica ?
  902297/21 Arquitectura sense fronteres (ASF) G60192614 Conveni de col·laboració entre l'AMB, Arquitectura Sense Fronteres, Conselho de Maputo i Agência Metropolitana de Transporte de Maputo per a l'execució del projecte "Mobilitat metropolitana: contribució a la implementació d'un model just, sostenible, segur i inclusiu, Gran Maputo, Moçambic" 189.000,00 30/11/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  902327/21 Associació Mundial de les Grans Ciutats, Metropolis G65011652 Conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Associació mundial de les grans metròpolis (Metropolis), per a la coordinació d'activitats internacionals 197.457,19 30/11/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  903636/21 Un Ponte Per (UPP) IT96232290583 Conveni de col·laboració entre l'AMB i Un Ponte Per (UPP) per a dur a terme el projecte "Gestió sostenible de residus sanitaris al Nord-est de Síria 116.844,00 30/11/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  903647/21 Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) 6142910881052 Conveni de col·laboració entre l'AMB i el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSSOPAMSS) per a l'execució del projecte "Espacio público AMSS: metrópolis inclusiva, participativa, segura y cuidadora 129.000,00 30/11/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  903648/21 Lesvos Solidarity EL997256876 Conveni de col·laboració entre l'AMB i Lesvos 60 Solidarity per a l'execució del projecte "Reciclatge a Lesbos: Una estratègia per a garantir els drets ambientals i els drets de les persones refugiades 38.000,00 30/11/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  903649/21 Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) 5658969 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció i de col·laboració que s'adjunta com annex , a subscriure entre l'AMB i la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) per a dur a terme el projecte "Barranco de bolsillo en la metrópolis: Espacio público para la sostenibilidad de los barrancos de Ciudad de Guatemala" que té una previsió d'execució de l'1 de novembre del 2021 al 30 d'abril del 2023 82.000,00 30/11/2021 Junta de Govern Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  903659/21 Mbolo Association 1011530089 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció i de col·laboració a subscriure entre l'AMB, Mbolo Association i Kanifing Municipal Council, per a dur a terme el projecte "Ya Fatou Market, un model de mercat sostenible a Gàmbia 69.000,00 30/11/2021 Junta de Govern Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  903886/21 Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL) G08890659 Conveni que figura a l'expedient a signar per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat per a l'organització de jornades de debat i edició de llibres 20.000,00 30/11/2021 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament de Polítiques urbanístiques ?
  904279/21 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F Conveni de Col·laboració entre l'AMB i la Universitat Politècnica de Catalunya per a impulsar el Hub UPC-AMB d'economia circular al Campus Besòs al si de les activitats del Campus Lab-2021" 17.500,00 30/11/2021 Consell Metropolità Àrea de Planificació Estratègica ?
  904312/21 Associació Pacte Iindustrial per a l'Impuls i la Transformació del Sector de l'Automoció envers l'Electromobilitat G61524070 Conveni que figura a l'expedient a signar amb l'Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona per a iniciatives que impulsin la transformació del sector de l'automoció envers l'electromobilitat de les empreses dels municipis metropolitans 15.000,00 30/11/2021 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  904888/21 Un Ponte Per (UPP) IT96232290583 Conveni de col·laboració entre l'AMB i Un Ponte Per per a l'execució del projecte "Gemar zero: emergència al Nord Est de Síria i resposta ambiental per al reciclatge de residus i compromís comunitar 172.484,00 30/11/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  905078/21 Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) G60353398 Conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) per tal de recolzar i impulsar la promoció del transport públic i de la mobilitat sostenible a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 6.000,00 30/11/2021 Consell Metropolità Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat ?
  902427/21 Fundació Francesc Eiximenis G46648655 Conveni de col·laboració entre l'AMB i la Fundació Francesc Eiximenis per l'establiment d'un marc de col·laboració per al projecte "El Temps de les Arts"o 15.000,00 09/11/2021 Junta de Govern Àrea d'Administració i Territori ?
  903972/21 Consorci Zona Franca Internacional, S.A.U. A61290292 Conveni que figura a l'expedient a signar amb CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. per a fer extensiu digitalment l'esdeveniment BARCELONA NEW ECONOMY WEEK 2021 50.000,00 09/11/2021 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  900329/21 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F Conveni regulador per la subvenció a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per la realització durant el curs 2020-21 del taller temàtic"ETSAB Visiting Studio" de l'ETSAB. 10.500,00 28/09/2021 Consell Metropolità Àrea d'Administració i Territori ?
  901890/19 Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) 5658969 " Addenda conveni de col·laboració entre l'AMB i FUNDAECO per a dur a terme el projecte "Barranco de bolsillo: propuesta innovadora para la sostenibilidad de los barrancos de Ciudad de Guatemala a través de la participación ciudadana y la diversificación del espacio público" 7.000,00 28/09/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  902272/21 Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement (CITILAB) G63445696 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement per desenvolupar durant el 2021 l'activitat CITILAB 200.000,00 28/09/2021 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  902304/21 Comitè Català per als Refugiats (Catalunya amb ACNUR) V62655659 Conveni d'emergència amb el Comité Català per als refugiats per dur a terme el projecte "Millora de l'accés a l'aigua potable a Alep, Síria" 50.000,00 28/09/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  903535/21 Fundació Internacional Olof Palme G59135723 Conveni entre l'AMB i la Fundació Internacional Olof Palme per a l'establiment d'un marc de col·laboració per al projecte "Defensa dels drets humans i formació a països subdesenvolupats". 13.522,77 28/09/2021 Junta de Govern Àrea d'Administració i Territori ?
  902478/21 Fundació Ernest Lluch G62881156 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la fundació Ernest Lluch per la realització dels diàlegs sobre l'ingrés mínim vital 15.000,00 14/09/2021 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  903354/20 Associació empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL) G59046193 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de l'associació empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL) per la creació d'una oficina metropolitana de serveis a les empreses 15.000,00 14/09/2021 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  900328/21 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F Conveni regulador per la subvenció a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per la realització durant el curs 2020-21 del Màster universitari en paisatgisme MBLandArch de l'ETSAB. 12.000,00 27/07/2021 Consell Metropolità Àrea d'Administració i Territori ?
  902068/21 Federació d'entitats de persones amb discapacitat física i orgànica Francesc Layret-COCEMFE Barcelona G59460543 Conveni regulador per la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'entitats de persones amb discapacitat física i orgànica Francesc Layret-COCEMFE Barcelona per al suport a municipis metropolitans en l'impuls a polítiques d'accessibilitat 65.000,00 27/07/2021 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  902326/21 Associació MedCités/MedCities G66401258 Conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Associació MedCités/MedCities per al funcionament de la Secretaria General de l'associació i per l'execució d'activitats internacionals i de cooperació a la Mediterrània 290.000,00 27/07/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  903341/20 Consorci del Besòs P5890053A Conveni de col·laboració entre el Consorci del Besòs i l'AMB per a l'execució del projecte VESTA, un projecte pilot per l'abordatge del sensellarisme pel perÍode 2021-23, 150.000,00 27/07/2021 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901631/19 Lesvos Solidarity EL997256876 Addenda del conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Lesvos Solidarity per a dur a terme el projecte "Refugi a Lesbos (Grècia): Connectant passat, present i futur 99.850,00 22/06/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  901959/21 Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) G08824187 Conveni de col·laboració entre l'AMB i la Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) per a la generació de coneixement i posicionament de l'AMB en l'àmbit de la governança metropolitana a nivell internacional. 200.000,00 22/06/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  901961/21 Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) G63518476 Conveni de col·laboració entre l'AMB i la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) per a l'intercanvi d'informació i la transferència de coneixements en l'àmbit de les relacions internacionals 40.000,00 22/06/2021 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  903340/20 Fundació BCN Formació Professional G64141757 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació BCN Formació Professional per al foment de l'FP a l'Area Metropolitana de Barcelona 290.000,00 22/06/2021 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901745/21 Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya G63371421 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per ampliar el coneixement i la promoció de les entitats socials i la lluita contra l'esquerda digital 75.000,00 25/05/2021 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901763/21 Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) G63891519 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) per al desenvolupament d'activitats d'associacionisme per la millora de polígons d'activitat econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona. 20.000,00 25/05/2021 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  900330/21 Associació Cultural 48H Open House per a la divulgació del patrimoni arquitectònic de Barcelona G65391815 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció entre l'AMB i l'Associació 48h Open House Barcelona per tal de recolzar i impulsar el XII Festival 48h Open House BCN 2021 15.000,00 11/05/2021 Junta de Govern Àrea d'Administració i Territori ?
  902672/20 Associació Barcelona Restaurants Sostenibles G67092734 Conveni de col·laboració entre l'associació Barcelona Restaurants Sostenibles i l'AMB per desenvolupar un projecte pilot entorn a les estratègies de circularitat i economia verda en els restaurants de la ciutat 25.000,00 11/05/2021 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  903359/20 Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per la realització de l'observatori de gènere metropolità 2021 20.000,00 11/05/2021 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901674/21 Associació Innobaix (Agència d'innovació industrial i coneixement del Baix Llobregat i l'Hospitalet) G65255788 Aprovació del conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Innobaix per al finançament d'activitats de promoció de la innovació 2021. 150.000,00 27/04/2021 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  903343/20 Associació Barcelona Time Use Iniciative for a Healthy Society G66200288 Conveni entre la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society i l'AMB per l'impuls de les polítiques dús del temps i organització de la International Time Use Week 2021 40.000,00 27/04/2021 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  902059/20 Creu Roja Q2866001G Conveni entre l'AMB i Cruz Roja Española per l'atorgament d'una subvenció al projecte "Atenció urgent a les necessitats bàsiques-Ajudes complementàries en l'alimentació a gent gran" 50.000,00 24/11/2020 Consell Metropolità Àrea d'Administració i Territori ?
  902231/20 Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) 6142910881052 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor del Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) 67.000,00 24/11/2020 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  902421/20 Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement (CITILAB) G63445696 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació pel foment de la societat del coneixement (Citilab) 200.000,00 24/11/2020 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  902426/20 Associació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) G60489937 Conveni de col·laboració entre l'Associació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona per l'atorgament d'una subvenció per les tasques de comunicació i participació al 2020 i primer trimestre de 2021 per al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 2030 (Barcelona Demà). 57.500,00 24/11/2020 Consell Metropolità Àrea de Planificació Estratègica ?
  902593/20 Associació Observatori de Drets Humans (DESC) G61829198 Conveni amb l'Associació Observatori de Drets Humans (DESC) per l'elaboració d'un estudi recopilatori de bones pràctiques en matèria de resposta a l'emergència habitacional adreçat a tècniques municipals. 10.000,00 24/11/2020 Consell Metropolità Àrea de Presidència ?
  900435/20 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Q0875010A Conveni entre l'AMB i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) per a l'organització de la XI edició de la biennal internacional de paisatge 25.000,00 10/11/2020 Junta de Govern Àrea d'Administració i Territori ?
  902058/20 Fundació Internacional Olof Palme G59135723 Conveni entre l'AMB i la Fundació Internacional Olof Palme per l'atorgament d'una subvenció per al projecte "Defensa dels drets humans i formació a països subdesenvolupats" 13.522,77 27/10/2020 Junta de Govern Àrea d'Administració i Territori ?
  902060/20 Institució Economica i empresarial Ignasi Villalonga G97148746 Conveni entre l'AMB i l'Associació Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga per l'atorgament d'una subvenció per al projecte de "Col·laboració amb la càtedra d'economia, empresa i pensament de l'EURAM". 15.000,00 27/10/2020 Consell Metropolità Àrea d'Administració i Territori ?
  902094/20 Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya G63371421 Conveni entre l'AMB i la Taula d'entitats dels tercer sector social per l'anàlisi de la realitat digital en l'àmbit social 15.000,00 27/10/2020 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901053/20 Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL) G08890659 Conveni regulador de la concessió d'una subvenció directa a favor del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat per a l'organització de jornades de debat i edició de llibres 20.000,00 29/09/2020 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques ?
  901610/20 Associació Barcelona Time Use Iniciative for a Healthy Society G66200288 Conveni entre Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society i l'AMB per a l'impuls de les polítiques d'us del temps i la Organització de la International Time Use Week 15.000,00 29/09/2020 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901839/20 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F Conveni de col·laboració entre l'AMB i la UPC per impulsar el HUB UPC-AMB d'economia circular al campus del Besòs al si de les activitats del campus lab any 2000. 17.500,00 29/09/2020 Consell Metropolità Àrea de Planificació Estratègica ?
  901270/20 Comitè Català per als Refugiats (Catalunya amb ACNUR) EL997256876 Conveni d'emergència amb ACNUR per Covid-19 a Síria. Protecció i accés a l'habitatge per la població desplaçada interna i refugiada a Alep. 40.000,00 15/09/2020 Junta de Govern Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  900107/20 Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis autonòmics I locals G58302175 Recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern (2a convocatòria 2020) 15.495,00 28/07/2020 Junta de Govern Agència de Transparència
  900107/20 Fundación Hay Derecho G87189437 Recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern (2a convocatòria 2020) 26.884,00 28/07/2020 Junta de Govern Agència de Transparència
  900107/20 Universitat Pompeu Fabra Q5850017D Recerca en làmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern (2a convocatòria 2020) 10.000,00 28/07/2020 Junta de Govern Agència de Transparència
  900689/20 Associació Innobaix (Agència d'innovació industrial i coneixement del Baix Llobregat i l'Hospitalet) G65255788 Conveni entre l'AMB i l'Associació Innobaix, Agència d'Innovació industrial i coneixement del Baix Llobregat per al finançament d'activitats de promoció de la Innovació durant l'exercici 2020, 145.000,00 28/07/2020 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  900817/20 Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) G63891519 Conveni entre entre l'AMB i la UPIC per al foment i millora de l'associacionisme dels polígons d'activitat econòmica a l'AMB durant el 2020 15.000,00 28/07/2020 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901243/20 Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (ProCornellà) A58283342 Conveni de col·laboració entre ProCornellà i l'AMB per a l'impuls 20.000,00 07/07/2020 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901144/20 Associació MedCités/MedCities G66401258 Conveni de col·laboració entre l'AMB i MedCités/MedCities pel funcionament de la Secretaria General de l'associació i per a les activitats internacionals i de cooperació a la Mediterrània 290.000,00 30/06/2020 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  901147/20 Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) G08824187 Conveni de col·laboració entre l'AMB i el CIDOB per a la generació de coneixement i posicionament de l'AMB en l'àmbit de la governança metropolitana a nivell internacional 200.000,00 30/06/2020 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  901149/20 Associació Mundial de les Grans Ciutats, Metropolis G65011652 Conveni de col·laboració entre l'AMB i Metròpolis per a la coordinació d'activitats internacionals iniciades al 2020 i que finalitzen el 31 de desembre del 2020. 221.063,00 30/06/2020 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  901145/20 Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) G63518476 Conveni de col·laboració entre l'AMB i la Fundació Institut de Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) per a l'intercanvi d'informació i la transferència de coneixements en l'àmbit de les relacions internacionals. 40.000,00 28/05/2020 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  900355/20 Fundació BCN Formació Professional G64141757 Conveni entre l'AMB i Fundació BCN FP per al foment de l'FP a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 280.000,00 06/05/2020 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  902244/19 Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis autonòmics I locals G58302175 Conveni atorgament subvenció per incorporar la mirada metropolitana als estudis de la Fundació Carles Pi i Sunyer 160.000,00 03/04/2020 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  1155/17 UGT Federació de serveis públics G78085149 Pròrroga per a l'any 2019 del Conveni signat amb la Federació d'empleats dels serveis públics de la UGT de Catalunya (FeSP-UGT de Catalunya 27.406,15 17/12/2019 Consell Metropolità RRHH ?
  901375/19 Associació Cultural 48H Open House per a la divulgació del patrimoni arquitectònic de Barcelona G65391815 Conveni per a la realització del Festival 48H OPEN HOUSE BCN 2019 15.000,00 26/11/2019 Junta de Govern Àrea d'Administració i Territori ?
  901376/19 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F " Conveni per a l'edició de la publicació "ETSAB Visiting Studio 2014-2019"." 6.500,00 26/11/2019 Junta de Govern Àrea d'Administració i Territori ?
  900314/19 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F " Conveni per a la realització, durant el curs 2018-2019, del taller temàtic "ETSAB Visiting Studio" de l'ETSAB." 90.000,00 22/10/2019 Junta de Govern Àrea d'Administració i Territori ?
  900806/19 Institució Economica i empresarial Ignasi Villalonga G97148746 Conveni per al projecte "Estudis sobre economia i empresa de l'Euram. Publicació revista IIVEE". 15.000,00 01/10/2019 Consell Metropolità OTG Coordinació economic-administrativa ?
  900942/19 Fundació Internacional Olof Palme G59135723 Conveni per al projecte "Sensibilització, reconeixement i defensa dels Drets Humans al Tercer Món". 13.522,77 21/05/2019 Junta de Govern Oficina Tècnica de Gerència ?
  900609/19 Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) G08824187 Conveni per a la generació de coneixement i posicionament de l'AMB en l'àmbit de la governança metropolitana a nivell internacional 200.000,00 26/03/2019 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  900543/19 Future Pionners for empowering Comunities 200124986 " Conveni per dur a terme el projecte "Optimització de la recollida i el transport dels residus sòlids als municipis del nord de Jordània"." 62.068,80 26/03/2019 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  900560/19 Comitè Català per als Refugiats (Catalunya amb ACNUR) G62655659 Conveni per dur a terme el projecte "Alep: Protecció i assistència bàsica a població resident". 70.000,00 26/03/2019 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  207/19 Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) G63891519 Conveni per al desenvolupament d'activitats de millora per el teixit productiu i la promoció econòmica metropolitana. 15.000,00 26/03/2019 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  139/19 Associació mundial de les grans metròpolis (Metropolis) G65011652 Conveni per a la coordinació d'activitats internacionals 221.063,00 26/02/2019 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  900236/19 Un Ponte Per (UPP) IT96232290583 Conveni per dur a terme el projecte "Gestió de Residus Sanitaris al Nord-est de Síria: Suport a Municipis i Infraestructures Sanitàries per a un Cicle de Gestió de Residus Segur i sostenible". 127.700,00 26/02/2019 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  182/19 Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H Conveni per al finançament d'activitats d'impuls i promoció de la formació professional i de l'atenció social. 20.000,00 26/02/2019 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  901446/18 Asociación Tècnica de Carreteras G28457323 " Conveni per a l'organització del VII Simposi de Túnels de Carreteres a Barcelona." 15.000,00 29/01/2019 Consell Metropolità Coordinació general d'infraestructures ?
  45/19 Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement (CITILAB) G63445696 Conveni per al desenvolupament d'activitats de recerca i promoció de la innovació social, oberta i inclusiva. 200.000,00 29/01/2019 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  1823/18 Creu Roja Libanesa 1061 Conveni per dur a terme el projecte "Reducció de riscos per inundació al municipi de Haql El Azimeh, Nord del Líban" per contribuir a l'alleujament de la crisi ambiental al Líban. 109.241,53 27/11/2018 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  1780/18 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Q0875010A Conveni per a l'organització de la X edició de la Biennal Internacional de Paisatge. 20.000,00 13/11/2018 Junta de Govern Àrea d'Administració i Territori ?
  1591/18 Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) 6142910881052 Conveni per dur a terme el projecte "Enfortint la gestió de l'espai públic en el marc de l'equitat, cultura de pau i sostenibilitat a l'Àrea Metropolitana de San Salvador". 150.000,00 30/10/2018 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  1267/18 Mezzaluna rossa Kurdistan Itala Onlus IT92123770494 " Conveni per a dur a terme el projecte "Millora del subministrament d'aigua potable a Kobani (Nord de Siria)"" 72.177,86 29/07/2018 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  1181/18 Comitè Català per als Refugiats (Catalunya amb ACNUR) G62655659 Conveni per dur a terme el projecte "Protecció i assistència bàsica a població resident a Síria" 70.000,00 24/07/2018 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  775/18 Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis autonòmics I locals G58302175 Conveni per al projecte "Banc de Bones Pràctiques" 10.000,00 26/06/2018 Consell Metropolità Oficina Tècnica de Gerència ?
  1001/18 Creu Roja Q2866001G " Conveni per al projecte "Atenció urgent a les necessitats bàsiques - Ajudes Complementàries en l'alimentació a Gent Gran"." 50.000,00 26/06/2018 Junta de Govern OTG Coordinació economic-administrativa ?
  639/18 Institució Economica i empresarial Ignasi Villalonga G97148746 Conveni per al projecte "L'àmbit municipal de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani". 15.000,00 26/06/2018 Consell Metropolità OTG Coordinació economic-administrativa ?
  784/18 Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement (CITILAB) G63445696 " Conveni per al desenvolupament d'activitats d'investigació i promoció de la innovació social, oberta i inclusiva" 200.000,00 29/05/2018 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  694/18 Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI. Fundació Privada) G63518476 Conveni per a l'intercanvi d'informació i la transferència de coneixements en l'àmbit de les relacions internacionals. 20.000,00 29/05/2018 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  875/18 Universitat Pompeu Fabra Q5850017D Conveni per a la recerca relativa a la millora institucional dels sistemes de transparència i retiment de comptes. 20.000,00 15/05/2018 Junta de Govern Agència de Transparència ?
  787/18 Universitat de Barcelona, UB Q0818001J Conveni per a la recerca "Desplegant la transparència: els criteris ètics en la planificació urbanística". 19.759,82 15/05/2018 Junta de Govern Agència de Transparència ?
  680/18 Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) G08824187 Conveni per per a la generació de coneixement i posicionament de l'AMB en l'àmbit de la governança metropolitana a nivell internacional i per la que es regula una subvenció a atorgar al CIDOB. 200.000,00 24/04/2018 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  573/18 " Fundació Fòrum Ambiental" G61534954 Conveni per el desenvolupament d'activitats d'estudis i d'investigació relatives a la l'ecoinnovació i la competitivitat metropolitana en els àmbits dels sectors agroalimentari i de la logística i mobilitat sostenible 12.600,00 20/03/2018 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  328/18 Associació mundial de les grans metròpolis (Metropolis) G65011652 Conveni per a la coordinació d'activitats internacionals 221.063,00 20/03/2018 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  99/2018 Associació MedCités/MedCities G66401258 Conveni per al funcionament de la Secretaria General de l'associació i per a l'execució d'activitats internacionals i de cooperació a la Mediterrània. 265.000,00 06/03/2018 Junta de Govern Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  427/18 Associació Innobaix (Agència d'innovació industrial i coneixement del Baix Llobregat i l'Hospitalet) G65255788 Conveni per al finançament d'activitats de promoció de la Innovació durant l'exercici 2018, amb l'objectiu de col.laborar per la realització d'activitats de promoció i desenvolupament de la innovació a la comarca del Baix Llobregat i l'Hospitalet, 90.000,00 27/02/2018 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  425/18 Fundació Barcelona Formació Professional G64141757 Conveni per al foment de l'FP a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 247.400,00 27/02/2018 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  1899/17 Creu Roja Libanesa 1061 Conveni per dur a terme el projecte "Gestió de residus sòlids al Municipi d'Amioun, Nord del Líban" per contribuir a l'alleujament de la crisi ambiental al Líban. 81.576,41 28/11/2017 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  2015/17 Lesvos Solidarity 997256876 Conveni per dur a terme el projecte "Reciclatge solidari a Lesbos: contribuïm als drets de les persones refugiades i el dret a la sostenibilitat ambiental". 51.430,00 28/11/2017 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  2022/17 Un Ponte Per (UPP) IT96232290583 Conveni per dur a terme el PROJECTE "Projecte d'emergència al Kurdistan sirià: Contribuir a l'exercici dels drets humans de les persones refugiades a la regió d'Euphrates". 32.142,86 28/11/2017 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  2058/17 Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) G64693914 Conveni per a la sostenibilitat social en el marc de l'observatori mundial metropolità. 70.000,00 28/11/2017 Consell Metropolità Àrea Presidència ?
  2409/16 Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) G60353398 " Conveni per regular la subvenció, per a promocionar i potenciar l'ús del transport públic metropolità." 24.000,00 31/10/2017 Consell Metropolità Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat ?
  505/17 Associació Mundial de les Grans Ciutats, Metropolis G65011652 Conveni per a la coordinació d'activitats internacionals. 221.063,00 05/10/2017 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  1594/17 Fons Català Cooperació al Desenvolupament (FCCD) G17125832 Conveni per dur a terme 4 projectes corresponents als àmbits de sostenibilitat ambiental (2), educació per a la ciutadania global (1) i governança (1). 37.000,00 05/10/2017 Consell Metropolità Àrea d'Internacional i Cooperació ?
  1155/17 UGT Federació de serveis públics G78085149 Conveni per contribuir a la consolidació i desenvolupament de les estructures sindicals i de representació dels treballadors públics de l'AMB i del territori metropolità. 27.406,15 25/07/2017 Consell Metropolità Oficina Tècnica de Gerència ?
  1192/17 Creu Roja Q2866001G Conveni entre l'AMB i Cruz Roja Española per a l'entrega d'ajudes complementàries a la gent gran 50.000,00 25/07/2017 Junta de Govern Oficina Tècnica de Gerència ?
  1155/17 Federació de Serveis a la Ciutadania-CCOO Catalunya G08496606 Conveni per contribuir a la consolidació i desenvolupament de les estructures sindicals i de representació dels treballadors públics de l'AMB i del territori metropolità. 27.406,15 25/07/2017 Consell Metropolità Oficina Tècnica de Gerència ?
  900450/23 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F Conveni per a la realització, durant el curs 2022-2023, del Màster Universitari en Paisatgisme MBLandArch de l'ETSAB. 18.000,00 24/10/2023 Consell Metropolità Àrea d'Administració i Territori ?
  900449/23 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F Conveni per a la realització, durant el curs 2022-2023, del taller temàtic "ETSAB Visiting Studio" de l'ETSAB. 11.500,00 24/10/2023 Consell Metropolità Àrea d'Administració i Territori ?
  901686/23 Fundació per la prevenció de residus i el consum – REZERO G64007404 Conveni pel projecte «Reducció del tèxtil sanitari a l'àrea metropolitana de Barcelona» 60.000,00 15/06/2023 Junta de Govern Àrea d'Ecologia ?
  900596/23 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Q0818003F Conveni per impulsar el HUB UPC-AMB d'economia circular amb el suport del campus Diagonal-Besòs al si de les activitats del Campus Lab – any 2023. 17.500,00 23/05/2023 Consell Metropolità Àrea d'Ecologia ?
  900447/23 Associació Cultural 48H Open House per a la divulgació del patrimoni arquitectònic de Barcelona G65391815 Conveni per recolzar i impulsar el XIII Festival 48h Open House BCN 2023. 13.500,00 26/09/2023 Consell Metropolità Àrea d'Administració i Territori ?
  901901/23 Creu Roja Q2866001G Conveni pel projecte "Atenció Urgent a les necessitats bàsiques per la prestació d'ajudes complementàries en l'alimentació a la gent gran" 50.000,00 26/09/2023 Consell Metropolità Oficina Tècnica de Gerència ?
  901108/23 Consorci Zona Franca Internacional, S.A.U. A61290292 Conveni per dotar-se dels mecanismes oportuns per organitzar digitalment la quarta edició de l'esdeveniment BNEW 2023. 50.000,00 26/09/2023 Consell Metropolità Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?
  900448/23 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Q0875010A Conveni per a l'organització de la XII edició de la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona. 25.000,00 24/10/2023 Junta de Govern Àrea d'Administració i Territori ?
  901507/23 Fundació Internacional Olof Palme G59135723 Conveni per l'establiment d'un marc de col·laboració per al projecte "Democràcia, dret humans i geopolítica" que figura a l'expedient. 13.522,77 24/10/2023 Consell Metropolità OTG Coordinació economic-administrativa ?
  900758/23 Fundació Francesc Eiximenis G46648655 Conveni per l'establiment d'un marc de col·laboració per al projecte "III Premis El Temps de les Arts" que figura a l'expedient. 15.000,00 13/11/2023 Junta de Govern OTG Coordinació economic-administrativa ?
  901675/23 Fira Internacional de Barcelona Q0873006A Conveni per al projecte "Congrés Internacional Social Housing Festival (ISHF) 2023" 50.000,00 13/11/2023 Junta de Govern OTG Coordinació economic-administrativa ?
  901393/23 Fundació Terra Pagesa G16800807 Conveni per al projecte denominat "Escalabilitat del projecte Terra Pagesa a través de la posada en marxa del centre logístic a l'espai Biomarket". 50.000,00 13/11/2023 Junta de Govern Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ?

  Last updated: 19/02/2024