Justificació i control financer de les subvencions i ajuts públics atorgats

AGT3303 - Justificació o retiment de comptes de les subvencions i ajuts públics per part dels beneficiaris i informació relativa al control financer de les subvencions i ajuts públics atorgats.

 • Disponibilitat:
  Pendent de publicació
 • Observacions:
  A partir de l'any 2022, l'arxiu d'excel que recull la informació sobre les subvencions atorgades, preveu vàries columnes per a la sistematització de la informació sobre la justificació: termini, data de justificació, import pagat, import pendent, import total justificat, import total validat per intervenció i sessió de l'òrgan de govern en el que es dona compte de la justificació. Tot i així, aquests camps estan buits de contingut i tampoc es publica cap informació sobre el control financer de les subvencions i ajuts públics atorgats.
 • Reutilització:
  No aplicable
 • Servei responsable:
  Intervenció, Servei de Gestió Econòmica
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.22