Plecs de clàusules administratives generals

AGT3119 - Plecs de clàusules administratives generals de contractació, incloent clàusules socials, mediambientals, lingüístiques i de foment de la investigació i recerca.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Ambientalització de contractes
 • Observacions:
  En l'apartat del web corporatiu que aglutina la informació sobre contractació pública, hi ha una secció anomenada "ambientalització de contractes" que fa públic el full de ruta que regirà la incorporació de criteris medi ambientals en la contractació. Des del portal de transparència, es pot accedir a la instrucció sobre clàusules de transparència als plecs de condicions econòmicoadministratives particulars. Si bé en la informació individual de cada licitació es poden consultar els plecs de clàusules administratives particulars corresponents, no es fa cap referència als plecs de clàusules generals.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Fonts adicionals:
  Instruccions i circulars
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  19.12.22