Incompatibilitats dels empleats públics

AGT1303 - Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics en els quals es faci constar: nom i cognom de l'empleada o empleat; lloc de treball ocupat i departament en què s'integra; data de resolució; detall de l'activitat secundària, pública o privada, amb referència al tipus d'activitat o professió, a l'àmbit concret d'actuació professional, el nombre total d'hores de dedicació, i el nom o raó social de l'empresa o entitat on es desenvolupi; tipus de vinculació en l'activitat secundària; localització de l'entitat o empresa on es realitza l'activitat secundària, quan sigui rellevant conèixer l'àmbit territorial per gestionar un eventual conflicte d'interès.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Personal AMB
 • Observacions:

  En l’apartat Personal AMB del web corporatiu es publica un document pdf amb la relació d’autoritzacions de compatibilitat dels empleats públics i del personal directiu que inclou un extracte de les resolucions sobre el règim d’incompatibilitats, aprovades l'any 2021 i fins al mes de juliol de 2022, amb tota la informació exigida. Per tant, no inclouen les autoritzacions de compatibilitat aprovades posteriorment a aquesta data que s'han de consultar mitjançant les actes de la Junta de Govern número 5, 8, 12, 17 i 19/2023.

 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Fonts adicionals:
  Actes de la Junta de Govern
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Contínua (dins del termini màxim de dos mesos des de la data de resolució)
 • Data d'aquesta fitxa:
  19.12.23