Aigua

Informació sobre les diferents fases del cicle integral de l'aigua

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia

Dades relacionades

Nombre d'abonats per tipologia de subministrament. Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Nombre d'abonats per tipologia d'ús. Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Aigua consumida per usos. Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia

Dades relacionades

Instal·lacions de regeneració i cabal reutilitzat. Format XLS
Freqüència d'actualització: anual