Vehicle privat

Informació anual sobre el parc de vehicles per cada mil habitants

Font: IERMB a partir de l'Idescat.

Font: Idescat