Informacions de publicitat activa

A través del Portal de Transparència, l'AMB ofereix de manera proactiva la informació d'interès general de què disposa fruit de la seva activitat pública en l'exercici de les seves competències. L'accés a aquesta informació ha de permetre la ciutadania conèixer millor la institució, les seves funcions i programes d'actuació.

Façana amb finestres
Aquestes finestres d'informació estaran sotmeses a una renovacio i revisió constants.

D'aquesta manera, l'AMB compleix el principi de responsabilitat i retiment de comptes (que preceptua la legislació sobre transparència), i la societat disposa d'informació veraç, de qualitat i rellevant per tal de poder avaluar amb coneixement objectiu l'actuació d'aquesta Administració.

La informació que trobareu en la pàgina de Transparència de la informació pública està agrupada per temes i recull les obligacions que estableix el títol II de la transparència de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.