Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Dret d'accés a la informació pública

Tecla amb la inscripció Acces
El dret d'accés a la informació pública és un dels eixos bàsics de la transparència. Es configura com un veritable dret subjectiu del ciutadà, que complementa la informació que aquest pot obtenir per via de la transparència activa que posa al seu abast el Portal de Transparència.

Mitjançant aquesta eina, el ciutadà pot accedir a la informació pública, entesa aquesta com tota aquella que ha estat elaborada per l'Administració i entitats vinculades i la que aquestes tinguin en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministrin la resta de subjectes obligats d'acord amb l'establert per la Llei.

El sol·licitant no ha de justificar la seva petició, només cal que concreti aquesta i s'identifiqui per tal d'accedir a la informació, llevat que existeixi un límit legal sobre aquesta. L'exercici d'aquest dret s'ha de basar en la responsabilitat de la ciutadania front l'interès públic.

Per tal de canalitzar les peticions de dret d'accés que es formulin davant l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ha establert el procediment que ha de seguir la tramitació de les sol·licituds i es dotarà el Portal amb un formulari electrònic per a les peticions que es tramitin mitjançant signatura digital.

Peticions rebudes a data 31 de dessembre del 2016: 35 peticions

Accés al formulari electrònic i tramitació del Dret d'accés a la informació pública

Circular del procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Mapa gràfic del procediment d'exercici del dret d'accès a la informació pública

Memòria de l'exercici del dret d'accés a la informació pública (31 d'Agost 2016)

Petició de confidencialitat del peticionari en l'exercici del dret d'accés

Recomanacions de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública