Accés a la informació pública

Dret a saber

El dret d'accés a la informació pública és un dels eixos bàsics de la transparència. Es configura com un veritable dret subjectiu del ciutadà, que complementa la informació que aquest pot obtenir per via de la transparència activa que posa al seu abast el Portal de Transparència.

Mitjançant aquesta eina, el ciutadà pot accedir a la informació pública, entesa aquesta com tota aquella que ha estat elaborada per l'Administració i les entitats vinculades i la que aquestes tinguin en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministrin la resta de subjectes obligats d'acord amb l'establert per la Llei.

El sol·licitant no ha de justificar la seva petició, només cal que la concreti i que s'identifiqui per tal d'accedir a la informació, llevat que existeixi un límit legal sobre aquesta. L'exercici d'aquest dret s'ha de basar en la responsabilitat de la ciutadania enfront de l'interès públic.

Per tal de canalitzar les peticions de dret d'accés que es formulin davant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ha establert el procediment que ha de seguir la tramitació de les sol·licituds i es dotarà el Portal amb un formulari electrònic per a les peticions que es tramitin mitjançant signatura digital.Període de suspensió dels terminis administratius

Entre el 10 i el 31 de març de 2021 van estar suspesos els terminis administratius, arran d'un incident de seguretat que va afectar els sistemes d'informació i de tramitació administrativa de l'AMB. La suspensió es va establir per Decret de Presidència de 17 de març de 2021, de suspensió dels terminis administratius (publicat al BOP de 19 de març de 2021) i l'aixecament de la suspensió es va establir per Decret de Gerència 889/2021, de 30 de març de 2021, de represa dels terminis administratius (publicat al BOP el 31 de març de 2021). Totes les sol·licituds d'accés a la informació pública que el 10 de març de 2021 es trobaven en el termini per resoldre i/o lliurar la informació sol·licitada han vist ampliats aquests terminis pel temps que van estar sospesos els terminis administratius.Diagrama 1 del procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública

Diagrama 2 del procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública
Tecla amb la inscripció Acces

Memòries de l'exercici del dret d'accés a la informació pública a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Memòria 2021

Memòria 2020

Memòria 2019

Memòria 2018

Memòria 2017

Memòria 2016

Logotip de la GAIP

Dictàmens de la Comissió de Garantia del Dret d'Accès a la Informació Pública (GAIP) emesos a petició de la Agència de Transparència.

Dictamen núm. 3/2016 Consulta general relativa a la inlcusió d'altres adminsitracions dins del concepte de tercer afectat a efectes de l'aplicación del artícle 31 de la llei de transparencia, 29/06/2016.

Dictamen núm. 4/2016 Consulta general relativa a la posició que ocupen els prestadors privats de serveis públics de l'article 3.1.d de la llei 19/2014 en el procediment d'accés a la informació que es troba en el seu poder, 29/6/2016.

Dictamen núm. 5/2016 Consulta general sobre le límit del secret i la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració, el límit de la igualtat de les parts en els processos judicials i la seva incidència en l'accés a la informació relativa a l'estratègia de l'Adminsitració en un procés judicial del qual sigui part, 13/10/2016.

Dictamen núm. 6/2016 Consulta general sobre l'entrada en vigor i referència temporal de les oligacions de publicitat activa i necessitat d'elaborar la informació sol·licitada, 26/10/2016.

Dictamen núm. 7/2016 Consulta general sobre accés de les persones interessades a la informació continguda en un procediment adminstratiu en tràmit o obert, 30/11/2016.

Relació de tots els dictàmens emesos per la GAIP