• Sòl

    Informació sobre l'evolució del territori metropolità pel que fa a l'ocupació del sòl, els usos i el règim de planejament urbanístic a l'àmbit de l'AMB en els darrers 50 anys

    Edificis i habitatges