Normativa

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a ens local de caràcter territorial, té potestat normativa i reglamentària, així com tributària i tarifària, en l'àmbit de les seves competències, tal com estableix l'article 3 del títol preliminar de la Llei 31/2010 de l'AMB i d'acord amb les lleis autonòmiques i estatals que regulen el règim local.

Aquesta potestat normativa es tradueix en l'aprovació de reglaments, ordenances reguladores i fiscals que permeten, entre altres objectes, regular:

  1. L'exercici d'activitats dels particulars, tot sotmetent-les a llicència o autorització prèvies, a comunicació prèvia o declaració responsable i a altres mesures d'inspecció i control administratiu d'acord amb la legislació sectorial corresponent.
  2. L'organització i el funcionament dels serveis i les activitats de la seva competència, amb l'adopció de les diverses formes de gestió dels serveis públics establertes per les lleis.
  3. L'establiment de preus públics i tarifes.
Normativa metropolitana

L'AMB us ofereix un cercador de la normativa urbanística metropolitana (NUMAMB) d'aplicació als municipis on és vigent el Pla General Metropolitá de Barcelona.

Cercador NUMAMB

Normativa marc

A més de la normativa aprovada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al desenvolupament de la seva activitat, aquesta també es desenvolupa d'acord amb un marc legislatiu de normes aprovades per altres institucions.

En els següents enllaços trobareu actualitzada tota la legislació estatal, autonòmica i local:

Normativa sobre règim local

Portal Jurídic de Catalunya

LEXCAT, web sobre legislació estatal

Cercador d'informació de diaris oficials CIDO (Diputació de Barcelona)