Legalitat urbanística

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística (SPLU), exerceix les funcions de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.

Per bé que l'exercici de la potestat de protecció de la legalitat urbanística correspon de manera preferent al municipi, l'AMB l'exerceix en aquests espais naturals per delegació dels ajuntaments, de conformitat amb l'establert a l'article 36.f) de la Llei 31/2010, de 3 d'agost.

 

Protecció urbanística dels espais naturals

El territori metropolità disposa d'espais naturals gestionats de forma consorciada per tal de dotar de coherència les polítiques públiques i garantir la màxima eficàcia dels recursos humans i econòmics disponibles.

Un dels aspectes més destacables en la preservació d'un espai natural és l'exercici de les eines de protecció de la legalitat urbanística que assegurin la restauració de l'entorn. L'ús d'aquesta competència té un indubtable efecte dissuasiu de prevenció de futures infraccions. 

La seva aplicació en un espai natural metropolità recomana que l'exercici de la competència de protecció de la legalitat urbanística s'atribueixi a un ens supramunicipal. Això permet l'aplicació de criteris comuns en la resolució de les actuacions i a l'hora fa possible la gestió de competències locals en els municipis metropolitans amb menors possibilitats tècniques.

Per aquests motius, l'Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix, per delegació dels ajuntaments, les funcions de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, en concordança amb la seva partipació en els consorcis de gestió i en l'elaboració i tramitació dels plans especials de protecció. 
 


Puja
Memòries

Aquest apartat recull les memòries de les accions impulsades anualment pel Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística (SPLU) adscrit a l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques.

La memòria informa de les actuacions dutes a terme en el marc dels convenis de delegació de competències signats amb els ajuntaments amb territori al Parc Agrari del Baix Llobregat i al Parc Natural de la Serra de Collserola.

Memòria SPLU 2023
Memòria SPLU 2022
Memòria SPLU 2021
Memòria SPLU 2020
Memòria SPLU 2019


Puja