Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

El codi ètic de l'AMB

Entre les funcions assignades per Decret de Presidència de l'AMB a l'Agència de Transparència s'hi troba promoure l'aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per aquest motiu, l'Agència ha impulsat la creació del Grup de treball per elaborar el codi de conducta d'alts càrrecs, liderat per la senyora Victoria Camps, membre del Consell Assessor de Transparència Metropolitana i per la directora de l'Àgencia, la senyora Gemma Calvet. En el grup participaran els alts càrrecs de l'AMB, ens dependents i entitats vinculades. Amb aquesta metodologia volem afavorir una transparència compartida i no impositiva, per fer valdre el principi de corresponsabilitat i participació.

El grup de treball s'organitza en dues sessions durant les quals s'elaborarà i es validarà el codi de conducta. Aquesta proposta de codi serà elevada als òrgans de govern metropolitans perquè l'aprovin.

Està previst que les tasques del grup de treball es completin a finals de maig de 2016, per la seva publicació en aquest portal i posterior avaluació.
Decret de presidència de funcions de l'Agència
Títol V. Del bon govern 
 • Capítol I. Codi de conducta dels alts càrrecs
  Article 54. Àmbit d'aplicació
  1. Les disposicions d'aquest capítol són aplicables als alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local i dels altres organismes i institucions públiques inclosos en l'article 3.1.

  2. Als efectes d'aquest títol, tenen la consideració d'alts càrrecs les persones que determina l'article 4.2.

  Article 55 Principis d'actuació
  1. Els alts càrrecs han d'actuar d'acord amb els principis ètics i les regles de conducta següents:

  a) El respecte de la Constitució, l'Estatut d'autonomia i el principi de legalitat.

  b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.

  c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d'interès, establert pel títol IV.

  d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos.

  e) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.

  f) L'ajustament de la gestió i l'aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s'han concebut.

  g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.

  h) L'exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d'acord amb el que estableix la legislació sobre incompatibilitats.

  i) L'exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte.

  j) La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l'interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

  k) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

  l) La bona fe.

  m) L'exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se'ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l'execució de llurs funcions.

  n) El deure d'abstenir-se d'intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun dels supòsits d'abstenció que estableix la Llei.

  o) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l'exercici de llurs competències.

  2. Les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

  3. El Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l'article 3.1 han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a què fa referència l'apartat 1, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta llei.

  Article 56 Incompatibilitats i declaracions.
  1. Els alts càrrecs estan subjectes al règim d'incompatibilitats i a les obligacions de declaració d'activitats, de béns patrimonials i d'interessos establerts per la legislació específica.

  2. El Registre de declaracions d'activitats és públic. L'accés als registres de les declaracions dels béns patrimonials i d'interessos es regeix per llur normativa específica, sens perjudici de la qual s'ha de fer pública una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs, que no n'ha d'incloure les dades de localització ni les que siguin necessàries per a salvaguardar la privacitat i la seguretat dels titulars.

  Article 57 Publicitat de les condicions d'accés.
  1. L'Administració, les institucions públiques i els organismes inclosos en l'article 3.1 han de donar a conèixer els criteris d'acord amb els quals es designa una persona perquè ocupi un alt càrrec. A aquest efecte, han de fer públic el currículum amb els mèrits professionals i tècnics de la persona nomenada.

  2. Els nomenaments d'alts càrrecs s'han de fer atenent criteris de competència professional, entre persones amb qualificació i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada.