Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

El codi ètic de l'AMB

Entre les funcions assignades per Decret de Presidència de l'AMB a l'Agència de Transparència s'hi troba promoure l'aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per aquest motiu, l'Agència ha impulsat la creació del Grup de treball per elaborar el codi de conducta d'alts càrrecs, liderat per la senyora Victoria Camps, membre del Consell Assessor de Transparència Metropolitana i per la directora de l'Àgencia, la senyora Gemma Calvet. En el grup participaran els alts càrrecs de l'AMB, ens dependents i entitats vinculades. Amb aquesta metodologia volem afavorir una transparència compartida i no impositiva, per fer valdre el principi de corresponsabilitat i participació.

El grup de treball s'organitza en dues sessions durant les quals s'elaborarà i es validarà el codi de conducta. Aquesta proposta de codi serà elevada als òrgans de govern metropolitans perquè l'aprovin.

Proposta de Codi ètic i de conducta pels alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades

Proposta de Codi ètic i de conducta [versió en PDF]

Preàmbul i principis

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l'article 55.1, concreta els principis i regles de conducta que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs. Al mateix temps, en l'apartat 3, indica que "el Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l'article 3.1 han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a que fa referència l'apartat 1, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta llei".

L'Agència de Transparència de la Àrea Metropolitana de Barcelona, per la seva part, fa palès que "fomenta la seva actuació en una sèrie de principis i valors que defineixen el bon govern, que parteixen del foment del compromís personal i es reflecteixen en el treball en equip corporatiu".

Aquests principis son:

Legalitat

Responsabilitat

Integritat

Retiment de comptes

Dret a la informació

Objectivitat

Ètica pública

Equitat

Tots i cadascun d'aquests principis expliciten, d'una manera o d'una altra, la necessària correspondència entre els drets de la ciutadania i els deures de qui ha assumit el compromís de garantir aquests drets. Més enllà de guiar-se pel principi de legalitat, els alts càrrecs son els màxims responsables de l'obligació de complir i fer complir la llei i adaptar-la o interpretar-la d'acord amb les circumstàncies de cada situació i en benefici de l'interès general i del bon govern. A la vegada, el codi ètic ha de constituir una garantia per l'alt càrrec subscriptor, en el sentit que li ofereix una eina d'autoregulació ètica, sempre de reforç a la normativa però no reproduint-la i, per tant, l'orienta i el protegeix en situacions de potencials conductes que puguin comprometre l'ètica.

La transparència és la condició necessària per respondre al dret a la informació, un dret que ha de ser garantit amb diligència, imparcialitat, honestedat i lleialtat, de manera que la ciutadania pugui accedir, des de la igualtat d'accés i de tracte, a la informació que necessiti, i conèixer el funcionament i l'activitat de les administracions públiques. La transparència i el bon govern han de fer possible que la ciutadania faci un seguiment continuat de les actuacions polítiques i administratives així com la pertinent avaluació. Una administració transparent és una administració que ret comptes del seu funcionament i fomenta així la participació ciutadana.

La Carta de Drets fonamentals de la Unió Europea de 7 de desembre de 2000, incorporada al Tractat de Lisboa, va introduir el dret de la ciutadania a la bona administració (art 4), impulsant codis de conducta i la simplificació organitzativa.

En la mesura en que el codi ètic es fa ressò dels riscos i possibles negligències que afecten l'incompliment del compromís de ser transparents i del foment d'uns bona governança, és una eina que facilita l'assumpció de responsabilitats dels alts càrrecs i l'hàbit de retre comptes de les actuacions realitzades.

Quan es vegi la necessitat de fer-ho aquest codi podrà ser concretat i ampliat per altres codis sectorials o més específics relatius als diferents àmbits d'actuació i a les entitats afectades.

La dimensió ètica integrada a l'àmbit directiu ofereix un plus afegit al compliment de la legalitat, per una banda reforça el sentit de responsabilitat i coneixement de la mateixa, per d'altra potencia la capacitat individual i organitzativa del foment de les bones practiques. D'altra banda, un codi d'ètica i de bona conducta no pot reiterar el compliment normatiu preexistent ni limitar-ne la seva vigència.

En l'àmbit de la regulació metropolitana, sens perjudici de la seva necessària reforma, l'actual ROM estableix:

Art. 1.2. Objecte del reglament: formulació dels principis de transparència de l'activitat de la Institució, a la regulació de l'accés a la informació i a la participació ciutadana i dels municipis i entitats de l'àrea metropolitana

Art, 73. Principis de transparència i participació

73.1. L'AMB assumeix com a objectiu i obligació pròpia ampliar i reforçar la transparència de les seves activitats, i reconeix i garanteix el dret de la ciutadania i els municipis d'accés a la informació relativa a aquestes activitats públiques

73.4. L'AMB vetllarà perquè aquesta cultura de transparència i participació s'incorpori a les pràctiques i metodologies de treball de tots els seus serveis i departaments i que elaborin i publiquin de forma periòdica i actualitzada la informació rellevant sobre les seves activitats, relacionades amb el funcionament dels serveis públics, de manera que es garanteixi la transparència, seguiment i control

L'Agència de Transparència, com a òrgan de garantia de l'AMB i de les seves entitats vinculades, vetllarà pel foment del compliment del present codi ètic i de conducta així com en l'avaluació del compliment, amb la certesa que ha de constituir una eina eficaç i creïble en la seva funcionalitat, desplegament i en l'avaluació continuada del seu compliment.

1. Subjectes obligats

Als càrrecs representatius, tots els membres del Consell Metropolità, als alts càrrecs i directius de l'AMB (gerent, directors i directores d'àrea i directors i directores de serveis), de les seves entitats vinculades i de les prestadores de serveis, que tenen una posició anàloga.

L'adhesió dels alts càrrecs al present codi ètic serà objecte de publicitat activa al portal, i tindrà caràcter obligatori.

L'adhesió al codi ètic es formalitzarà en el moment de la presa de possessió o incorporació a l'organització de l'alt càrrec o, respecte dels alts càrrecs que ja en formen part, a partir del moment que aquell sigui aprovat

2. Ètica en la publicitat activa i el retiment de comptes.

El compromís amb la transparència obliga a publicitar especialment totes aquelles actuacions rellevants pel que fa al retiment de comptes de la activitat publica i d'aquelles que per la seva naturalesa, podrien ser susceptibles d'incórrer en males pràctiques.

S'ha de donar publicitat o donar compte al sistema intern de garantia i a l'Administració responsable, de la informació que s'explicita a continuació:

2.1. Traçabilitat del diner públic. L'ús que es faci dels recursos materials, per tal de posar de manifest l'ajustament a la legalitat pressupostària i l'eliminació de qualsevol despesa no vinculada clarament a obligacions institucionals.

2.2. Cultura meritòria en els càrrecs directius. Els mèrits professionals i currículum de cada un dels alts càrrecs i càrrecs directius, així com de les retribucions, indemnitzacions i dietes que els hi son assignades.

2.3. Agenda pública en relació amb els grups d'interès. L'agenda dels alts càrrecs en la seva interacció amb els grups d'interès en el sistema de seguiment que implementi l'Agència de Transparència, per fer efectiu el retiment de comptes en la seva tasca.

2.4. Compatibilitats. Es comunicaran de forma actualitzada les condicions d'incompatibilitat i declaracions de compatibilitat dels alts càrrecs des del moment del seu nomenament i fins el seu cessament i les declaracions de béns.

2.5. Contractació. La publicació dels procediments de contractació pública i de selecció de personal, amb observança i foment de les bones practiques, complint amb les clàusules de transparència i bon govern en la contractació publica aprovades pel Consell metropolità.

2.6. Conflictes d'interessos. Per tal de fomentar la cultura d‘integritat, la prevenció dels conflictes d'interessos i garantir la prevalença de l'interès públic sobre els interessos privats, es subscriurà el qüestionari annex al present codi. En cas de dubte sobre conflictes d'interessos, s'ha de procedir a abstenir-se d'actuar.

2.7. Dret d'accés. Publicar la memòria i mostrar diligència en l'atenció a les demandes d'informació dels usuaris i en les peticions de dret d'accés dels ciutadans amb el seguiment del procediments establerts.

2.8. Publicitat de criteris. Elaborar criteris objectius i motivats en la presa de decisions i fer-los públics tant en les resolucions o actes individuals com en la gestió d'equips.

2.9. Subjecció als compromisos de govern. Per part dels càrrecs electes, es publicaran els compromisos de govern i es farà retiment de comptes a la ciutadania del seu compliment en les accions públiques impulsades.

3. Ètica en la gestió directiva

L'assumpció de la responsabilitat directiva comporta un alt nivell d'exigència d'integritat, de responsabilitat, de treball en equip i de capacitat autocrítica. El bon govern exigeix uns criteris ètics i normes de conducta que potencien el lideratge ètic.

3.1. Responsabilitat i lleialtat institucional. Assumir la gestió de la discrecionalitat directiva de cada àrea, de forma responsable i motivant de forma objectiva les decisions. Integrar com a criteri orientador i prioritari en la labor directiva metropolitana l'interès general i el bé comú, amb la màxima lleialtat institucional ponderant les informacions i manifestacions publiques.

3.2. Qualitat i austeritat. Assegurar una bona gestió de la despesa, amb criteris de prudència i austeritat, posant per davant l'interès general i el servei directe al ciutadà, per això cal enfortir la dimensió ètica dels processos de decisió, valoració meritòria i adjudicació de despeses.

3.3. Equitat i no discriminació. Implicar-se en el reforç de les condicions laborals dels treballadors i treballadores, fomentant la cultura de qualitat en les condicions laborals amb estructures definides i les funcions establertes, promovent l'equitat d'oportunitats entre homes i dones i evitant qualsevol forma de discriminació.

3.4. Diligència de legalitat. Fomentar la vinculació jurídica en la presa de decisions, coneixent el contingut de la normativa i la regulació, així com els procediments de transparència i bon govern, cercant la màxima diligència en el seu compliment. No es podran acceptar cap tipus d'incentiu, obsequi o benefici vinculat a la presa de decisions de qualsevol tipus.

3.5. Veracitat i integritat. Assumir l'ètica com a eina de prevenció de riscos penals i en la prevenció de conflicte d'interessos, complimentant els qüestionaris amb veracitat i objectivitat. Garantir que les contractacions de personal estiguin basades en la capacitat i no per afinitats polítiques o vinculacions familiars. Abstenir-se de participar en la presa de decisions on els interessos conflueixin amb interessos personals o partidistes de forma directa o indirecta, o que comportin beneficis a tercers vinculats.

3.6. Visió horitzontal i professionalitat. Treballar en la cultura de les decisions compartides, promovent una gestió directiva horitzontal que vetlli pel bon ambient laboral, la competència professional i l'apoderament dels treballadors i treballadores.

3.7. Formació i autoexigència. Fomentar la formació continuada i l'intercanvi de bones pràctiques en la col·laboració interadministrativa, així com en la capacitat d'intercanvi de dades i la integració i complementació de serveis. Es fomentarà la innovació, l'excel·lència i la modernització en les tasques administratives.

3.8. Voluntat i compromís. Creure en la capacitat de la creativitat constructiva i en la dimensió ètica que ofereix la transparència i el bon govern com a nova cultura de treball. Assolir el compromís d'aquesta certesa en el dia a dia de la gestió directiva, tant pel que fa a la supervisió en la protecció dels bens públics, com en l'impuls de l'acció transformadora.

3.9. Atenció i servei. Fer un esforç en limitar la burocràcia en els procediments per tal de prioritzar el servei als ciutadans, l'accessibilitat i la flexibilitat en els tràmits i informacions. Es vetllarà per la no reiteració de serveis o programes existents i per la màxima cooperació amb els ens locals i els diversos serveis de la Àrea metropolitana.

3.10. Coratge i honestedat. Protegir i respectar els servidors i servidores públiques que alertin de riscos de males practiques o irregularitats vinculades al Codi Ètic, traslladant la informació a l'Agència de Transparència i canalitzant la presa de decisions per tal de dirimir qualsevol incidència i determinar la seva solució, incloent si s'escau el dret a la rectificació davant d'eventuals vulneracions del dret a l'honor.

3.11. Confidencialitat. Garantir la confidencialitat i la reserva en aquells tràmits que ho requereixin, fent prevaldre el dret a la intimitat dels treballadors i ciutadans i el secret i custòdia en les comunicacions, i aquells documents que així ho exigeixin.

3.12. Big data i ús de la tecnologia. Abstenir-se de fer un ús interessat, comercial o aliè al interès del servei en les dades que s'obtinguin de l'ús de les tecnologies en l'àmbit metropolità o del seguiment de dades electròniques.

4. Implicació en la transparència i el bon govern i col·laboració amb l'Agència de Transparència

4.1. Disponibilitat i cooperació. Es mantindrà una actitud col·laborativa amb l'Agència de Transparència i els mecanismes de control intern i extern pel compliment del present codi, tant pel que fa al lliurament d'informació com pel seguiment de les recomanacions que s'efectuïn en matèria de transparència i bon govern que deriven de la normativa.

4.2. Difusió i formació. Es potenciarà el coneixement del present codi ètic i de conducta amb formació interna, seguiment del mateix i identificació de les incidències que es produeixin en el seu compliment, i se'n facilitarà la seva aplicació per part de tercers que es relacionin amb l'administració.

4.3. Garantia d'indemnitat. S'oferirà els alts càrrecs, i aquests als seus subordinats/des, garantia de protecció davant les eventuals pressions que puguin rebre per realitzar actes incompatibles amb el codi ètic o en el supòsit d'alertar de mala praxis.

4.4. Garantia. El Consell Assessor de Transparència Metropolitana, òrgan de debat, deliberatiu i de suport de l'Agència de Transparència, es constitueix com a àmbit per esvair els dubtes que puguin sorgir i establir els criteris interpretatius al cas concret, com a eina d'ajut, suport, empara i control de caràcter no vinculant.

4.5. Avaluació i seguiment. Es col·laborarà en elaborar una Memòria anual que doni a conèixer i permeti avaluar el seguiment del codi de conducta per part de l'Agència de Transparència a partir dels indicadors que s'efectuïn en la seva avaluació externa.

4.6. Règim sancionador. Es vincula el compliment del present codi a la previsió sancionadora de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, atorgant competències a l'Agència de Transparència com a òrgan de garantia per la instrucció i proposta dels expedients, essent competència de la Presidenta la adopció de resolució.

Declaració d'adhesió al Codi ètic i de conducta

Document d'adhesió al contingut del Codi ètic i de conducta pels alt càrrecs i personal directiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de les seves entitats vinculades

El/la sotasignant (...), que en data (...) ocupa el càrrec de/d'(...) en virtut [del nomenament publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb data (...)] ; [del corresponent contracte de treball subscrit en data (...)] .

Declaro:

Que conec el contingut del Codi ètic i de conducta pels alt càrrecs i personal directiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de les seves entitats vinculades aprovat per l'Acord del Consell Metropolità de data ..................de 2017, i que m'hi adhereixo en la seva totalitat, inclòs el qüestionari sobre conflictes d'interès que en forma part, i accepto el compromís de facilitar-ne l'aplicació, i que assumeixo els principis d'actuació en què s'inspira i totes les obligacions que s'hi contenen.

I perquè consti, ho signo en la data i el lloc que figuren tot seguit.


Qüestionari per a la prevenció de conflictes d'interès del Codi Ètic i de Conducta dels alts càrrecs de de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i entitats vinculades

Instruccions

Aquest qüestionari, annex al Codi Ètic i de Conducta pels alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades , és l'eina de detecció anticipada de l'existència de potencials conflictes d'interès per tal que l'Agència de Transparència pugui recomanar les mesures que oportunes per prevenir-los.

El fet de respondre afirmativament alguna de les preguntes i de declarar un potencial interès no pressuposa necessàriament l'existència d'un conflicte d'aquesta naturalesa, sinó que permet aportar la informació necessària per a la seva detecció i prevenció.

Les dades consignades en aquest qüestionari han de reflectir la situació actual, així com la dels dos anys anteriors a la data de subscripció.

Cal respondre totes les preguntes del següent qüestionari, datar i signar el document a la última pàgina i marginar la resta de pàgines.

Dades identificatives del/la declarant

Nom i cognoms: .........................................................................................................................

Lloc de treball: ............................................................................................................................

Organització: .............................................................................................................................


Qüestionari

Interessos econòmics

1. Vostè, o algun membre de la seva família fins a tercer grau de consanguinitat o afinitat, té interessos econòmics amb alguna empresa que en els últims 2 anys hagi estat proveïdora d'obres, béns i serveis a l'organització per la qual treballa?

No

En cas afirmatiu, complimenti les següents dades:

Nom i cognoms de la persona afectada

Nom de l'empresa amb la qual té un interès econòmic

Descripció del tipus d'interès

Activitats professionals

2. És vostè, o algun membre de la seva família fins a tercer grau de consanguinitat o afinitat, administrador o membre d'alguna junta directiva o consell d'administració d'alguna empresa que en els últims 2 anys hagi estat proveïdora d'obres, béns i serveis a l'organització per la qual treballa?

No

En cas afirmatiu, complimenti les següents dades:

Nom i cognoms de la persona que ostenta un càrrec en una empresa proveïdora d'obres, béns i serveis

Empresa

Càrrec que ocupa la persona

Parentiu o vincle

3. Vostè, o algun membre de la seva família fins a tercer grau de consanguinitat o afinitat, desenvolupa alguna activitat professional, de consultoria, formació, investigació, assessorament, o qualsevol altra relació de treball per la qual percep honoraris amb alguna empresa que en els últims 2 anys hagi estat proveïdora d'obres, béns i serveis a l'organització per la qual treballa?

No

En cas afirmatiu, complimenti les següents dades:

Nom i cognoms de la persona que desenvolupa un activitat professional

Empresa

Càrrec que ocupa la persona

Parentiu o vincle

Vincles amb empleats

4. Algun membre de la seva família fins a tercer grau de consanguinitat o afinitat és membre de la corporació o personal al servei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o d'alguna de les seves entitats vinculades?

No

En cas afirmatiu, complimenti les següents dades:

Nom i cognoms de la persona amb qui es manté el vincle

Parentiu o vincle

Organisme pel qual treballa

Lloc de treball

Declaracions finals

□ Declaro estar al dia de la meva declaració de compatibilitats i declaracions de béns actualitzada, dipositada davant dels òrgans competents.

□ En cas de produir-se qualsevol situació o circumstància personal, familiar, professional o empresarial sobrevinguda que pugui implicar algun canvi en les respostes d'aquest qüestionari, em comprometo a informar d'aquest fet i subscriure un nou qüestionari amb les dades actualitzades.

□ Em comprometo que, en cap cas, de forma directa o indirecta, facilitaré informació que pugui afavorir un licitador en processos de contractació o un candidat en processos de selecció de personal, ni exerciré cap actuació tendent a influir en la imparcialitat d'aquests procediments.

........................................., ............ de .................................. de 20.......

(lloc) (data) (mes) (any)

(signatura)

Glossari

Família: inclou, en tot cas, els cònjuges o parelles, així com tots els familiars de fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat: pares, sogres, fills, gendres i nores, avis, néts, germans, cunyats, besavis, oncles, nebots i besnéts.

Interessos econòmics: s'entén en tot cas, bons, accions, inversions i altres actius financers.

Activitats professionals: relació de treball, consultoria, formació, investigació, assessorament, etc. per la qual percep honoraris.

Òrgans competents: És competència de la Secretària General la gestió i custòdia de les declaracions de compatibilitat i de béns patrimonials i interessos, i de l'Agència de Transparència la gestió i custòdia de les adhesions al codi ètic i de conducta

Advertiment : fer declaracions falses o fraudulentes pot ser constitutiu d'il·lícit penal