Programa Demèter

Transparència en la igualtat de gènere com a instrument per a la innovació en el bon govern


Introducció

L'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és responsable de coordinar les accions i iniciatives orientades a impulsar la transparència, facilitar el dret d'accés a la informació i promoure el bon govern.

La igualtat de gènere i l'objectiu d'assolir un equilibri del 50% entre homes i dones en les empreses, les administracions públiques i la societat civil constitueix un dels objectius de la governança mundial, tal com recull l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. En aquest sentit, és clau que totes les polítiques públiques de tots els nivells de govern incorporin transversalment la perspectiva de gènere.

La igualtat efectiva entre homes i dones constitueix un repte, i també una oportunitat, per molts àmbits de l'economia, la política i la societat. L'Àrea Metropolitana de Barcelona no és cap excepció i ha d'assumir la seva parcel·la de responsabilitat per avançar cap a una societat més igualitària.

En aquest sentit, l'Agència de Transparència ha assumit la promoció de la igualtat de gènere a l'AMB com un dels eixos d'actuació prioritaris en el marc de la innovació en el bon govern. En aquest sentit, ha impulsat el Programa Demèter, com a instrument per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de transparència i en els projectes d'innovació en el bon govern per contribuir a assolir l'equilibri i la corresponsabilitat entre dones i homes.

Objectius

1. Incorporar la dimensió de gènere en totes les dades, fomentant la transparència en la visualització i l'accés a les dades, reforçant els principis de legalitat, equitat i promoció de la igualtat.

2. Fomentar el diagnòstic dels factors que estan sent un obstacle en la igualtat en l'accés de les dones als càrrecs directius, aplicant la metodologia del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Guia pràctica de diagnosi d'igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions)

3. Publicar i difondre els resultats del diagnòstic sobre la igualtat entre dones i homes.

4. Elaborar instruments i impulsar la formació per la promoció continuada de la igualtat d'oportunitats.

5. Establir mesures efectives de protecció davant l'assetjament sexual i per raó de sexe.

6. Impulsar condicions especials d'execució en la contractació pública relatives a la promoció de la igualtat efectiva i de preferència en l'adjudicació de contractes en determinades circumstàncies per a les empreses licitadores que disposin de mesures en aquest sentit.

7. Avaluar l'impacte en la igualtat de gènere en l'àmbit metropolità.

Què oferim?

— Acreditació del Programa Demèter, que dóna accés al Segell d'Excel·lència Empresarial en matèria d'Igualtat de Gènere.

— Suport i acompanyament en la implementació de les mesures de diagnòstic i correcció dels desequilibris de gènere.

— Coordinació i col·laboració amb l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, l'Institut Català de les Dones, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i l'Associació 50/50.

Impacte

La transparència en les dades sobre la situació real de les dones en els diversos àmbits millorarà el diagnòstic sobre la realitat, posant en relleu les situacions de desigualtat que encara persisteixen en molts àmbits.

La major visibilitat del paper de les dones hauria de contribuir a incorporar la perspectiva de gènere en totes les decisions i iniciatives de l'administració metropolitana i hauria de facilitar l'adopció de polítiques que contribueixin a assolir una igualtat efectiva entre homes i dones en tots els àmbits i nivells de responsabilitat.


Adhesió

Formulari d'adhesió al Programa Demèter