Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Registre de grups d'interès de l'AMB

El Registre té com a finalitat la inscripció i el control de les persones i les organitzacions que treballen per compte propi i  que participen en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques en defensa d'interessos de terceres persones o organitzacions.

El Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya gestiona el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Aquest registre està regulat pel següent decret:

Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic

L'Agència de Transparència promou la creació d'un grup de treball específic per desenvolupar, a partir d'un mètode participatiu i de consens, el Registre de grups d'interès a l'àmbit de l'Área Metropolitana de Barcelona, i facilitar la presa de decisió participativa i deliberativa amb els agents en coordinació amb l'Àrea de Planificació estratègica de l'AMB quant a la integració al registre centralitzat.

Títol IV. Del registre de grups de interès

 • Articles 45 a 53
  Article 45. Creació del registre
  1. L'Administració de la Generalitat, els ens locals i els organismes públics a què fa referència l'article 3.1.b i c han de crear un registre de grups d'interès.

  2. El registre té com a finalitat la inscripció i el control de les persones i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques en defensa d'interessos propis, de terceres persones o d'organitzacions.

  3. És responsabilitat de cada ens obligat la incorporació en el seu registre de les dades que s'hi han d'incloure d'acord amb aquesta llei, sens perjudici que l'Administració de la Generalitat en faci una gestió centralitzada.

  Article 46. Principis generals
  1. El Registre de grups d'interès ha d'ésser públic, i les dades que contingui han d'estar disponibles per mitjà del règim de transparència establert per aquesta llei.

  2. L'establiment i el funcionament del Registre han de respectar els principis de proporcionalitat, igualtat i no-discriminació.

  3. La creació del Registre no pot impedir ni restringir l'exercici dels drets que legalment corresponen a les autoritats o als càrrecs públics o als que són inherents al mandat parlamentari o dels càrrecs electes.

  Article 47. Persones i activitats incloses en el registre
  1. S'han d'inscriure en el registre de grups d'interès:

  a) Les persones i les organitzacions que, independentment de llur forma o estatut jurídic, en interès propi, d'altres persones o d'organitzacions duen a terme activitats susceptibles d'influir en l'elaboració de lleis, normes amb rang de llei o disposicions generals o en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques.

  b) Les plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d'influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Registre.

  2. L'àmbit d'aplicació del Registre inclou totes les activitats dutes a terme amb la finalitat d'influir directament o indirectament en els processos d'elaboració o aplicació de les polítiques i la presa de decisions, amb independència del canal o mitjà utilitzat, incloent-hi els contactes amb autoritats i càrrecs públics, diputats, funcionaris i personal al servei de les institucions, i també les contribucions i la participació voluntàries en consultes oficials sobre propostes legislatives, normatives, actes jurídics o altres consultes.

  Article 48. Persones i activitats excloses del Registre
  Resten excloses del Registre de grups d'interès les activitats relatives a la prestació d'assessorament jurídic o professional vinculades directament a defensar els interessos afectats per procediments administratius, les destinades a informar un client sobre una situació jurídica general, les activitats de conciliació o mediació dutes a terme en el marc de la llei, o les activitats d'assessorament dutes a terme amb finalitats informatives per a l'exercici de drets o iniciatives establerts per l'ordenament jurídic.

  Article 49. Contingut del Registre
  1. El Registre de grups d'interès ha d'incloure:

  a) Una relació, ordenada per categories, de persones i organitzacions que actuen amb la finalitat d'influir en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, i la seu de llur organització.

  b) La informació que han de subministrar les persones i organitzacions a què fa referència la lletra a, especialment amb relació a les activitats que duen a terme, a llur àmbit d'interès i a llur finançament.

  c) Un codi de conducta comú.

  d) El sistema de control i fiscalització, que ha d'establir els mecanismes de denúncia aplicables en el cas d'incompliment del que estableix aquesta llei o del codi de conducta a què fa referència la lletra c.

  2. El Registre ha de donar publicitat de les actuacions dels grups d'interès, especialment de les reunions i audiències tingudes amb autoritats, càrrecs públics, membres electes o diputats, i de les comunicacions, els informes i altres contribucions amb relació a les matèries tractades.

  Article 50. Obligacions dels declarants
  1. La inscripció en el Registre de grups d'interès comporta les obligacions següents:

  a) Acceptar que la informació proporcionada es faci pública.

  b) Garantir que la informació proporcionada és completa, correcta i fidedigna.

  c) Complir el codi de conducta.

  d) Acceptar l'aplicació del règim de control i fiscalització i les mesures corresponents, en el cas d'incompliment del codi de conducta o del que estableix aquesta llei.

  2. Els declarants han d'informar les institucions de les activitats que duen a terme, dels clients, persones o organitzacions per als quals treballen i de les quantitats econòmiques que reben, si escau, i les despeses relacionades amb llur activitat com a grup d'interès.

  Article 51. Contingut mínim del codi de conducta
  El codi de conducta a què fa referència l'article 49.1.c ha d'incloure, com a mínim:

  a) El nom i les dades del declarant que el subscriu.

  b) L'entitat o l'organització que representa o per la qual treballa el declarant, i els interessos, objectius o finalitats que persegueixen els seus clients.

  c) El compromís del declarant de no obtenir ni tractar d'obtenir la informació o influir en la presa de decisions de manera deshonesta.

  d) El compromís del declarant de proporcionar informació actualitzada i no enganyosa en el moment de la inscripció en el Registre i de mantenir-la actualitzada posteriorment.

  e) El compromís de no incitar, per cap mitjà, autoritats, càrrecs públics, diputats o funcionaris a infringir la llei o les regles de comportament establertes pel codi de conducta.

  f) El compromís d'acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d'incompliment de les obligacions establertes per aquesta llei o pel codi de conducta.

  Article 52. Mesures aplicables en cas d'incompliment
  1. L'incompliment de les obligacions establertes per aquesta llei o pel codi de conducta pot donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció en el Registre de grups d'interès o, si l'incompliment és greu, a la cancel·lació de la inscripció.

  2. La suspensió i la cancel·lació de la inscripció en el Registre comporten la denegació d'accés a les oficines i els serveis de les institucions i els organismes públics de les persones afectades i, si escau, de les organitzacions a les quals pertanyen i la publicació de la sanció en el Registre.

  3. Qualsevol persona està legitimada per a presentar una denúncia fonamentada en fets materials, si sospita que les persones o les organitzacions compreses en aquest títol incompleixen les obligacions establertes per la Llei o pel codi de conducta.

  4. El procediment de tramitació de les denúncies i d'investigació ha d'ésser dut a terme pels responsables del Registre i ha de garantir l'audiència de l'afectat.

  Article 53. Desplegament normatiu d'aquest títol
  La classificació de les persones i les organitzacions que s'han d'inscriure en el Registre de grups d'interès, la informació requerida als declarants, el contingut detallat del codi de conducta i el procediment d'investigació i tramitació de les denúncies ha d'ésser regulat per reglament.