Registre de grups d'interès de l'AMB

El Registre té com a finalitat la inscripció i el control de les persones i les organitzacions que treballen per compte propi i  que participen en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques en defensa d'interessos de terceres persones o organitzacions.

El Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya gestiona el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Aquest registre està regulat pel següent decret:

Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic

Seguiment de les relacions amb grups d'interès a l'AMB

Acord del Consell Metropolità d'adhesió al Registre de Grups d'Interès de Catalunya (28/02/2017)

Decret de Presidència d'aprovació de la Instrucció pel seguiment, la fiscalització i el control de les relacions amb grups d'interès amb l'AMB i entitats vinculades (24/05/2018)

Assabentat del Consell Metropolità del desenvolupament de l'aplicatiu de seguiment de les relacions amb els grups d'interès (SERGI) com a sistema corporatiu d'informació i gestió de les relacions de l'AMB i de les entitats vinculades amb grups d'interès (30/04/2019)

La següent taula mostra l'agenda pública dels alts càrrecs i directius de l'AMB pel que fa a les relacions amb grups d'interès des de gener de 2020, d'acord amb allò establert en el paràgraf 2.3. del Codi ètic i de conducta per als alts càrrecs de l'AMB i les entitats vinculades.

Data d'actualització: 06/10/2020

Id Unitat orgànica Data Grup d'interès Codi registre grup interès Tema Alt càrrec Posició
AMB00002 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 08/01/2020 00:00 International Business Machines S.A. - IBM 540 Experiències de peatges sense barreres Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00003 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 07/01/2020 00:00 Unió General de Treballadors de Catalunya 345 Parlar de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic i de la Taula de reactivació. Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00004 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 30/01/2020 00:00 Nedgia Catalunya S.A. 1967 Projectes de producció de gas renovable Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00006 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/01/2020 10:00 Associació Forgender Seal 3541 Proposta certificació de gènere ajuntaments metropolitans Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00007 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/01/2020 00:00 Transferència de Recursos Avançats i Nous Serveis, SL 499 Hub Talent Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00008 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/01/2020 00:00 Comisions Obreres de Catalunya No inscrit Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic i Taula de Reactivació Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00009 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/01/2020 00:00 Estrategia Momentum CO SL No inscrit Cercador i Pla Mandat Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00011 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 02/02/2020 17:30 UNIQUE No inscrit Costos de telecomunicacions Antoni Novel Cabré Director de Serveis Generals
AMB00013 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 06/02/2020 10:00 Banco Santander S.A 2143 Serveis financers Antoni Novel Cabré Director de Serveis Generals
AMB00014 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 10/02/2020 12:00 LIME No inscrit Mobilitat urbana sostenible Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00015 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 13/02/2020 12:31 Ecoembalajes España, S.A. 11 PRESENTACIÓ RESULTATS Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00017 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/03/2020 11:00 UBEEQO No inscrit Possibles vies de col·laboració (carsharing) Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00018 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 06/03/2020 11:00 RUBI KANGURO No inscrit Presentar producte: cautxú i parades Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00022 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/04/2020 12:00 Nedgia Catalunya S.A. 1967 Planificació Estratègica Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00025 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 26/06/2020 10:00 BusUp No inscrit La mobilitat despres del COVID-19 Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00026 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/06/2020 11:30 Pedaland No inscrit Mobilitat AMB Cicland Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00027 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/06/2020 12:00 BIKEVIDRERA No inscrit Túnel ciclable des de BCN a St. Cugat Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00028 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 06/07/2020 11:00 ASIP No inscrit Hidrògen Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00029 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 13/07/2020 12:00 UBEEQO No inscrit Prova pilot cotxe compartit diversos municipis Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00030 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 21/07/2020 12:00 SEMAB SL No inscrit Mobilitat Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00032 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 16/07/2020 11:01 TYPSA No inscrit Presentació del grup enginyeria de l'aigua que treballa des de fa molt anys en estudis i projectes de diversa índole en l'àmbit metropolità Fernando Cabello Bergillos Director de Serveis del Cicle Aigua
AMB00034 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 30/07/2020 10:00 Nissan Motor Ibérica S.A 1788 Presentació projecte Car-sharing elèctric Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible

Instrucció pel seguiment, la fiscalització i el control de la relació amb grups d'interès a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves entitats vinculades

A.- Antecedents

1.- Els grups d'interès.-

S'entén per grups d'interès, d'acord amb la definició de l'article 2 g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions a Catalunya amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques en defensa d'un interès propi o de tercers, o d'un interès general.

2.- El registre de grups d'interès de Catalunya.-

El Decret llei 1/2017 de 14 de febrer de 2017, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 16 de febrer, i ratificat pel Parlament de Catalunya en data 8 de març de 2017 (DOGC de 27 de març) crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.

D'acord amb l'article únic de l'esmentat Decret llei, el Registre de grups d'interès de Catalunya actua com a registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i dels organismes públics a què fa referència l'article 3.1.b i c de la Llei 19/2014. El seu objectiu és que es pugui tenir coneixement públic dels grups d'interès que actuen davant de cadascuna de les Administracions o institucions que l'integren, així com de les activitats d'influència o intermediació que desenvolupen davant d'elles, tot assignant-se a la Generalitat de Catalunya l'organització i gestió del mateix i la responsabilitat sobre els actes d'inscripció i de les altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les potestats de seguiment, fiscalització, control i sanció que puguin correspondre a cada una de les administracions i institucions a qui aplica.

La regulació pormenoritzada del Registre de grups d'interès de Catalunya es troba recollida al Decret 171/2015, de 28 de juliol, les referències del qual al Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic han d'entendre's fetes al Registre de grups d'interès de Catalunya, en la nova denominació donada pel Decret llei 1/2017.

3.- Adhesió de l'Àrea Metropolitana de Barcelona al Registre de grups d'interès de Catalunya.-

Des de l'Agència de Transparència, i en ús de les competències qui li han estat assignades mitjançant el Decret de Presidència de 14 de desembre de 2015, quant a la funció de vetllar pel compliment de les obligacions establertes per la llei de transparència pel que fa als grups d'interès, es va impulsar l'adopció de l'acord següent pres per part del Consell Metropolità en la seva sessió de 28 de febrer de 2017:

MANIFESTAR la voluntat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'adhesió al Registre de Grups d'Interès de Catalunya, creat i regulat per Decret 1/2017, de 14 de febrer, que organitza i gestiona l'Administració de la Generalitat, qui és responsable dels actes d'inscripció i de les altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les potestats que corresponen a l'AMB, mitjançant l'Agència de Transparència, que en qualsevol cas inclouran el seguiment, fiscalització, control i sanció.

El mateix, en el Consell metropolità de 19 de desembre de 2017 es va aprovar la Unitat de Codi ètic i Registre de Grups d'interès a l'Agencia de Transparència.

D'acord amb tot l'anterior, aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin la condició de grup d'interès que vulguin fer interlocució amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona han de registrar-se al Registre de Grups d'Interès de Catalunya (en endavant el Registre) per tal que siguin incorporades totes les activitats dutes a terme amb la finalitat d'influir directament o indirectament en els processos d'elaboració o aplicació de les polítiques públiques i la presa de decisions, incloent-hi els contactes amb autoritats i càrrecs públics, funcionaris i personal al servei de les institucions.

4.- Consideracions prèvies i criteris

- Un grup d'interès és una persona privada. Per tant, les relacions amb administracions públiques no estarien sotmesos al règim d'aquesta instrucció, doncs s'insereixen en l'àmbit de les relacions interinstitucionals.

- Tot i el nom "grup d'interès" que sembla referir-se a un col·lectiu, també una persona física pot ser grup d'interès.

- També s'han d'inscriure plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d'influència organitzada

- La inscripció no comporta cap despesa

- La inscripció pot ser genèrica per a totes les administracions catalanes

- S'han d'inscriure els grups encara que no tinguin domicili a Catalunya, doncs el que determina la inscripció és l'organisme davant el qual s'exerceix la influència. En cas de dubte sobre la necessitat d'inscripció d'una determinada persona al registre la recomanació de la Direcció General d'Entitats Jurídiques és que la inscripció es faci.

No són activitats subjectes al règim regulat:

- Les relatives a la prestació d'assessorament jurídic o professional vinculades directament a defensar els interessos afectats per procediments administratius, les activitats destinades a informar un client sobre una situació jurídica general, les activitats de conciliació o mediació dutes a terme en el marc de la llei, o les activitats d'assessorament dutes a terme amb finalitats informatives per a l'exercici de drets o iniciatives establerts per l'ordenament jurídic.

- Les dutes a terme per persones físiques quan s'interessin davant els electes metropolitans per la situació o funcionament dels serveis públics metropolitans, en els termes dels arts. 61.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de l'art. 139 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Els contactes o trobades que mantinguin persones físiques amb càrrecs públics, de manera espontània o per motius de tracte personal o familiar, que no impliquin cap afany d'influència en la presa de decisions polítiques o públiques, i així es pugui interpretar des del sentit comú.

- Les dutes a terme per persones o organitzacions, en qualitat d'adjudicataris d'un contracte, perceptors d'una subvenció o signataris d'un conveni, en el marc de l'execució dels mateixos i exclusivament per a la formalització, gestió, seguiment o execució que se'n derivi d'aquests sempre i quan no suposi l'alteració de les condicions que constitueixen el seu objecte.

- Les que es facin en el marc d'espai de participació, procés participatiu o procés d'informació o consulta pública d'una normativa en tràmit.

- Les realitzades pels sindicats de treballadors i les associacions empresarials en defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis (el que no exclou l'obligació d'inscripció subjectiva en el registre de grups d'interès).

L'experiència de funcionament del registre a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, així com de les activitats desenvolupades pels grups d'interès en el marc d'aquell, van generant l'establiment de criteris interpretatius consolidats sobre la consideració de grup d'interès en diferents àmbits com ara la contractació, etc. que poden servir per avaluar la naturalesa de l'activitat a concertar.

B.- Protocol de concertació

És responsabilitat de l'Agència de Transparència, dintre de les competències ja esmentades sobre grups d'interès, el control, seguiment, validació per publicació i supervisió, a través del sistema aplicatiu SERGI i aquelles que s'implementen a aquests efectes, de les reunions i audiències concertats pels alts càrrecs de l'AMB amb grups d'interès, en desenvolupament del marc establert per les presents instruccions.

Serà requisit imprescindible que els grups d'interès estiguin prèviament inscrits al Registre a través de l'enllaç següent: http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/registre-grups-interes

Les persones encarregades de l'agenda dels càrrecs electes amb responsabilitat executiva (Presidència, Vice-presidència executiva, Vicepresidents d'Àrea), i per la resta d'alts càrrecs, Directors d'Àrea i Directors de Serveis de l'Àrea Metropolitana sota la responsabilitat última d'aquests, hauran de seguir el protocol següent en la concertació de reunions, audiències i contactes:

1. Requeriment de número de registre. En l'establiment de contactes, reunions, audiències, amb persones que tinguin la condició de grup d'interès i en activitats pròpies de grup d'interès s'ha de requerir a aquestes el número d'inscripció al Registre. No es podrà concertar cap interlocució amb un grup d'interès que no estigui prèviament registrat, llevat dels casos especialment exceptuats, corresponent al grup d'interès l'impuls de la corresponent inscripció.

2. Responsabilitat de la inscripció i gestió del Registre . La responsabilitat sobre l'organització i gestió del registre i la responsabilitat sobre els actes d'inscripció correspon a la Generalitat de Catalunya, per tant en cas de dubtes sobre la tramitació i/o sobre els requeriments d'inscripció al registre, s'ha d'adreçar a les persones interessades al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques) grupsinteres.dj@gencat.cat. Telèfons: 93 316 41 23 / 93 316 41 24

3. Complimentació del formulari AMB de reunions. El registre de reunions, contactes i audiències es farà a través de l'aplicatiu informàtic SERGI.

4. El grup d'interès que no estigui inscrit al Registre podrà concertar reunions, audiències, entrevistes, etc. en els casos següents:

4.1. Si es troba en procés d'inscripció

4.2. Si ha formalitzat la declaració sobre el compromís de sol·licitar la inscripció en el Registre i si aquesta és vigent (la persona declarant disposa de deu dies per formalitzar la sol·licitud d'inscripció). El corresponent formulari es pot trobar a: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/formularis/grups_interes/

Aquesta possibilitat només està permesa per a la primera concertació/durant un termini de 20 dies hàbils; en les concertacions següents, transcorregut aquest termini, ja li serà exigida la inscripció efectiva en el Registre.

4.3. Amb caràcter excepcional es poden mantenir contactes amb un grup d'interès que no hagi sol·licitat prèviament la inscripció en el Registre ni hagi efectuat la declaració de compromís. En aquest cas s'ha de facilitar a la persona que actua en representació del grup d'interès, el model de declaració sobre el compromís de sol·licitar la inscripció en el Registre i recollir-lo signat, escanejar-lo i trametre'l a l'òrgan responsable del Registre mitjançant correu a grupsinteres.dj@gencat.cat

5. El seguiment de la informació gestionada en la relació amb els grups d'interès serà efectuat per l'Agència de Transparència de l'AMB i la informació agregada dels contactes mantinguts amb grups d'interès pels alts càrrecs de l'AMB, que resulti dels formularis complimentats, es farà pública alportal de transparència de l'AMB amb garantia de protecció de les dades personals i serà objecte d'actualització periòdica.

C.- Entrada en vigor

La present instrucció entrarà en vigor el proper 15 de juny de 2018.

Decret de Presidència 42/2018, de 24 de maig, pel qual s'aprova la Instrucció pel seguiment, la fiscalització i el control de la relació amb grups d'interès a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves entitats vinculades