Informes externs

foto informes

Els informes son disertacions en què es presenten de forma objectiva les dades rellevants relatives a una consulta (fets i/o fonaments de dret), per mitjà del qual s'analitza i es fonamenta, des d'un punt de vista tècnic o jurídic, qualsevol resolució que s'hagi de prendre. Pertanyen, generalment, a l'àmbit de l'assessorament jurídic preventiu donat que es demana una opinió jurídica en relació a una qüestió concreta.

La seva funció és, doncs, aportar elements per a l'adopció d'una decisió o resposta jurídica adeqüada al context metropolità, encara que no expressi necessàriament el punt de vista de l'òrgan que l'encarrega.

Dins dels informes, en funció de la seva finalitat, abast i responsabilitat, és possible identificar les conegudes com "legal opinion", pròpies del dret anglosaxó, exigides en determinats escenaris en els quals se sol·licita una determinada opinió legal concreta, qualificada pels seus efectes i per les responsabilitats derivades de la seva emissió.

En quant al seu contingut, amb independència de l'estructura que hagi de donar-se, per raó de la qüestió concreta que s'analitzi, s'ha d'incloure (i) l'objecte de l'informe, (ii) el desenvolupament de la qüestió estudiada i, finalment , (iii) unes conclusions. Excepcionalment, quan l'informe és extens, s'acompanya d'un resum executiu a manera d'annex, que conté els aspectes essencials de l'informe.

Sobre subjectes obligats de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i contingut de les seves obligacions Sixte Garganté Petit [04/03/2016]

Interpretació que escau en dret als apartats d) i e) del punt 1 de l'article 3 de la Llei de Catalunya 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern Isabel Baixeras Delclòs [26/02/2016]. Article publicat a la revista Lux Barcelona (volum 1)

Guia d'identificació i prevenció de riscos penals i recomanacions a l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a les seves entitats associades i dependents Marc Molins Raich [19/12/2016]. Article publicat a la revista Lux Barcelona (volum 2)

Informe en relació a la creació, règim jurídic i funcionament del registre de grups d'interès de l'Àrea Metropolitana de Barcelona Rafael Entrena Fabré [20/12/2016]

Anàlisi jurídica de les possibilitats de remunicipalització de serveis públics locals de conformitat amb la normativa vigent, des d'una òptica de competència Stefan Rating i Yolanda Martínez [28/04/2017]. Article publicat a la revista Lux Barcelona (volum 1)

Aproximació diagnòstica sobre la igualtat de dones i homes a l'AMB Mar Gaya [04/07/2017]

Instruments i mecanismes de millora de la transparència i el bon govern: de l'internacional al local Aina Amat – Fundació Catalunya Europa. [30/11/2017]

Open Data i les empreses de l'Àrea Metropolitana de Barcelona Iniciativa Open Data Barcelona [19/12/2017]

El finançament metropolità de grups polítics, partits polítics i sindicats Pau Bossacoma i Busquets [07/03/2018]. Article publicat a la revista Lux Barcelona (volum 2)

El talent femení a l'àmbit territorial metropolità: una aproximació quantitativa Carme Poveda [21/06/2018]

Informe jurídic en el marc del Programa Demèter, en relació al marc normatiu i les bases tècnico-jurídiques per a l'abordatge de l'assetjament moral, sexual i per raó de sexe a la feina i en l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona Col·lectiu AiDE [13/09/2018]

Estudi d'una sentència constitucional i els seus efectes sobre el silenci administratiu en peticions de dret d'accés a la informació pública Pau Bossacoma i Busquets [26/11/2018]

La gestió dels conflictes d'interès per l'Agència de Transparència, segons el Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de l'AMB, en el marc de les polítiques d'integritat [en espanyol] David Velázquez Vioque [28/09/2020]

Transparència en la crisi climàtica. Efectes colaterals Albert Calduch Estrem [27/11/2020]

Informe relatiu a la contractació en lots i la compatibilitat d'aquesta pràctica amb la planificació estratègica de les administracions Yolanda Martínez Mata i Stefan Rating [4/12/2020]

Informe sobre les desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia Fòrum de síndics i síndiques, defensors i defensores locasls de Catalunya [18/12/2020]

Informació i transparència per a la millora del retiment de comptes i les polítiques públiques. Estudi participatiu per a la detecció de necessitats d'informació en relació a la realitat social en el context COVID-19 als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona Entitats Catalanes d'Acció Social [18/12/2020]