Informes externs

foto informes

Els informes son disertacions en què es presenten de forma objectiva les dades rellevants relatives a una consulta (fets i/o fonaments de dret), per mitjà del qual s'analitza i es fonamenta, des d'un punt de vista tècnic o jurídic, qualsevol resolució que s'hagi de prendre. Pertanyen, generalment, a l'àmbit de l'assessorament jurídic preventiu donat que es demana una opinió jurídica en relació a una qüestió concreta.

La seva funció és, doncs, aportar elements per a l'adopció d'una decisió o resposta jurídica adeqüada al context metropolità, encara que no expressi necessàriament el punt de vista de l'òrgan que l'encarrega.

Dins dels informes, en funció de la seva finalitat, abast i responsabilitat, és possible identificar les conegudes com "legal opinion", pròpies del dret anglosaxó, exigides en determinats escenaris en els quals se sol·licita una determinada opinió legal concreta, qualificada pels seus efectes i per les responsabilitats derivades de la seva emissió.

En quant al seu contingut, amb independència de l'estructura que hagi de donar-se, per raó de la qüestió concreta que s'analitzi, s'ha d'incloure (i) l'objecte de l'informe, (ii) el desenvolupament de la qüestió estudiada i, finalment , (iii) unes conclusions. Excepcionalment, quan l'informe és extens, s'acompanya d'un resum executiu a manera d'annex, que conté els aspectes essencials de l'informe.