Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Recomanacions

Foto recomanació

Les recomanacions de l'Agència de Transparència expressen un conjunt de coneixements tècnico-administratius i normes de procediment imprescindibles perquè l'AMB acompleixi les obligacions derivades de la llei 19/2014.

L'objectiu de les recomanacions és interpretar i aclarir la legislació de transparència des d'un punt de vista aplicat a l'administració metropolitana.

Tot i no establir una obligació jurídica als destinataris la seva naturalesa suggestiva i esclaridora indica quin és el procediment apropiat, amb la finalitat de prevenir possibles situacions d'opacitat o risc derivades de males pràctiques.

Recomanació AGT 1/2016 Consideracions sobre el registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya en relació a la AMB, 08/01/2016. (Exp. 2135/16)

Recomanació AGT 2/2016 Nota informativa sobre la consideració de responsables-alts càrrecs a l'AMB, als efectes de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 08/02/2016. (Exp 2137/16)

Recomanació AGT 3/2016 Recomanacions en l'àmbit de la contractació. Incorporació de clàusules de transparència als plecs de condicions i/o als contractes, 24/02/2016. (Exp. 2623/16)

Recomanació AGT 4/2016 Procediment pel compliment d'obligacions de publicitat activa en matèria de contractes menors, 24/02/2016. (Exp. 2140/16)

Recomanació AGT 5/2016 Recomanacions sobre l'accés dels consellers metropolitans a la informació de l'AMB. Especial referència a la informació subvencional, 22/04/2016. (Exp. 2144/16)

Recomanació AGT 6/2016 Recomanació de reforç del procediment de l'exercici de dret d'accés regulat per Circular del 02/03/2016, 03/11/2016. (Exp. 667/16)

Recomanació AGT 1/2017 Recomanació sobre la protecció de dades en la informació publicada sobre els contractes subscrits per l'AMB, 27/02/2017. (Exp. 1027/17)

Recomanació AGT 2/2017 Recomanació sobre l'ús de les assignacions econòmiques als grups polítics metropolitans, 18/12/2017. (Exp. 1028/17)

Recomanació AGT 3/2017 Recomanació sobre la consideració d'alts càrrecs en entitats vinculades (als efectes de publicitat activa de les seves retribucions), 28/02/2018. (Exp. 1029/17)

Recomanació AGT 5/2017 Recomanació per la millora en el disseny de les cartes de serveis, 15/05/2017 (Exp. 1218/17)

Recomanació AGT 1/2018 Obligacions de transparència de les empreses que gestionen serveis públics o presten serveis d'interès general o universal i de les administracions responsables d'aquestes serveis, 02/11/2018 (Exp. 901358/18)

Recomanació AGT 2/2018 de transparència i bon govern en l'àmbit de la contractació metropolitana, 03/09/2019 (Exp. 900130/2019)

Recomanació AGT 2/2019 Millora de la governança de l'Àrea Metropolitana de Barcelona: proposta de reformulació organitzativa des de la perspectiva de la transparència i el bon govern, 20/05/2019 (Exp. 901067/2019)

Recomanació AGT 1/2020 Reforç normatiu, identificació de riscos d'integritat en la contractació metropolitana i promoció del Bon Govern + Annex: recomanacions per a la planificació en matèria de contractació, 11/03/2020 (Exp. 901012/2020)

Recomanació AGT 2/2020 Bones pràctiques dels contractes d'emergència, 10/06/2020 (Exp. 901606/2020)

Recomanació AGT 3/2020, d'impuls de la igualtat efectiva entre homes i dones com a política metropolitana de bon govern, en el marc del Programa Demèter, 08/03/2020 (Exp. 2074/2017)

Recomanació AGT 1/2021 sobre la consideració dels alts càrrecs de l'AMB i de les seves entitats vinculades als efectes del codi ètic, 13/12/2021 (Exp. 904493/2021)