Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Ajuts a la recerca 2020

Ajuts a la recerca acadèmica 2020

Subvencions a la recerca en l'àmbit de la transparència 2020

En data 25 de febrer de 2020 el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar la segona convocatòria de subvencions a la recerca

Beneficiaris : Qualsevol persona física o jurídica, aquesta darrera sense finalitat lucrativa, que presenti la sol·licitud i documentació en temps i forma i una proposta de projecte en format imprès i/o suport digital, d'acord amb els criteris que determinen les bases reguladores i la convocatòria.

Objecte : Subvencions per realitzar projectes de recerca relacionats amb els diferents àmbits d'actuació establerts en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Bases reguladores : Publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de gener de 2019 (aprovació definitiva).

Període elegible : Les actuacions subvencionades poden haver començat abans de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la data màxima de finalització serà el 30 de novembre de 2020, d'acord amb l'apliació del termini de lliurament de les recerques subvencionades acordada pel Consell Metropolità el 28 de juliol de 2018.

Convocatòria : Extracte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 10 de març de 2020.

Quantia : L'import total destinat a les subvencions per a la recerca és de 100.000 euros. El percentatge màxim subvencionable dels projectes que resultin seleccionats pot ser del 100%.

Termini de presentació de sol·licituds : Un mes des de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El termini, que va quedar suspès per la declaració de l'estat d'alarma, finalitza el 29 de juny de 2020.

Sol·licituds : La sol·licitud anirà acompanyada d'una memòria de l'activitat a subvencionar en suport digital i paper, que haurà d'incloure una presentació de la proposta de recerca, que justifiqui la potencial implementació en administracions, organitzacions i institucions metropolitanes i un cronograma de la recerca.

Projectes subvencionables: Els projectes subvencionables, que hauran de definir quins objectius es pretenen assolir, s'hauran d'emmarcar en alguna o algunes de les temàtiques següents:

— Dret d'accés a la informació pública
— Retiment de comptes i publicitat activa
— Ètica pública, codis d'ètica i conflictes d'interessos
— Prevenció de la corrupció
— Cartes de serveis
— Equitat de gènere i bon govern
— Grups d'interès: regulació i registres
— Règim sancionador previst a la Llei 19/2014
— Subjectes obligats a la Llei 19/2014
— Alts càrrecs i transparència
— Els serveis d'interès general i universal i les obligacions de transparència
— Transparència, dret d'accés i protecció de dades
— Contractació pública i transparència
— Contractació de personal i transparència
— Gestió i execució pressupostària i transparència efectiva
— La transparència als partits polítics

Valoració : Els projectes seran valorats per l'òrgan col·legiat de selecció d'acord amb el barem de puntuació establert:

— Adequació del projecte en alguna o algunes de les temàtiques recollides (fins a 30 punts)
— Qualitat tècnica i rigor de la proposta (fins a 30 punts)
— Originalitat i innovació de la proposta (fins a 20 punts)

Obtindran la subvenció els 6 projectes de recerca que hagin obtingut una millor puntuació, amb una valoració mínima de 60 punts. En el cas en què no s'arribi al mínim de projectes amb la puntuació requerida o en el cas que hi hagi més del màxim de projectes subvencionables amb la mateixa puntuació, l'òrgan de selecció podrà distribuir l'import destinat a aquestes subvencions entre els projectes seleccionats, de manera proporcional a la puntuació obtinguda.

Pagament : Les subvencions concedides es transferiran en dos pagaments. El primer, en concepte de bestreta d'un import del 10% de la subvenció que es tramitarà una vegada que l'AMB hagi rebut l'acceptació del beneficiari. El segon, del 90% restant, es tramitarà una vegada rebuts els resultats del projecte i validats per l'òrgan col·legiat de selecció.

Cronograma de la convocatòria:

Readaptació cronograma subvencions a la recerca 2020

Normativa reguladora:

Bases de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per regular les subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern, 2018-2019

Extracte de la segona convocatòria de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per regular les subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern, 2020

Convocatòria de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per regular les subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern, 2020

Extracte de l'acord de 28 de juliol de 2020 del Consell Metropolità, pel qual s'amplia el termini de lliurament de les recerques subvencionades a través de la segona convocatòria de subvencions per a la recerca en matèria de transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern 2020

Documentació per presentar les sol·licituds:

— Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, fent constar el domicili a efectes de notificacions. Annex I (PDF) Annex I (Word)
— Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent de l'anterior.
— Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en nom d'una altra persona física o jurídica.
— Breu memòria i currículum del o dels participants (persona física o jurídica, equip de persones) en format imprès i/o suport digital (memòria USB o CD).
— Memòria de l'activitat a subvencionar en suport digital i en paper, que haurà d'incloure:

  • Presentació de la proposta de recerca, que justifiqui la potencial implementació en administracions, organitzacions i institucions metropolitanes (mínim 1.500 paraules i màxim 3.000 paraules).
  • Planificació - cronograma de la recerca.

— Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, amb el compromís de comunicar a l'AMB qualsevol altra que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
— Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció.
— Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o autorització a l'òrgan gestor de les subvencions per obtenir el document acreditatiu corresponent.
— Declaració responsable de no trobar-se en cap de les prohibicions establertes en l'article 13 de la LGS per obtenir la condició de beneficiari. Annex II
— Dades bancàries on es podrà transferir l'import de la subvenció. Annex III

Justificació de la subvenció:

La justificació de la subvenció es farà mitjançant els resultats dels projectes, que seran validats per l'òrgan col·legiat de selecció.

A més, la justificació caldrà fer-la de conformitat amb el que estableixen l´article 30 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l´article 72 i següents del Reial decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s´aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i complimentar el document compte justificatiu-certificació de despesa que s'adjunta, segons l'informe d'Intervenció de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de data 31 de gener de 2020.

D'acord amb els criteris d'Intervenció, per a la justificació dels ajuts els beneficiaris hauran d'aportar la documentació següent:

  • Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (art. 88.4 del Reglament de la Llei General de Subvencions)
  • Memòria justificativa de les activitats realitzades (art. 72.1 del Reglament de la Llei General de Subvencions)
  • Compte justificatiu / certificació de les despeses (art. 30 de la Llei General de Subvencions, art. 69 del Reglament de la Llei General de Subvencions i art. 18 de l'Ordenança General de Subvencions de l'AMB)
  • Justificació de la publicitat del finançament dels projectes per part de l'AMB

El termini de lliurament dels projectes subvencionats i de justificació de la subvenció finalitzarà el 30 de novembre de 2020.

Formulari "compte justificatiu / certificació de despesa"