Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Subvencions als ajuntaments metropolitans pel foment de la transparència (2017-2018)

Fotografia de moltes bombetes

Convocatòria aprovada per acord de 30 de maig de 2017 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 7 d'agost del 2017, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2017-2018.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions .


Objecte: Subvencions per a la realització de projectes per a la implementació de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Beneficiaris: Ajuntaments que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Bases reguladores: Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 03/08/2017.

Convocatòria: Extracte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 10/08/2017.

Quantia: L'import total de la convocatòria és de 140.000 euros per a l'exercici 2017 i 140.000 euros per a l'exercici 2018, que fan un total de 280.000 euros. L' import màxim que podrà ser concedit a un ajuntament serà de 20.000 euros i el límit màxim subvencionat sobre el pressupost del projecte serà del 90% per a municipis de fins a 20.000 habitants, del 75% para municipis entre 20.001 i 50.000 habitants i del 50% per a municipis de més de 50.000 habitants.

Termini de presentació de sol·licituds: Un mes comptador des de de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El termini finalitza el 12/09/2017.

Sol·licituds: La sol·licitud anirà acompanyada del projecte pel qual es sol·licita la subvenció.

Valoració: Es valorarà en la resolució de la convocatòria el caràcter innovador del projecte presentat, la possibilitat de la seva reutilització, adaptació i implantació en altres ajuntaments, així com la adequació del projecte als següents àmbits: retiment de comptes, dret d'accés a la informació pública, cartes de serveis, codi ètic, formació i igualtat de gènere.

Pagament: La subvenció es pagarà en dues parts: la primera en concepte de bestreta del 50% una vegada l'ajuntament beneficiari hagi acceptat la subvenció; el 50% restant es tramitarà una vegada rebuda la justificació de l'execució total del projecte.

Cronograma de la convocatòria:

Cronograma de la convocatòria

Normativa reguladora:

Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència

Convocatòria de subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2017-2018

Documentació per presentar les sol·licituds:

Formulari de sol·licitud

La sol·licitud ha d'anar acompanyada del projecte pel qual es demana la subvenció, detallat de manera que permeti avaluar els criteris d'adjudicació establerts a la convocatòria. El projecte inclourà una memòria tècnica i una memòria econòmica.

Declaració expressa que es compleixen tots els requisits per poder gaudir de la subvenció

Documentació per la justificació de la subvenció:

La justificació de la subvenció es farà amb la presentació de l'informe final, integrat per una memòria tècnica i una memòria econòmica.

La memòria tècnica haurà d'explicar els objectius del projecte, el calendari, el desenvolupament i les conclusions.

La memòria econòmica inclourà la relació de totes les despeses derivades del projecte proposat, independentment de quina sigui la font de finançament i es presentarà amb model "Compte justificatiu. Certificat de despesa" o en un format equivalent que contingui mateixa la informació i s'adjuntarà tota la documentació requerida per aquest model.

Compte justificatiu. Certificat de despesa