Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Subvencions als ajuntaments metropolitans pel foment de la transparència (2018-2019)

Dent de lleó

Convocatòria aprovada per acord del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de 20 de març de 2018 i publicada al BOPB el 8 de juny de 2018, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència (2018-2019).

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions .


Beneficiaris: Ajuntaments que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objecte: Subvencions per a la realització de projectes per a la implementació de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Bases reguladores: Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 31/05/2018 (aprovació definitiva).

Període elegible: Les actuacions subvencionades hauran d'haver començat a partir del 01/014/2018 i la data màxima de finalització serà el 31/10/19.

Convocatòria: Extracte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 08/06/2018.

Quantia: L'import total de la convocatòria és de 100.000 euros per l'exercici 2018 i 240.000 euros per l'exercici 2019, que fan un total de 340.000 euros. L'import màxim que podrà ser concedit a un ajuntament serà de 15.000 euros i el límit màxim subvencionat sobre el pressupost del projecte serà del 90%.

Termini de presentació de sol·licituds: Un mes comptador des de de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El termini finalitza el 09/07/2018.

Sol·licituds: La sol·licitud anirà acompanyada del projecte pel qual es sol·licita la subvenció.

Valoració: La convocatòria es resoldrà per aplicació dels següents criteris de valoració:

— Adequació del projecte als següents àmbits: retiment de comptes, dret d'accés a la informació pública, cartes de servei, codi ètic, formació, igualtat de gènere i portal de transparència.

— Població del municipi.

— El caràcter innovador del projecte presentat.

— Adhesió al programa Demèter d'equitat de gènere.

— Adhesió a las clàusules de transparència en la contractació.

— No obtenció de subvenció en projectes presentats en la convocatòria 2017-2018.

Pagament: La subvenció es pagarà en dues parts. La primera, en concepte de bestreta, per la part proporcional que sobre el total atorgat representen els 100.000 corresponents a l'anualitat 2018. En cap cas la bestreta podrà superar el 30% del total de la subvenció atorgada. El segon pagament, de la resta de l'import atorgat, es tramitarà una vegada rebuda l'execució total del projecte.

Cronograma de la convocatòria:

Cronograma de la convocatòria

Normativa reguladora:

Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència (2018-2019)

Convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència 2018-2019

Documentació per presentar les sol·licituds:

La sol·licitud ha d'anar acompanyada del projecte pel qual es demana la subvenció, detallat de manera que permeti avaluar els criteris d'adjudicació establerts a la convocatòria. El projecte inclourà una memòria tècnica, una memòria econòmica (pla de viabilitat econòmica) i un cronograma d'execució.

S'acompanyarà de la següent documentació (en arxiu adjunt):

Formulari de sol·licitud de subvenció

Adhesió al Programa Demèter. El compromís relacionat en darrer lloc del document d'adhesió que fa referència a "Avaluar l'impacte en la igualtat de gènere en l'àmbit metropolità" pot adaptar-se fent referència a l'àmbit municipal (en el seu cas)

Adhesió a les Clàusules de transparència en la contractació pública (en el seu cas).

Fitxa d'identificació financera de creditors SEPA

Declaració d'obligacions de transparència

Pla de viabilitat econòmica del projecte (pressupost general)

Document d'informació addicional que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de subvenció

Les sol·licituds s'han de presentar a través de la plataforma EACAT. En paral·lel, i per garantir d'un millor control de les trameses, us agrairem que envieu un correu electrònic informant de la presentació de cada sol·licitud a amarti@amb.cat.

Justificació de la subvenció:

La justificació de la subvenció es farà amb la presentació de l'informe final, integrat per una memòria tècnica i s'acompanyarà del certificat acreditatiu de les despeses efectuades signat pel Secretari/a General o l'Interventor/a de fons. El termini de justificació finalitza el 30/11/19.