Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Subvencions als ajuntaments metropolitans per al foment de la transparència (2020-2021)

Subvencions als ajuntaments metropolitans pel foment de la transparència 2018-2019

La convocatòria de subvencions als ajuntaments metropolitans 2020-2021 va ser aprovada pel Consell Metropolità el 25 de febrer de 2020 i publicada al BOPB el 13 de juliol de 2020.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica el text complet de l'extracte de la convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

13/07/2020

Beneficiaris: Ajuntaments que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objecte: Subvencions per al disseny, desenvolupament i execució de projectes relacionats amb la transparència, dins de l'àmbit metropolità.

Bases reguladores: Publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 08/07/2020 (aprovació definitiva).

Període elegible: Les actuacions subvencionades s'hauran de correspondre al període 2020-2021 i la data màxima de finalització serà el 30 de setembre de 2021, sense possibilitat de pròrroga.

Convocatòria: Extracte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 13 de juliol de 2020.


Quantia: L'import total de la convocatòria és de 400.000€ que es distribuiran entre els exercicis 2020 i 2021, amb una quantia de 100.000€ i 300.000€, respectivament. L'import màxim que aportarà l'AMB serà de 15.000€ per municipi i el percentatge d'ajut no podrà excedir el 90% del pressupost del projecte.

Termini de presentació de sol·licituds: Un mes des de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. El termini finalitza el 13/08/2020.

Sol·licituds: La sol·licitud anirà acompanyada del projecte proposat que inclourà una memòria econòmica i tècnica, que definirà els objectius que es pretenen assolir amb l'actuació.

Projectes subvencionables: Els projectes subvencionables tindran per objectiu la implementació de la normativa de transparència en els aspectes o àmbits següents:

— Retiment de comptes

— Dret d'accés a la informació pública

— Cartes de serveis

— Codi ètic

— Bústia ètica

— Formació

— Igualtat de gènere

— Portal de transparència

— Transparència i integritat en la contractació pública

Valoració: Rebran subvenció tots aquells projectes que hagin obtingut una puntuació mínima de 45 punts. Els projectes seran valorats per l'òrgan col·legiat de selecció d'acord amb el barem de puntuació establert:

— Adequació del projecte als àmbits establerts (fins a 35 punts)

— Població del municipi (fins a 20 punts)

— Caràcter innovador del projecte (fins a 10 punts)

— Adhesió de l'ajuntament al programa Demèter d'equitat de gènere promogut per l'Agència de Transparència (10 punts)

— Adhesió de l'ajuntament a la incorporació als plecs de condicions econòmico-administratives dels seus contractes de les clàusules de transparència en la contractació (10 punts)

— Sistema d'avaluació de la publicitat activa (5 punts)

— Previsió d'avaluació posterior del projecte (5 punts)

— No obtenció de subvenció en projectes presentats a les convocatòries 2017-2018 i 2018-2019 (5 punts)

Pagament: Les subvencions concedides es transferiran en dos pagaments. El primer, en concepte de bestreta i, el segon, es tramitarà dins l'exercici 2021, una vegada rebuda la justificació de l'execució total del projecte.

Cronograma de la convocatòria:

Cronograma de la convocatòria

Normativa reguladora:

Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència (2020-2021)

Convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència 2020-2021

Documentació per presentar les sol·licituds:

Els sol·licitants han de presentar el projecte proposat que inclourà una memòria econòmica i una tècnica on es defineixin els objectius que es pretenen assolir amb l'actuació.

S'acompanyarà de la següent documentació (en arxiu adjunt):

Formulari de sol·licitud de subvenció

Adhesió al Programa Demèter. El compromís que fa referència a "Avaluar l'impacte en la igualtat de gènere en l'àmbit metropolità" pot adaptar-se fent referència a l'àmbit municipal (en el seu cas)

Adhesió a les Clàusules de transparència en la contractació pública (en el seu cas)

Adhesió al sistema MIPAT (Monitorització de la informació, la publicitat activa i la transparència) (en el seu cas)

Fitxa d'identificació financera de creditors SEPA

Declaració d'obligacions de transparència

Pla viabilitat econòmica del projecte (pressupost general)

Document d'informació addicional que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de subvenció

També s'haurà de lliurar el certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Generalitat de Catalunya.

Els ajuntaments que participin en la convocatòria hauran de presentar les seves sol·licituds mitjançant la plataforma EACAT. En paral·lel, i per garantir un millor control de les trameses, us agrairem que envieu un correu electrònic informant de la presentació de cada sol·licitud a transparencia@amb.cat.

Justificació de la subvenció:

La justificació de la subvenció es farà mitjançant la presentació del document compte justificatiu/certificació de despesa i la documentació complementària corresponent prevista a les bases de la convocatòria. El termini de justificació finalitzarà el 31 d'octubre de 2021, sense possibilitat de pròrroga.