Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Eines jurídiques

L'Agència de Transparència articula la seva tasca essencialment a traves d'informes i recomanacions internes i externes per tal de promoure de manera progressiva i en clau de procés la transparència metropolitana.

A més d'aquestes eines internes de gestió de la transparència, el marc jurídic de la seva implementació a l'Àrea Metropolitana el defineix la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i altres normes instrumentals –tant estatals com autonòmiques per a la seva consecució i inspirat en els principis i drets fonamentals recollits a la normativa europea.


Veure el Reglament Orgànic Metropolità

Veure l'Acord per al Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona Mandat 2015-2019Dictamen jurídic per la delimitació dels subjectes obligats, amb especial referència a les persones físiques o jurídiques provades i contingut de les seves obligacions, en aplicació de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern.

Nº EXPEDIENT

OBJECTE (enllaç al text)

TIPUS DE

CONTRACTE

IMPORT

ADJUDICACIÓ (IVA A PART)

IMPORT

FACTURAT (IVA A PART)

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

ADJUDICATARI

DATA ADJUDICACIÓ

Nº PROVEIDORS CONSULTATS

 INFORME

JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ

633/16

Dictamen jurídic en relació a la interpretació que escau en dret als apartats d) i e) del punt 1 de l'article 3 de la llei  19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern.

Serveis

4.850

4.850

Gerència

Isabel Baixeras

01/04/2016

0

633/16

634/16

Serveis

3.500

3.500

Gerència

Sixto Gargante Petit

04/04/2016

0

634/16