Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Avaluació

La Llei de Transparència estableix uns mecanismes de garantia i reforç del compliment de les obligacions de la Llei. A més del règim de recursos que posa a l'abast, estableix un procediment d'avaluació externa que s'encarrega a la Sindicatura de Greuges, com a institució independent. La seva tasca avaluadora es concreta en l'emissió d'un informe general anual, sense perjudici d'elaboració d'informes específics sobre organitzacions o àmbits materials concrets.

En l'àmbit intern, l'administració està obligada a establir procediments d'avaluació del compliment de la Llei basats en indicadors objectius que garanteixin la participació d'experts independents i dels ciutadans. En concret i pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l'administració, han de ser objecte d'avaluació permanent mitjançant la consulta periòdica als usuaris amb relació al seu grau de satisfacció, mitjançant enquestes que garanteixin l'anonimat dels participants. El portal de transparència ha de contenir un espai específic per fer les enquestes i rebre les opinions dels usuaris i fer públics els resultats de les enquestes.