Avaluació de la transparència

La Llei 19/2014, de transparència, bon govern i accés a la informació pública estableix mecanismes de garantia i reforç del compliment de les obligacions establertes. D'acord amb l'article 6.3, els subjectes obligats han d'establir procediments basats en indicadors per a avaluar el compliment de les obligacions de transparència amb la participació d'experts independents i ciutadans. Aquesta avaluació es desenvolupa de forma independent a les funcions assignades al Síndic de Greuges en l'article 91 de la Llei 19/2014.

Per a la implementació d'aquests mecanismes d'avaluació, des de l'Agència de Transparència s'ha dissenyat una metodologia pròpia que permet desplegar un sistema de monitorització de la informació, la publicitat activa i la transparència, anomenat MIPAT, aplicable a l'AMB i a les entitats del sector públic metropolità.

El MIPAT es configura com l'instrument principal que, mitjançant l'observació directa de les informacions publicades als llocs web, mesura el nivell de publicació dels continguts establerts en el títol II de la Llei 19/2014 alhora que permet identificar les fortaleses i les mancances existents en el compliment de les obligacions de publicitat activa. El sistema es basa en 160 paràmetres, classificats en categories i subcategories i diferenciats en 5 nivells de priorització, que fan referència a les administracions públiques i a les entitats del sector públic. Els resultats del MIPAT es sistematitzen en un informe individualitzat que recull una valoració global numèrica, un conjunt d'observacions qualitatives sobre els paràmetres inclosos així com recomanacions i propostes de millora. Aquests documents són presentats a les entitats analitzades amb l'objecte que tinguin coneixement i impulsin les actuacions que siguin necessàries per tal d'avançar en el compliment a les obligacions en matèria de publicitat activa.

Podeu consultar la metodologia del MIPAT i el conjunt d'indicadors que la integren en els enllaços següents:

Metodologia de Monitorització de la Informació, la Publicitat Activa i la Transparència (MIPAT)

Graella d'indicadors de la metodologia MIPAT (octubre 2020)

Durant l'any 2020, l'Agència de Transparència ha prosseguit amb l'avaluació de la publicitat activa de l'AMB i de les nou entitats del sector públic vinculades a l'administració metropolitana, aplicant la metodologia MIPAT. L'avaluació d'aquesta tercera onada ha mantingut el màxim nivell d'exigència pel que fa a l'AMB, mesurant el grau de compliment dels 135 indicadors de prioritats 1, 2, 3 i 4, tal i com ja es va fer el 2019. Pel que fa a les entitats vinculades, s'ha incrementat l'avaluació de 55 a 91 indicadors de prioritats 1, 2 i 3.

En la següent graella podeu accedir a l'informe d'avaluació de l'AMB corresponent a l'any 2020. Properament s'aniran publicant els informes de les entitats vinculades. Els informes reflecteixen la valoració corresponent al període d'exploració i, per tant, no incorporen les millores que es poden haver introduït posteriorment.

Ens Tipus d'informe Període d'exploració Valoració global Informe

AMB

Exhaustiu (135 paràmetres)

14/10/2020 - 04/12/2020

56%

InformeExhaustiuMIPAT2020_AMB

Data d'actualització 16/04/2021

Durant l'any 2019, l'Agència de Transparència ha prosseguit amb l'avaluació de la publicitat activa de l'AMB i de les nou entitats del sector públic vinculades a l'administració metropolitana, aplicant la metodologia MIPAT. L'avaluació d'aquesta segona onada ha incrementat sensiblement el nivell d'exigència respecte el 2018 ja que ha mesurat el grau de compliment dels 135 indicadors de prioritats 1, 2, 3 i 4 pel que fa a l'AMB i de prioritats 1 i 2 pel que fa a les entitats vinculades.

En la següent graella podeu accedir als informes d'avaluació de l'any 2019 corresponents a cada entitat avaluada. Els informes reflecteixen la valoració corresponent al període d'exploració i, per tant, no incorporen les millores que es poden haver introduït posteriorment.

Ens Tipus d'informe Període d'exploració Valoració global Informe
AMB Exhaustiu (135 paràmetres) 09/01/2019 - 04/02/2019 50% InformeExhaustiuMIPAT2019_AMB
IMET Executiu (55 paràmetres) 23/09/2019 - 16/10/2019 37% InformeExecutiuMIPAT2019_IMET
IMPSOL Executiu (55 paràmetres) 17/07/2019 - 24/07/2019 33% InformeExecutiuMIPAT2019_IMPSOL
TMB Executiu (55 paràmetres) 28/08/2019 - 06/09/2019 53% InformeExecutiuMIPAT2019_TMB
AMB Informació Executiu (55 paràmetres) 22/10/2019 - 28/10/2019 35% InformeExecutiuMIPAT2019_AMBInformacio
Consorci Besòs Tordera Executiu (55 paràmetres) 18/11/2019 - 21/11/2019 30% InformeExecutiuMIPAT2019_BesosTordera
Consorci Metropolità de l'Habitatge Executiu (55 paràmetres) 06/11/2019 - 12/11/2019 48% InformeExecutiuMIPAT2019_CMH
Parc de Collserola Executiu (55 paràmetres) 11/06/2019 - 18/06/2019 60% InformeExecutiuMIPAT2019_ParcCollserola
Ecoparc 4 Executiu (55 paràmetres) 25/11/2019 - 27/11/2019 7% InformeExecutiuMIPAT2019_Ecoparc4
IERMB Executiu (55 paràmetres) 03/07/2019 - 10/07/2019 71% InformeExecutiuMIPAT2019_IERMB

Al tercer trimestre de 2017, una vegada definida la metodologia d'avaluació MIPAT, es va iniciar la primera onada de monitorització de l'AMB i de les nou entitats vinculades; un procés que s'ha allargat fins a finals de 2018. En aquesta primera onada, s'han elaborat un total de 10 informes bàsics d'avaluació que analitzen el compliment dels paràmetres de prioritat 1, amb l'objectiu de centrar els esforços de desplegament de la llei de transparència en els continguts que incideixen més en la integritat de la gestió pública. Aquests informes s'han presentat a cadascuna de les entitats per com a eina de suport per corregir les mancances i ampliar les informacions que han de ser objecte de publicitat activa.

Els informes reflecteixen la valoració corresponent a la data de l'exploració i, arran de les mancances detectades a l'informe, algunes entitats han introduït millores substancials posteriors a la data d'exploració que no queden recollides.

En la següent graella podeu accedir als informes d'avaluació de l'any 2018 de cada entitat i als informes emesos per les entitats sobre les millores introduïdes posteriorment al tancament de l'informe d'avaluació.

Ens Tipus d'informe Data exploració Valoració global Informe
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Bàsic (25 paràmetres) 17/12/2018 75% InformeBasicMIPAT_AMB
Institut Metropolità del Taxi (IMET) Bàsic (23 paràmetres) 10/12/2018 46% InformeBasicMIPAT_IMET
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) Bàsic (23 paràmetres) 03/12/2018 41% InformeBasicMIPAT_IMPSOL
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) Bàsic (23 paràmetres) 10/12/2018 65% InformeBasicMIPAT_TMB
AMB Informació i Serveis Bàsic (23 paràmetres) 20/12/2018 72% InformeBasicMIPAT_AMBInformacio
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola Bàsic (23 paràmetres) 15/11/2017 (*) 49% InformeBasicMIPAT_ParcCollserola
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) Bàsic (23 paràmetres) 22/01/2018 (*) 49% InformeBasicMIPAT_IERMB
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) Informe de l'IERMB d'actualització de l'avaluació 14/02/2019 InformeActualitzacioIERMB
Consorci Metropolità de l'Habitatge Bàsic (23 paràmetres) 05/12/2018 52% InformeBasicMIPAT_CMH
Consorci Ecoparc 4 Bàsic (23 paràmetres) 07/12/2018 10% InformeBasicMIPAT_Ecoparc4
Consorci Besòs Tordera Bàsic (23 paràmetres) 18/12/2018 22% InformeBasicMIPAT_BesosTordera

* L'avaluació reflecteix la situació de fa més d'un any i la valoració no incorpora les millores significatives introduïdes des d'aleshores pels dos consorcis.

La Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix al seu article 92 que el Síndic de Greuges és el competent per avaluar el compliment de les obligacions de transparència que conté la Llei.

Informes anuals de transparència del Síndic de Greuges des de l'any 2016

En les quatre avaluacions efectuades fins ara pel Síndic, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a través de l'Agència de Transparència, ha complimentat els qüestionaris que li han estat requerits a aquests efectes, amb la informació sobre l'aplicació de la Llei 19/2014 en el seu àmbit.

L'Agència ha volgut analitzar i sistematitzar les valoracions efectuades, als efectes de poder ser transmeses a l' Àrea metropolitana de Barcelona, les entitats vinculades i les prestadores de serveis, per tal de contribuir a la seva difusió i aprofundiment.

Anàlisi de l'Agència de Transparència de l'Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern del Síndic de Greuges de juliol de 2019 pel que fa a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (12/09/2019)