Resolucions administratives i judicials

Dictàmens dels altres òrgans consultius

Dictàmens dels òrgans consultius (preceptiu o no) l'objecte dels quals prenguin en consideració l'ens. Inclou els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i de qualsevol altre òrgan consultiu emès a sol·licitud de l'ens.


Comissió Jurídica Assessora

Dictamen 259/2017, de la Comissió Jurídica Assessora, de 21 de setembre sobre una reclamació de responsabilitat patrimonial, davant l'Àrea Metropolitana de Barcelona, pels danys i perjudicis soferts per la mort d'un fill com a conseqüència d'un atropellament al metro i que atribueixen a un funcionament incorrecte dels protocols de seguretat.

Dictamen 249/2019, de la Comissió Jurídica Assessora, de 30 de juliol, sobre una reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts arran d'una caiguda a la via pública, i que atribueix al mal estat de manteniment d'una passarel·la de fusta al Passeig Marítim de Badalona.

Dictamen 146/2020, de la Comissió Jurídica Assessora, de 21 de maig, sobre una reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l'Àrea Metropolitana de Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis patits arran de la denegació d'una sol·licitud per a poder contractar un xofer assalariat per a conduir un taxi amb llicència, i posteriorment estimada en part per sentència judicial.

Dictamen 272/2021, de la Comissió Jurídica Assessora, de 2 de setembre, sobre una reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts en un accident de motocicleta, i que atribueix a una relliscada en circular sobre la superfície d'una junta de dilatació.

Dictamen 75/2022, de la Comissió Jurídica Assessora, de 10 de març, sobre una reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts arran d'una caiguda al metro, i que atribueix a l'inici de la marxa del metro d'una manera sobtada.

Dictamen 182/2022, de la Comissió Jurídica Assessora, de 26 de maig, sobre una reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis derivats d'una caiguda en una platja, i que atribueix a l'esfondrament de la plataforma de la dutxa.


Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

Dictamen núm. 3/2016. Consulta general relativa a la inlcusió d'altres adminsitracions dins del concepte de tercer afectat a efectes de l'aplicación del artícle 31 de la llei de transparencia, 29/06/2016.

Dictamen núm. 4/2016. Consulta general relativa a la posició que ocupen els prestadors privats de serveis públics de l'article 3.1.d de la llei 19/2014 en el procediment d'accés a la informació que es troba en el seu poder, 29/6/2016.

Dictamen núm. 5/2016. Consulta general sobre le límit del secret i la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració, el límit de la igualtat de les parts en els processos judicials i la seva incidència en l'accés a la informació relativa a l'estratègia de l'Adminsitració en un procés judicial del qual sigui part, 13/10/2016.

Dictamen núm. 6/2016. Consulta general sobre l'entrada en vigor i referència temporal de les oligacions de publicitat activa i necessitat d'elaborar la informació sol·licitada, 26/10/2016.

Dictamen núm. 7/2016. Consulta general sobre accés de les persones interessades a la informació continguda en un procediment adminstratiu en tràmit o obert, 30/11/2016.

Resolució 2/2017. Remuneracions d'una llista de càrrecs directius i executius de Transports Metropolitans de Barcelona, 10/01/2017

Resolució 2/2017/IE. Retribucions de determinats càrrecs directius, 15/02/2017

Resolució 170/2017. Documentació diversa referent a la cessió de la finca Quinta Vila Joana de l'Ajuntament de Barcelona a favor de la Àrea Metropolitana de Barcelona, 26/05/2017

Resolució 351/2017. Retribucions i identitat dels directius d'empreses privades gestores de transport col·lectiu de viatgers, 20/11/2017 (Resolució impugnada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya)

Resolució 328/2018. Permís o autorització actualitzada i atorgada per la Comissió de control de dispositius de videovigilància a Catalunya, de totes les càmeres que estan col·locades a oficines i edificis de l'AMB, 15/11/2018

Resolució 329/2018. Quantitats atorgades per l'AMB als grups polítics des del 1985 al 2017. Desglossament de la despesa per any i justificació, amb factures incloses, del grups entre 2013 i 2017. Justificants documentals dels portaveus conforme han rebut aquestes quantitats, 15/11/2018

Resolució 28/2019. Informació sobre la gestió del servei de l'aigua de l'empresa contractista lliurada per l'AMB a entitats ecologistes malgrat l'oposició de l'empresa reclamant, 08/02/2019 

Sol·licitud d'aclariment de la directora de l'Agència de Transparència en relació a la Resolució de la GAIP 78/2019, 15/02/2019

Resposta de la GAIP a la sol·licitud d'aclariment de la directora de l'Agència de Transparència en relació a la Resolució de la GAIP 78/2019, 25/02/2019

Resolució 439/2020. Circulació i contaminació atmosfèrica a les Zones de Baixes Emissions, 20/08/2020


Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Dictamen CNS 20/2018 sobre la consulta formulada per una entitat pública, en relació amb l'accés a la informació laboral i retributiva del personal de l'entitat

Dictamen CNS 31/2018 sobre la contractació externa dels serveis del Delegat de Protecció de Dades

Dictamen CNS 3/2019 sobre la consulta formulada per una entitat pública en relació amb la possibilitat de publicar al web corporatiu la informació relacionada amb l'adhesió del Codi ètic i de conducta i el qüestionari de conflictes d'interès dels alts càrrecs i directius de la seva entitat i resta d'entitats vinculades

Dictamen CNS 36/2019 sobre la publicació de retribucions d'òrgans de direcció d'entitats privades que perceben subvencions


Resolucions judicials amb rellevància pública

Sentència 1074/2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 18 de desembre de 2019, sobre la competència de la GAIP per atendre reclamacions en relació amb l'exercici del dret d'accés dels electes locals

Sentència 546/2020 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 12 de febrer de 2020, sobre la Resolució de la GAIP 19/2016, que estimava l'accés a les plantilles, relació de llocs de treball, retribucions i noms i cognoms del personal del grup TMB

Sentència del Tribunal Suprem 310/2022, de 10 de març, de desestimació del recurs de cassació 2542/2020, interposat per l'AMB contra la sentència del TSJC 875/2019, de 28 de juny, que va anul·lar la Disposició Transitòria Primera de l'Ordenança fiscal reguladora del Tribut Metropolità, que n'excloïa de la seva aplicació els municipis de la segona corona metropolitana mentre no disposin d'un servei de transport públic anàleg als municipis de la primera corona metropolitana