Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

L'equip de transparència

imatge gràfica de gent treballant sobre una mateixa idea
L'Agència de Transparència està formada per un equip permanent, integrat per la Direcció i l'equip tècnic. Aquest, coordina el desplegament de les obligacions en matèria de transparència que preceptua la legislació, mitjançant la col·laboració amb les diferents àrees de govern de l'AMB, serveis, entitats vinculades i prestadors de serveis.

Per facilitar aquesta missió, s'ha sol·licitat als responsables de tots els àmbits la designació d'una persona referent, anomenat Enllaç de transparència, per formar una xarxa interna de col·laboradors que actualment està integrada per 25 persones i es preveu que arribi fins a 52.

Aquest equip rep una formació especialitzada i és el canal permanent i transversal per atendre els requeriments de l'Agència que afectin als àmbits competencials als quals pertanyen, i per complir amb la normativa de transparència i accés a la informació pública.Àrees i serveis amb Enllaços de transparència:
Gràfic Enllaços transparència
Organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals, societas mercantils locals i consorcis adscrits a l'AMB, als quals l'Agència ha sol·licitat la designació d'Enllaços de transparència.

Gràfic enllaços de transparència entitats vinculades