L'equip de transparència

imatge gràfica de gent treballant sobre una mateixa idea

L'Agència de Transparència està formada per un equip permanent, integrat per la Direcció i l'equip tècnic. Aquest, coordina el desplegament de les obligacions en matèria de transparència que preceptua la legislació, mitjançant la col·laboració amb les diferents àrees de govern de l'AMB, serveis, entitats vinculades i prestadors de serveis.

Per facilitar aquesta missió, s'ha sol·licitat als responsables de tots els àmbits la designació d'una persona referent, anomenat Enllaç de transparència, per formar una xarxa interna de col·laboradors que actualment està integrada per 32 persones i es preveu que arribi fins a 52.

Aquest equip rep una formació especialitzada i és el canal permanent i transversal per atendre els requeriments de l'Agència que afectin als àmbits competencials als quals pertanyen, i per complir amb la normativa de transparència i accés a la informació pública.

Organigrama de l'Agència de Transparència

Àrees i serveis amb Enllaços de transparència:

 • Àrea de Presidència: Designada
 • Àrea d'Ecologia: Designada
 • Àrea de Mobilitat i Transport: Designada
 • Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Designada
 • Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic: Designada
 • Àrea d'Internacional i Cooperació: Designada
 • Àrea de Planificació Estratègica: Designada
 • Secretaria General: Designada
 • Intervenció: Designada
 • Tresoreria: Designada
 • Direcció Serveis Generals: Designada
 • Direcció Serveis Espai públic: Designada
 • Servei de Patrimoni: Designat
 • Serveis Jurídics: Designat
 • Contractació: Designada

Organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals, societas mercantils locals i consorcis adscrits a l'AMB, als quals l'Agència ha sol·licitat la designació d'Enllaços de transparència.

 • IMPSOL: Designat
 • IMET: Designat
 • AMB Informació: Designat
 • TMB (FMB i TB): Designat

 • Consorci Ecoparc4: Designat
 • Consorci IERMB: Designat
 • Consorci Parc de Collserola: Designat
 • Consorci Besòs Tordera: Designat
 • Consorci Metropolità de l'Habitatge: Designat
 • Transports Ciutat Comtal, SA: Designat
 • Grup Baixbus (Mohn SL, Oliveras SL, Rosanbus SL): Designat
 • Autobuses Horta, SA (AUTOHOSA): Designat
 • UTE Julia Travel, SA - MARFINA, SL: Designat
 • Movement Barcelona 2005, SL: Designat
 • Serveis Generals de Mobilitat i Transport, SL: Designat
 • Soler i Sauret, SA: Designat
 • IMPURSA, SA: Designat

 • Aigües de Barcelona, SA: Designat
 • Tractament Metropolità de Fangs, SL: Designat
 • Tractament i Selecció de Residus, SA: Designat
 • Selectives Metropolitanes, SA (SEMESA): Designat
 • Metrocompost, SL: Designat

 • Ecoparc de Barcelona, SA: Designat
 • Ecoparc del Besòs, SA: Designat
 • Ecoparc del Mediterrani, SA: Designat
 • Ecoparc de Can Mata, SA: Pendent de designació
 • Solucions Integrals per als Residus, SA (SIRESA): Designat
 • Tractament Industrial de Residus, SA (TIRSSA): Designat