Endeutament

AGT2111 - Endeutament i evolució en relació a exercicis anteriors.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Endeutament
 • Observacions:

  L’apartat “gestió pressupostària” del web corporatiu inclou un espai que aglutina informació, sobre les dades del deute financer de l’entitat, des de 2014. Es publica amb una periodicitat trimestral des de 2016, en arxius estructurats i en formats reutilitzables que especifiquen la finalitat de cada crèdit. A més a més, aquesta documentació es complementa amb un arxiu de resum i un gràfic que mostra l’evolució d’aquest indicador en el període 2011-2018.

 • Format:
  XLS
 • Reutilització:
  Total
 • Servei responsable:
  Intervenció, Servei de Gestió Econòmica
 • Actualització:
  Trimestralment
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23