Pressupost anual

AGT2101 - Pressupost anual, amb la descripció de les partides pressupostàries i els pressupostos de les entitats dependents o vinculades.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Dades del pressupost
 • Observacions:

  A l’apartat “economia i inversions”, al subapartat “gestió pressupostària”, es pot accedir a la informació sobre el pressupost de 2023. La documentació es complementa amb visualitzacions gràfiques del pressupost segons la classificació econòmica i orgànica, amb opcions de descarregar les dades en fulls de càlcul. En aquest mateix apartat del web, a la pestanya “liquidació”, es pot consultar el pressupost inicial de l'any anterior en format excel, excepte per a l'any 2022 que es publica en un PDF.
  Pel que fa al pressupost consolidat de l'AMB, només es pot accedir a alguna informació general per a l'any 2023, en el document anomenat "Memòria de Presidència", disponible a l'apartat anomenat "Altres documents 2023", ja que tot i que es publica anualment, la informació es reemplaça amb l'aprovació del nou pressupost. Aquesta informació no és fàcilment localitzable i no es presenta en format reutilitzable. Pel que fa al pressupost de les entitats vinculades, tampoc es poden consultar els dels anys anteriors i no es publiquen en format reutilitzable./p>

 • Format:
  XLS, PDF
 • Reutilització:
  Elevat
 • Fonts adicionals:
  Memòria de Presidència
 • Dades obertes:
  Pressupost anual AMB
 • Servei responsable:
  Servei de Gestió Econòmica
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23